WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic) - Реферат

Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic) - Реферат

Реферат на тему:

Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic).

Поява міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет докорінно змінила можливості сучасної людини: вона може працювати, займатися бізнесом, купувати, здобувати освіту, отримувати необхідну інформацію, знайомитися та спілкуватися з людьми тощо, не відходячи від свого робочого комп'ютера. "Інтернет змінює все," - пише Біл Гейтс у своїй книзі Business @ the Speed of Thought, протиставляючи Internet days так званому періоду pre-Internet days як час змін та нових перспектив [11, 73].

Змінила всесвітня комп'ютерна мережа і лексичний склад сучасної англійської мови. Інформаційна революція та проникнення мережі Інтернет в усі сфери людської життєдіяльності призвели до появи величезної кількості нових, незнаних раніше, понять, яким було дано назви як шляхом використання вже наявного мовного інвентаря, так і шляхом створення абсолютно нових лексичних одиниць. Ми вважаємо, що саме активне використання комп'ютерної техніки та мережі Інтернет справляє найбільший вплив на поповнення словникового складу англійської мови.

Важливим для дослідників процесів збагачення словникового складу є поняття "неологізм". Існує потреба уточнення цього терміна. Г.О. Козьмик виокремлює два підходи до його інтерпретації: "З одного боку, термін "неологізм" використовується, коли йдеться про новоутворення, тобто про наново створені на матеріалі мови, відповідно до існуючих в мові словотворчих моделей слова та словосполучення, що позначають нові, невідомі раніше або зовсім не існуючі поняття, предмети, ланки науки, професії, рід діяльності та ін. З іншого боку, термін "неологізм" застосовується до слів у новому значенні, а також до наново створених синонімів вже існуючого в мові слова на позначення відомого поняття" [6, 14].

Неологізми, що з'являються на периферії мовної системи, певний час залишаються там і лише поступово, але не всі, а тільки найбільш відповідні комунікативним потребам мовців, переміщуються до центру мовної системи – основного лексичного фонду.

Збагачення словникового складу завжди супроводжується якісними змінами у шляхах, способах та засобах утворення лексичних одиниць. Так, на сучасному етапі можна виділити таку словотворчу інновацію, як креація складених слів, в яких частина елементів представлена початковою буквою, а інші елементи – цілими словами або складами: t-commerce – television commerce (теле-торгівля), i-highway – information highway (всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет), b-blog – business blog (бізнес-блог) і т. і. Л.Г. Верба називає їх складеними абревіатурами [1, 40]. Особливою продуктивністю відрізняється словотворення із використанням елементу e- (electronic): e-money – electronic money (електронні гроші), e-commerce – electronic commerce (електронна торгівля) і т. і. Причиною появи останньої тенденції вважаємо всеохоплюючий вплив мережі Інтернет та комп'ютерної техніки на життя людини.

Для правильного розуміння та використання неологізмів з компонентом e- (electronic) необхідно точно їх семантизувати. Отже, власне актуальним виявляється семантичний аналіз англомовної лексики, що позначає різні види "електронної" діяльності, тобто діяльності засобом використання мережі Інтернет. Відповідно, метою цієї статті є дослідження даної лексики. Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:

1) виокремити для аналізу одиниці, в словотворенні яких було вжито компонент e- (electronic);

2) дати визначення даним лексичним одиницям;

3) згрупувати досліджувані одиниці відповідно до їхнього значення;

4) проілюструвати вжиток даних лексичних одиниць в контексті.

Дослідження динаміки розвитку словникового складу та органічно пов'язаних з ним словотворчих змін було і залишається важливою проблемою лінгвістики. Вагомий внесок у розробку питання новоутворень внесли наші вітчизняні науковці. Роботи Ю.А.Зацного [4], Г.О. Козьмик [6] присвячено соціальним параметрам інноваційних процесів та змінам в шляхах та тенденціях збагачення словникового складу в англійській мові на початку ХХІ століття. А.О. Худолій [8] досліджував зміни на всіх рівнях мовної системи на матеріалі американської публіцистики. В монографії С.М. Єнікеєвої [2] приділено значну увагу проблемі системності словотвору та особливостям його розвитку на сучасному етапі. Серед радянських та російських дослідників варто відзначити О.С. Кубрякову [7], яка вивчала мовлення та когнітивний словотвір, та В.І. Заботкіну [3], яка дослідила неологізми та тенденції словотвору в англомовній лексиці. Питанню еволюційних процесів у мові присвячено наукові праці таких закордонних дослідників, як К. Меар [12] та М. Еблі [9].

