WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерно - Реферат

Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерно - Реферат

Для абревіації останнього часу характерним є послаблення вимоги, щоб ініціалізм цілком складався з початкових букв скорочених слів. Нерідкі ініціалізми, що включають в себе також непочаткові літери - XML (eXtensible Markup Language), XBRL (eXtensible Business Reporting Language) – або цілі складові відрізки – spim або spIM (SPam over Instant Messaging).

Ініціалізми озвучуються двома способами: вони можуть читатися як звичайне слово за діючими орфографічними нормами або по буквах [5, 28]. Ініціалізми першого типу називаються акронімами (acronyms): WAMBAM (Web Application Meets Brick And Mortar), SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ініціалізми другого типу – алфавітизмами (alphabetisms): IVR (Interactive Voice Response), EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment). Серед досліджуваних термінів переважну більшість складають алфавітизми.

Окрему групу складають також складені абревіатури, коли частина елементів представлена початковою буквою, а інші елементи складами або цілими словами: eBusiness (electronic business), r-commerce (relationship e-commerce), b-blog (business blog), m-commerce (mobile e-commerce). Особливе місце також займають складені абревіатури з цифровими символами в їхньому складі. Цифри можуть заміняти як числівники – AS2 (Applicability Statement 2), MD5 (Message Digest 5) – так і співзвучні з ними слова – B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer).

У англійській мові, питомі слова якої є переважно одно-двоскладовими, особливо часто підлягають скороченню багатоскладові слова, тому складові абревіатури (clippings) є також надзвичайно продуктивним типом словотворення. Випадати може будь-яка частина слова. Тип скорочення, що передбачає збереження початкового складу слова при опущенні кінцевого/кінцевих, називається апокопою (apocope) [1, 47]: Biz (означає business). Вищезазначена апокопа, щоправда, не може трактуватися як графічне скорочення повного слова, вона похідна від його звучання. В деяких випадках фонетичне скорочення є первинним по відношенню до графічного, що виявляється в графічному оформленні скорочення. Збереження кінцевого елемента при опущенні початкового називається аферезою [1, 47] (apheresis), щоправда серед досліджуваних термінологічних одиниць відсутні аферези в чистому виді, наявні лише комбіновані варіанти, в яких бере участь ціле словосполучення: searchandizing (search and merchandizing), Mbone (Multicast backbone). Крім того, серед досліджуваних термінів наявна комбінація апокопи та аферези, що утворює термінологічну одиницю: infomediary (information intermediary), emmerce (electronic commerce). Такий тип складноскорочених слів, коли до апокопи першого кореня додається афереза другого, називається слова-телескопи [1, 48].

Серед досліджуваних термінологічних одиниць за кількістю друге місце посідають складні слова, тобто ті, що утворені складанням різних коренів чи основ. Всі вони є однією частиною мови – іменниками (software, breadcrumb, clickstream, pay-per-sale і т.п.), хоча варто зазначити, що в англійській мові взагалі складні слова можуть бути представлені різними частинами мови (іменниками, прикметниками, дієсловами і т.д.).

З точки зору семантичних відношень між компонентами складного слова можна виділити складні слова з підрядним зв'язком компонентів, в яких один елемент є головним, а інший стоїть у функції означення, додатку або адвербіального модифікатора: software, breadcrumb, matchmaker, Netcheque, newsletter, pop-under, Websphere, turnkey. А в терміні click-and-mortar морфеми мають однаковий статус (еквіполярні чи сурядного зв'язку) [1, 43].

Складні слова можуть бути екзоцентричними та ендоцентричними, в залежності від того, чи може загальне значення складного слова хоча б у якомусь наближенні ідентифікуватися з одним із його компонентів. Якщо означуване лежить поза межами слова, то таке складне слово називається екзоцентричним [1, 44]: breadcrumb, turnkey, click-and-mortar. Якщо ж значення складного слова ідентифікується з одним із його компонентів, таке слово ендоцентричне [1, 44]: matchmaker, newsletter, pay-per-lead, pop-under, clickstream, pay-per-sale.

Ще одним підвидом складних слів є утворення специфічної конструкції (так звані компресиви чи слова синтаксичного типу) – написані через дефіс цілі словосполучення: click-and-mortar, pay-per-lead, pop-under, pay-per-sale. Вони є суто англійським способом творення слів.

Деякі із досліджуваних термінів також служать прикладом морфологічного словотвору (деривації), при якому нові слова утворюються шляхом додавання морфем до кореня. Службові, або афіксальні, морфеми, залежно від місця їх розташування у слові, поділяються на префікси та суфікси [1, 25]. Відповідно, варто розрізняти префіксальний (enterprise, biometrics, cybermediary, microsite) та суфіксальний (advertiser, advertising, cloaking, configurator, referrer, banner, sticky, wugging) способи словотвору. Крім того, наявні і префіксально-суфіксальні моделі: disintermediation, co-registration.

Як видно, в розглянених термінологічних одиницях наявні як запозичені афікси (borrowed): bio-, cyber-, micro- – гр., так і незапозичені (native): -er, -or, -ing. Також в словотворі беруть участь продуктивні афікси (-er, -or, -ing, -y) та непродуктивні (bio-, cyber-, micro-).

На завершення можна констатувати швидкий прогрес в галузі розвитку обчислювальної техніки та інформатики, що забезпечує появу нових слів в складі комп'ютерної термінології. Це означає, що вона ще довго буде залишатися об'єктом вивчення лінгвістики. На основі аналізу термінологічних одиниць підкатегорій Business Computing та Electronic Commerce комп'ютерного online-словника webopedia, можна зробити висновок, що способи, за допомогою яких лексичний склад комп'ютерної термінології безперервно поповнюється, надзвичайно різноманітні і включають в себе різні моделі словотвору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: "Нова книга", 2003. – 160 с.

  2. Квеселевич Д.І., Сасіна В.П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. – Вінниця: "Нова книга", 2003. – 128 с.

  3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 367 с.

  4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. - К.: Видавничий центр "Академія", 2006. – 463 с.

  5. Кочарян Ю.Г. Аббревиация как лингвистический феномен // Вестник ГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 3. – С. 26-38.

  6. Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. – Вінниця: "Нова книга", 2007. – 528 с.

  7. Перфильева А.В. Вопросы терминоведения на страницах журнала "Филолгические науки" // Филолгические науки. – 2007. – № 6. – С. 106-110.

  8. Уанес Х. Компьютерная лексика: ее место в современной лексической системе русского язика и в учебном процессе // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 2005. – № 6. – С. 61-70.

  9. http://www.webopedia.com


 
 

Цікаве

Загрузка...