WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів - Реферат

Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів - Реферат

впровадження різних способів (методів) покращення екологічної ситуації в руслі і їх перевірку на адекватність економічній та екологічній ефективності. Разом з тим слід встановити пріоритетність застосування цих заходів в просторово-часовому аспекті і щодо їх актуальності (першочергові і перспективні) [16].
І, насамкінець, необхідно оцінити способи застосування цих заходів (будівництво інженерних споруд, агромеліорація, боротьба з ерозією, регулювання русла, зменшення забруднення русел річок тощо). Причому така оцінка має базуватися на порівнянні ефективності їх дії як з екологічної, так і з економічної точок зору [26, 27].
Наведені вище структура і алгоритм впровадження гідроекологічного аналізу дозволяє в багатофакторному аспекті виконати оцінку руслових процесів і встановити екологічний стан русел річок. Ці положення можуть бути застосовані як для малих і середніх, так і для рівнинних і гірських річок. Для останніх можуть бути введені деякі корективи стосовно оцінки прояву руслових деформацій, стійкості русел, руслоформуючих витрат та стану системи "потік-русло". Але в цілому ці уточнення не змінюють загальних концептуальних положень, викладених в даній роботі.
Список літератури
1. Карасев И.Ф. Русловые процессы при переброске стока. - Л.: Гидрометеоиздат. 1975. - 272 с. 2. Боровков В.С. Русловыепроцессы и динамика речных потоков на урбанизованных территориях. - Л.: Гидрометеоиздат. 1989. - 251 с. 3. Беркович К.М., Чалов Р.С. Экологическое русловедение: объект и проблемы исследований // Гидротехническое строительство. - 1992. - №2.- С.4-7. 4. Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Антропогенная измененность русел и размывы берегов как показатели экологической напряженности на реках России. (В кн.: Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.42-52. 5. Беркович К.М., Иванов В.В. Экологическая напряженность, возникающая при антропогенных изменениях гидрологического и руслового режима рек России и ее картографирование // Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.53-60. 6. Злотина Л.В., Чернов А.В. Антропогенная измененность пойм рек России и ее роль в оценке экономического состояния регионов. // Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.61-65. 7. Чалов Р.С., Чернов А.В. Районирование территории России по экологическому состоянию речных русел и пойм // Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.66-72. 8. Белоцерковский М.Ю., Белякова Т.М., Беркович К.М. и др. Экологическая напряженность России (факторы, их оценка и районирование) // Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.93-100. 9. Ободовский А.Г. Руслоформирующая деятельность рек равнинной части Украины и ее экологический аспект // Экологические проблемы эрозии почв и русловых процессов. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - С.134-141. 10. Беркович К.М., Злотина Л.В., Иванов В.В. и др. Развитие русла среднего и нижнего Днестра в условиях интенсивной антропогенной нагрузки // Экологические проблемы эрозии почв и русловых процессов. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - С.141-164. 11. Бабич Д.Б., Заец Г.М., Каратаев В.Н., Михайлов В.Н. Гидроморфологические процессы в устьевой области р.Яны, их природная и антропогенная изменчивность // Экологические проблемы эрозии почв и русловых процессов. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - С.165-186. 12. Чалов Р.С., Чернов А.В. Морфология и динамика русел малых рек России и их антропогенное изменение // Малые реки России. - М.: ИГ РАН-МЦ РГО, 1994. 13. Чалов Р.С. Общее и географическое русловедение. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 112 с. 14. Ободовский А.Г. Методика определения экологически допустимых расходов воды как фактора руслоформирующей деятельности рек // В кн.: 6 межвузовское коорд. Соверщание по пробл. эроз., русловых и устьевых процессов. - Ташкент, 1991. - С.64-66. 15. Ободовский А.Г., Петрук А.М. Методические аспекты обоснования экологически допустимых расходов воды (на примере рек Украинского Полесья) // Физ. география и геоморфология, вып.39, 1992. - С.47-53. 16. Ободовський О.Г. Гідроекологічні особливості руслових процесів річок (на прикладі річок басейну Дніпра) // Водне господарство України. - 1997. - №3. - С.17-19. 17. Ободовський О.Г., Сукач О.В., Шуляренко І.П. Оцінка екологічно необхідного стоку (на прикладі річок басейну Дніпра) // Вісник Київського університету, Географія, вип.42, 1997. - С.57-61. 18. Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 264 с. 19. Чалов Р.С. Географические аспекты изучения руслового режима рек. "Изв. ВГО", 1972, т.104, №6, - 455-461 с. 20. Гродзинский М.Д. Устойчивость геосистем: теоретический подход к анализу и методы количественной оценки // Изв. АН СССР. Сер.географ. - 1987. -№6. - С.5-15. 21. Гродзинский М.Д. Оценка устойчивости геосистем методами теории надежности // факторы и механизмы устойчивости геосистем. - М.: ИГ АН СССР. 1989. - С.157-163. 22. Снищенко Б.Ф. Методы решения практических задач на основе гидроморфологической теории руслового процеса. // В кн.: Труды IV Всесоюзн. гидрол. съезда, т.10, Л., 1976. - С.376-382. 23. Kzzemien K., Sobiecki. Babania had transportem materialu roзpusзcзonego i зawiesimy w rejonie laзow (Karpaty Zachodnic) // Стаціонарні та експериментальні дослідження сучасного рельєфоутворення. - Львів, Вид. Центр ЛНЦ ім.Івана Франка, 2000 р. - С.93-99. 24. Ковальчук Н.П. Алгоритм простанственно-временной оценки, антропогенной трансформации природных комплексов и их компонентов // Эколого-экономические и социально-правовые вопросы природопользования и охраны природы: Тез. докл. - Львов, 1989. - С.104-106. 25. Ковальчук И.П. Эколого-геоморфологический анализ региона // Вестн. Моск. ун-та. Серия 5. География. - 1992. - №3. - С.10-16. 26. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту /Шевчук В.Я. та ін. - К.: Символ-Т, 1997. - 221 с. 27. Шевчук В.Я. та ін. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра / За ред. В.Д.Шевчука. - К.: Вища школа, 1996. - 302 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...