WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерно - Реферат

Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерно - Реферат

Реферат на тему:

Словотворчі моделі англомовної комп'ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп'ютерного online-словника webopedia)

Надзвичайно швидкий прогрес інформаційних та комунікаційних технологій призводить до динамічного розвитку і постійного поповнення комп'ютерної лексики. З'являється велика кількість термінологічних одиниць, пов'язаних з електронікою, спеціальних слів та виразів на позначення різноманітних понять та дій, виконуваних користувачем комп'ютера. На сучасному етапі неможливо заперечувати очевидний факт комп'ютеризації різних сфер знань (бізнесу, освіти, медицини і т.д.). Взаємодія різних галузей стирає межі між їхніми термінологічними системами, та на їх перетині з'являються нові термінологічні одиниці, в однаковій мірі притаманні обом галузям (наприклад, e-store, e-business, digital wallet, Cyber Monday, accounting software, Biz Talk Server, online broker відносяться як до сфери бізнесу, так і до сфери інформаційних технологій). Відповідно, в умовах поширення використання ПК спеціалістами різних галузей, певним колом найменувань на позначення апаратного та програмного забезпечення комп'ютера, дій, виконуваних при роботі з ним, та понять, що виникають при взаємодії інформаційних технологій з різними галузями, необхідно оволодіти не лише обмеженому колу спеціалістів-комп'ютерщиків, а і будь-якому користувачу ПК. Допомогти в цьому має саме термінознавство.

Можна сказати, що в світі прийнята спільна комп'ютерна термінологія [7, 65]. При проведенні її аналізу в складі лексики різних мов стає очевидним, що в основному її збагачення відбувається за рахунок запозичень англомовних лексичних одиниць (процесор – укр., процессор – рос., processor – англ., Prozessor – нім., processeur – франц.; антивірусна програма – укр., антивирусная программа – рос., anti-virus program – англ., Antivirusprogramm – нім., le programme antiviral – франц.; хакер – укр., хакер – рос., hacker – англ., Hacker – нім. і т.д.). Це можна пояснити, перш за все, тим, що сьогодні на світовому ринку електроніки провідними є англомовні фірми-виробники обчислювальної техніки та програм. Крім того, англійська мова набирає незнаної досі популярності, що нерідко призводить до того, що слова певної мови заміняються англомовними запозиченнями, які закріпляються в лексичній системі (наприклад, менеджер, маркетолог, спікер, імпічмент та ін.) [7, 65].

Отже, власне актуальним виявляється аналіз англомовної комп'ютерної термінології, що набула широкого вжитку в сфері бізнесу. Відповідно, метою цієї статті є дослідження даної термінології. Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:

1) виокремити для аналізу комп'ютерні термінологічні одиниці, що вживаються в сфері бізнесу;

2) провести аналіз структури даних лексичних одиниць;

3) згрупувати досліджувані терміни відповідно до їхніх словотвірних моделей.

Термінознавство є відносно молодою галуззю лінгвістики, що активно розвивається, об'єктом дослідження якої, головним чином, є термін. Терміни базуються на мовному субстраті – словах та словосполученнях номінативного плану, що відносяться до певної природної мови. Ці зв'язки багатоаспектні. Так, Л.І. Божко вважає, що "більша швидкість розвитку та зміни науково-технічної лексики дають можливість виявити загальні мовні закономірності, менш помітні в загальнонародній лексиці через меншу швидкість її розвитку" [7, 107].

Проблемами термінології, а саме, сутнісними характеристиками терміна, займалися такі лінгвісти, як Р.Г. Піотровський, І.Р. Гальперін, М.В. Іванова, М.П. Кочерган, А.Е. Левицький. Діахронічне дослідження термінології проводилося О.В. Фельде (Борхвальдт), А.В. Барандеєвим, М.А. Бріциним, А.М. Шиловським, В.В. Веселитським. Проблемам галузевого термінознавства присвячено роботи П.В. Весьолова, В.І. Сироти (технічна термінологія), І.Ф. Протченко (спортивна термінологія), В.І. Карабана (науково-технічна термінологія), С.В. Мочерного, П.Г. Зеленського та О.П. Зеленської (економічна термінологія). Дискурсивні аспекти терміна вивчає В.М. Лейчик. Когнітивний напрямок термінознавства розвивали Е.І. Калмикова, Л.А. Введенська, П.П. Червинський, М.Н. Володіна, Т.А. Подколзіна, С.Л. Мишланова, Н.Д. Бурвікова, В.Г. Костомаров. Термінотворення вивчали Т.Л. Канделакі, Е.П. Стемковська, Г.В. Алікаєва [7, 108].

