WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Опозиція однократності / багатократності у сучасній аспектології - Реферат

Опозиція однократності / багатократності у сучасній аспектології - Реферат

Реферат на тему:

Опозиція однократності / багатократностіу сучасній аспектології

Аспектуальність як понятійна категорія є предметом постійного вивчення науковців (Н. Арутюнової, Б. Баліна, О. Бондарка, В. Гака, І. Долініної, О.Кубрякової, Ю. Маслова, Н. Слюсарєвої, С. Швачко, Б. Комрі, О. Єсперсона, А.Хорнбі, Дж. Лакофа, З. Вендлера), однак категоріальні параметри аспектуальності англійського дієслова ще й досі не є остаточно визначеними.

Аспектуальна семантична зона (чи семантика "внутрішнього часу" дієслівної дії) утворюється поєднанням різноманітних семантичних ознак з кількісною аспектуальністю (так званою дієслівною множинністю) і лінійною аспектуальністю (йдеться про час виконуваної дії). Кількісний аспект, який характеризує ситуацію з точки зору її повторюваності, утворюється семантичним протиставленням в межах цієї зони, а саме: ітератив, мультиплікатив, дистрибутив [4: 295]. Ці семантичні протиставлення кількісного аспекту утворюють відносно самостійні зони в межах акціонального функціонально-семантичного поля аспектуальності.

Насправді, іноді, важко розмежувати багатоактність і повторюваність дії з позицій семантики та семантичних ознак. Так, О. Бондарко вказує на те, що часто в межах в цілому локалізованої в часі ситуації може проявлятися невираженість розмежування між багатоактним конкретним процесом і повторюваністю окремих актів дій [2: 144]. Визначаючи мультиплікативність як ознаку висловлювань, О.Бондарко зазначає, що багатоактність конкретного неповторюваного процесу слід відрізняти від повторюваної дії, яка може позначатися тим самим дієсловом. Так, якщо розглянути речення "Час від часу десь гучно грюкали дверима", то в ньому, на думку дослідника, "дієслово грюкали співвідноситься з семельфактивним (одноактним) дієсловом недоконаного виду при позначенні повторюваної ситуації, пор.: Раптом десь грюкнули дверима".

Крім того, О. Бондарко наголошує, що "згідно існуючим аспектологічним дослідженням і граматичним описам окремих мов, є підстави вважати, що в кожній мові певним чином позначаються відмінності між одиничністю (конкретністю дії, її локалізованістю в часі) і повторюваністю (звичайністю, абстрактністю, часовою нелокалізованістю). Тому можна передбачити, що дана відмінність є однією з основних універсальних семантичних відмінностей у понятійному полі аспектуальності" [2: 144].

Метою нашого дослідження є аналіз функціонально-семантичної категорії кратності, її функціональних властивостей у системі кількісної аспектуальності.

Трактування поняття категорії кратності як складової кількісної аспектуальності вітчизняними дослідниками дещо відрізняється від її розуміння у зарубіжній лінгвістиці. Дана категорія, на думку зарубіжних дослідників (З.Вендлера, М. Олсен, К. Сміт) представлена точковими або миттєвими дієсловами, які належать до аспектуального класу семельфактивів.

Для вітчизняної лінгвістичної науки термін "кратність" – традиційний, але явища, які він позначає, окреслюються лінгвістами по-різному. Межі цього поняття все ще залишаються невизначеними. Вперше поняття кратності дії було розглянуто Г. Павським. Пізніше воно висвітлюється у працях Бодуена де Куртене, О. Шахматова, у наш час – у працях Ю. Маслова, О. Бондарко, В.Храковського та інших вітчизняних аспектологів.

Лінгвістичні граматичні дослідження розглядають кратну категорійну семантику як одне із значень комплексу компонентів категорії родів дієслівної дії, що виражають модифікацію (обов'язково формально виражену) значення дії, названого дієсловом, у напрямку кількісних уточнень [1: 266]. У цьому аспекті лінгвістичного аналізу кратну семантику представляють форми однократного, зменшеного, багатократного, тривало-дистрибутивно-взаємного та інших родів категорії способів дієслівної дії. Слідом за Ю. Масловим, роди дієслівної дії – це семантичні розряди дієслів, які виділяються на основі подібності в типах перебігу і розподілу в часі дієслівної дії [3: 71].

З іншого боку, кратність кваліфікується як один із семантичних розрядів дієслів, що визначає комплекс певних способів протікання дії залежно від особливостей функціонування та семантичного значення компонентів категорії граничності / неграничності [6: 194–195] (йдеться про семантику багатократного, постійно-узуального, ітеративного та подібних типів категорії родів дієслівної дії).

Отже, загальне категорійне значення кратності пов'язується з інтерпретацією кількості, що виражається насамперед в усвідомленні значень, які приєднуються до дієслівних лексем та характеризуються за кількістю "крат" або семантикою безперервності / перервності, та є в цілому семантично і формально однорідними.