Досліджувані лексичні одиниці можна поділити на наступні групи, беручи до уваги їхнє значення та сферу вживання: бізнес, освіта, робота, електронні відповідники друкованих/писаних текстів, люди, політика. Найчисельнішою виявилася перша група, що можна пояснити надзвичайно стрімким розвитком електронного бізнесу, тому лексичні одиниці цієї групи було поділено на підгрупи: торгівля, оплата, магазини. В деяких групах помітно, що одна й та сама річ, одне явище має не одну назву. Це є випадком поліномінації - утворення цілої серії вербальних знаків для найменування окремого предмета, явища, процесу.

1. Бізнес. Протягом останнього десятиліття фахівці в галузі світової економіки усе більше відзначають тенденцію переведення банківських послуг та розрахунків на електронну основу. За кілька років бізнес в мережі Інтернет став одним з наймогутніших сегментів національних економік промислово-розвинутих країн. Для позначення електронного бізнесу вживається термін e-business.

1.1. Торгівля. На позначення електронної торгівлі було утворено термін e-commerce (тип бізнес-моделі або сегмент великої бізнес-моделі, що дозволяє фірмі або індивіду продавати/купувати товари та послуги в електронній мережі, зазвичай в мережі Інтернет. Електронна торгівля здійснюється в усіх чотирьох ринкових сегментах: B2B, B2C, C2C, C2B). Хоча в більшості випадків лексеми e-commerce та e-business використовують як синоніми, перший термін є вужчим, адже він вказує на можливість купівлі – продажу через Інтернет в той час, як останній термін є більш загальним, позначаючи існування організації в мережі Інтернет, що включає і компонент e-commerce (можливості купівлі – продажу). Електронна торгівля також може позначатися синонімами cybercommerce та I-commerce. З'явилися також поняття mobile e-commerce (m-commerce) – електронна торгівля, за якої трансакції відбуваються за допомогою безпровідних пристроїв, наприклад, ноут-буків, мобільних телефонів тощо – та relationship e-commerce (r-commerce) – електронна торгівля, при якій особлива увага приділяється відносинам між постачальником та покупцем. Крім того, для позначення роздрібної електронної торгівлі використовуються лексеми e-tail / e-tailing, що є усіченими варіантами від e-retail / e-retailing. Лексемами на позначення компонентів електронної торгівлі є наступні: e-shopping (придбання покупки через Інтернет, синоніми – cybershopping, Internet shopping, non-store shopping), e-trade та e-sale (продаж в мережі Інтернет), e-marketing (електронний маркетинг, тобто комплекс заходів по вивченню попиту та оптимальному збуту продукції), e-procurement (B2B продаж або купівля товарів та послуг через Інтернет, також номінується supplier exchange), e-file (зберігати та надсилати в електронному варіанті).

В буклеті "Бізнес-послуги корінних жителів Альберти" [10] ми знайшли наступні приклади вживання вищезазначених термінів:

Technology will change this industry with developments in truck design, brake-by-wire, weigh-in-motion and satellite communication system technology. These are becoming necessary in a world of just-in-time inventory and e-commerce [10, 17].

E-business should enhance your business processes, not replace them [10, 27].

Here are just a few of the e-business applications available to companies: online sales, customer relationship management (CRM), e-procurement, e-marketing, supply chain management, enterprise resource planning, project management, and management [10, 27].

Б. Гейтс та К. Хемінгуей широко використовують слова з компонентом е- в своїй книзі:

Technology is reshaping this economy and transforming businesses and consumers. This is about more than e-commerce, or e-mail, or e-trades, or e-files. This is about the "e" in economic opportunity [11, 72].


 
 

Цікаве

Загрузка...