Внаслідок того, що термінологія вивчається в різних аспектах таким широким колом науковців, існує велика кількість тлумачень поняття "термін". В даному дослідженні ми орієнтуватимемося на визначення М.П. Кочергана: "Термін (від лат. terminus "межа, границя") – спеціальне слово або словосполучення, яке служить точним позначенням понять якоїсь галузі науки" [3, 220].

Терміни характеризуються такими ознаками:

1) системністю (кожен термін належить до якоїсь терміносистеми і своє значення отримує саме в цій системі);

2) наявністю дефініції (термін не тлумачать, а визначають);

3) тенденцією до моносемантичності (в межах свого термінологічного поля, тобто в межах певної науки, термін повинен мати тільки одне значення);

4) відсутністю експресії;

5) стилістичною нейтральністю [3 : 220].

Вивчення мови певної професійної галузі завжди починається на базі обмеженої кількості термінів – термінології ad hoc (лат. "для цього"). Матеріальною базою даного дослідження стали терміни підкатегорій Business Computing та Electronic Commerce комп'ютерного online-словника webopedia. В сумі дані підкатегорії налічують 427 термінологічних одиниць.

Досліджувані англійські терміни характеризуються різною словотвірною структурою, а саме, наявні скорочення, складні слова, деривація.

Серед досліджуваних термінологічних одиниць найчисленнішу групу складають скорочення. В результаті скорочення ціле заміняється частиною, що його репрезентує. Цей процес є необхідним для забезпечення передачі максимальної кількості інформації (смислового змісту) при мінімальному використанні матеріальної оболонки мови (звукової оболонки та графічної форми), тобто в підвищенні ефективності комунікативної функції мови [5, 31].

Існує два основних типи скорочень: власне абревіатури (abbreviations) та "слова-обрізки" (clippings), що називають також складовими абревіатурами [2, 48].

Серед досліджуваних термінів за кількістю перше місце посідають власне абревіатури, а саме ініціалізми (initialisms), або ініціальні абревіатури: CDI (Customer Data Integration), CMC (Computer-mediated Communication), CPC (cost-per-click), CRM (Customer Relationship Management), CTR (click-through-rate), BAM (Brick And Mortar), EAI (Enterprise Application Integration), ECML (Electronic Commerce Modeling Language), EDM (Enterprise Decision Management), EIPP (Electronic Invoice Presentment and Payment), EMEA (Europe, Middle East and Africa), ERP (Enterprise Resource Planning), FSP (full-service provider), iKP (Internet Keyed Payment), IOTP (Internet Open Trading Protocol), MSP (Merchant Service Provider), OFX (Open Financial Exchange), PTAL (Payment Transaction Application Layer), RON (run of network), SSL (Secure Sockets Layer), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), UPC (Universal Product Code), WAMBAM (Web Application Meets Brick And Mortar), AVS (Address Verification Service), BWTP (Business Web Transaction Processing), CNP (card-not-present), COTS (commercial off-the-shelf), CSP (Commerce Services Provider, Cryptographic Service Provider), cXML (commerce XML), ROS (run of site), SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), SOHO (small office/home office) і т.д.

Ініціалізми утворюються в результаті скорочення словосполучення до початкових літер слів, що входять в його склад. Такі лексичні одиниці найчастіше мають номінативний характер, тобто є іменами предметів та явищ. В деяких випадках ініціалізми, сполучаючись із нескороченими словами, утворюють новий ініціалізм, вищого ієрархічного рангу [5, 27]: commercial та XML (Extensible Markup Language) утворює новий ініціалізм cXML, e-business та XML (Extensible Markup Language) утворює ebXML. Інколи ініціалізми просто сполучаються із нескороченими словами, утворюючи нову термінологічну одиницю: BBBOnLine (Better Business Bureaus Online), DNS parking (Domain Name System parking), virtual ISP (virtual Internet Service Provider).


 
 

Цікаве

Загрузка...