Семантична ознака кратності ситуацій реалізується як сукупність двох взаємопов'язаних значень: однократності і неоднократності. Одне з цих значень приєднується до значень предикатних, здебільшого дієслівних лексем, які мають цю семантичну ознаку. При цьому слід зазначити, що значення ознаки кратності стосується не тільки значення дієслівної лексеми, але й ситуації, вираженої у реченні.

Категорія кратності співвідноситься з відповідним функціонально-семантичним полем, яке складається з таких компонентів:

1) дієслів, які семантично поєднуються із значеннями ознаки кратності (семельфактивні дієслова, RL-дієслова),

2) слів і словосполучень, котрі виражають значення кратності на синтаксичному рівні безпосередньо чи опосередковано,

3) граматичних засобів вираження кратності.

Перші два компоненти функціонально-семантичного поля кратності є універсальними.

Дієслова, які поєднуються із значеннями ознаки кратності, позначають дії, що можуть за своїми властивостями перериватися і поновлюватися знову. Сюди не належать ні дієслова стану, ні так звані дієслова "абстрактного" відношення: torule, togovern, tocontrol, todepend, tosubmit.

На думку більшості вітчизняних дослідників, із значенням кратності вільно поєднуються всі дієслова, які виражають граничні процеси: tocome, tobring, оскільки для них природними є запитання: "Як часто?", "Скільки разів?", і відповідні відповіді на них: everyday, severaltimes. Отож, ці дієслова без обмежень вживаються у реченнях з обставинами, що лексично виражають неоднократність. Наприклад: Ivisitedhereverydayduringtherestofhershortlife(J. Austen).

Очевидно, мова йде про ітеративний аспект, який у вітчизняній лінгвістиці розглядається як такий, що перш за все характеризує дію з точки зору її кратності, тоді як зарубіжні дослідники (Р. Гаррісон, Б. Левін, К. Сміт та інші) розмежовують аспектуальні категорії ітеративності та кратності.

Слід зазначити, що ітеративний аспект (iterative) вказує на те, що дія повторюється багато разів знову і знову: Ireadthesamebooksagainandagain. Деякі лінгвісти називають його фреквентативним аспектом (frequentative), інші виділяють останній окремо, зазначаючи, що він виражає дію, яка повторюється з високою частотністю [7: 5]. Категорія кратності не характеризується повторюваністю, вона стосується властивості деяких дієслів позначати дію як один окремий акт її реалізації. Наприклад,

The light flashed.

The boy coughed.

The tree branch tapped on the window.

Ann glimpsed her neighbour.

Дієслівні засоби вираження категорії кратності в англійській мові представлені групою предикатів, які належать до класу семельфактивів (згідно класифікації К. Сміт). Оскільки дослідники по-різному визначають їх статус, слід уточнити, що дані дієслова характеризуються наявністю семи кратності у своїй семантичній структурі і здатні виражати дане значення не залежно від форми, в якій вони зустрічаються (ітеративній, тривалій). Наприклад, миттєве дієслово jumpне може позначати одну дію, що триває протягом тривалого періоду часу. Так, у реченні Theboyjumpedallday мова йде про велику кількість стрибків, виконаних хлопчиком, а не про стрибок довжиною "в цілий день". Тому для дієслів миттєвої дії (hit, jump, nod, kick), які не мають протяжності в часі, процес дії є ланцюжком однакових рівних актів дії, які розірвані між собою часовими інтервалами різної довжини, наприклад: Heshouldbeaplaythingforhercaprice, justasaninsectteasedbychildrenismadetojumpfromonefingertoanother(J. Austen).

Семельфактивний аспект (semelfactive) вказує на одиничний прояв традиційно ітеративної ситуації, наприклад, один стук у двері. Дієслова, які належать до даного класу, характеризуються ознакою динамічності. Вони не передбачають наявність просторової кінцевої точки і не виражають результативності, однак можуть виступати як один окремий акт дії (a) або як її багаторазове повторення (b):

  1. Embarrassed and scared, he jumped from his seat and went over to join the dense crowd round the bar (J. Wain);

b) I jumped from the stone to stone on the broad bed of the shallow clear, fast-flowing river (P. Abrahams).

Очевидно, що миттєвість / однократність є суттєвим семантичним компонентом, який вказує на коротку тривалість дії або на практичну відсутність тривалості (тобто кінець ситуації настає одразу ж після її початку).

Однократність дієслівної дії виражають також стійкі дієслівно-іменникові сполучення моделі "дієслово + девербативний іменник" типу to have a look.

Позицію першого компоненту стійких дієслівно-іменникових сполучень моделі V+vNзаповнюють дієслова do, give, get, have, make, take,відомих у лінгвістичній літературі як дієслова широкої семантики.


 
 

Цікаве

Загрузка...