WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності - Реферат

Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності - Реферат

Реферат на тему:

Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності

Дебітивність — модальний концепт, що передає доцільність, необхідність, зумовленість, обов'язковість, неминучість дії, складається з автономних мікрополів, які характеризуються диференційними ознаками і власним арсеналом вираження (якщо засоби вираження мікрополів збігаються, то вирішальну роль відіграє контекст). Вважаємо, що модальність дебітивності містить принаймні шість автономних концептів, на основі яких формуються модальності доцільності, необхідності (потреби, вимушеності), змушеності, повинності (норми і повинності), Ідеалу, неминучості (невідворотності). Всі модальні смисли виражаються предикатами, компонентом значення яких є дебітивність.

Необхідність — автономний концепт дебітивної модальності; що репрезентує глибинний рівень облігаторності, характеризується власними семантичними ознаками та засобами вираження, означає неодмінну потребу здійснення якої-не-будь корисної чи бажаної дії 1 безпосередньо (експліцитно) пов'язаний з категорією мети. Значення потреби виникає "в результаті поєднання значень "необхідність консеквента" і "придатності, користі оцінюючого об'єкта", "бажаності оцінюючого об'єкта" [6. с.15].

В українській мові семантика потреби здебільшого передається інфінітивними реченнями, модальними модифікаторами (MM) треба, потрібно, необхідно та іменником потреба. В інших слов'янських та індоєвропейських мовах значення необхідності (потреби) виражається модальними дієсловами (пор„ наприклад: чеськ. musiti, с.-х. мо-рати; нім. soften, rnussen; англ. must, haveto, need, італ. dovere-, ісп. с/еоегта ін). В англійській мові це модальне значення також передається конструкцією necessity +Inf. MM necessary, unnecessary, needful, needless та їх синонімами.

Диференційними ознаками висловлювань із модальним значенням необхідності (потреби) є такі: "інтенційність", оцінка "добре", "наявність користі", "спрямування у майбутнє", "наявність альтернативи", "волевиявлення", "намір", "нефактуальність*.

Основою семантики необхідності (потреби) є ситуація свідомого вибору [7, с.17]. Оскільки неможливо і неприродно прагнути чогось небажаного, невигідного, вимушеного, зумовленого зовнішніми причинами тощо, то, зрозуміло, що інтенційні довільні вчинки пов'язані із свідомим вибором, тобто їх прагнуть вчинити, досягти. Це підтверджує Арістотель; ".„напевно смішно стверджувати, нібито вимушені вчинки — це такі, до яких слід прагнути..." [1, С.99]. Відмежовуючи свідомий вибір від бажання, Арістотель писав;"... свідомий вибір не буває пов'язаний з неможливим, і, якщо хто-небудь скаже, що він свідомо вибрав неможливе, його, мабуть, сприймуть за дурника. Але бажання буває (і) неможливого..." [там само, с. 100]. Далі він зазначає, що "свідомий вибір має справу із засобами до мети... У цілому вибір, схоже, спрямований на те, що залежить від нас* /гам само]. Ситуація свідомого вибору, так зване "практичне міркування" — термін наявних інтенційних логік — "розглядається як процес формування наміру суб'єкта змінити що-небудь у своєму оточенні" /5, с.4]. 'Як бачимо, увага фокусується на ді!, яка оцінюється як засіб для досягнення мети. В українській мові "практичне міркування" репрезентується виразом "для того, щоб.,, потр1бно-(необхід-но, треба)". Наприклад: "Інат Іванович сказав Оксанці, що для того, щоб калина прийнялася, II треба поливати щодня" (ЮМушкетик). "Для того, щоб правильно оцінити людину, судити про неї, треба разом працювати" (В.Собко).

В англійській мові функцію "практичного міркування" виконує конструкція in order to „. one should (must, have to), як-от; "In order to keep his car out of sight, Mr Boggis had to leave it on the road and walk about six hundred yards along a straight track" (Daht). "He knew that, in order to make a success of the farming business, he had to make sure they produced a large number of healthy lambs" (.Hardy), "But Tony's money being gone, he had to do something in order to eat" (Lessing). Можливе й упущення цієї конструкції, як-от; "То make a farm pay you had to take advantage of modern inventions" (Maugham). "But,to reach the Great Vlei, which was beautiful, we had to go through the ugly bush" (Lessing).

Деякі висловлювання із модальністю необхідності (потреби), зокрема інструкції про необхідні засоби для досягнення певної цілі, в логіці "практичного міркування" розглядаються як цільові норми, тобто такі, які визначають, "що повинно, може чи не повинно бути зроблено для досягнення певного результату... Основою, в силу якої повинна виконуватись цільова норма, є бажання досягнення певного результату, основою слідування гіпотетичної норми виступає саме існування цієї норми* [4. с. 174]. Таким чином, якщо модальне значення вимушеності визначає дію як небажану, але обов'язкову, то модальність потреби (зумовлена цільовою нормою) — як бажану, і саме тому обов'язкову. Порівняйте: "You've got magnetism and you don't seem to have an Idea how to use It*. He chuckled. "By God, if you had that old hag would have had you out of the play you're in now before you could say knife. You've got to take the audience by the throat and say, now, you dogs, you pay attention to me, You've got to dominate them" (Maugham) I It may be that in order to realize the romance of life you must have something of the actor in you {Maugham). Очевидно, що в першому прикладі репрезентується модальне значення вимушеності, а в другому — необхідності (потреби). Висловлювання з модальним предикатом вимушеності супроводжується семантикою небажаності, жалю (to take the audience by the throat, you dogs). Семантичним інваріантом цих висловлювань є абсолютна оцінка "погано", оскільки дія відбувається всупереч волі суб'єкта, є, на його думку, поганою. У другому ж прикладі очевидна репрезентація оцінки "добре".

Слідом за СТуровською, стверджуємо, що "основа оцінки у висловлюваннях із модальним значенням потреби має полігенетичну природу, тобто, з одного боку, це інформація про норму (необхідні засоби для досягнення нормативної цілі), а з іншого — це розпорядження, яке не можна порушувати" 18. с.41].

Щодо рівня категоричності (облігаторності), то він може бути середнім або високим. В останньому зазначеному прикладі ввідна конструкція It maybe that вказує на середній рівень, тоді як у реченні We'll need to get the exchanges straight away (Cronin} інтенсифікатор straight away позначає високий рівень облігаторності. ,

На тісний зв'язок модальності необхідності (потреби) і мети звернула увагу Н. Арутюнова: "Наявність цілі стимулювало формування модальності потреби" [2, с.273]. Як бачимо, дослідниця акцентує увагу на перспективі та доцільності виділення модальності потреби.

Необхідність характеризується екс- ^ пліцитно — телеологічним характером. Ця модальність спрямована на об'єкт інтенції І формується в контексті цілей та засобів для їх досягнення. Саме тому модальність потреби взаємодіє із семантикою вигоди та користі. Наприклад: "Він здібний, цікавий хлопець. В нього є свої ідеї ...Його (Кучерявого] треба підтримати, створити умови* (Ю.Щербак). "От і добре, — зрадів Супрун. — Оказія трапляється. Мені якраз треба півслупця на підошви купити" (М-Стельмах), "In this rain we need a compass (Hemingway). Now I must go back to sleep to be fresh' and beautiful for Miss Barkley* {Hemingway). Як бачимо, семантика вигоди та користі імпліцитно включає в себе оцінку "добре";було б нелогічним робити щось з натхненням, що є некорисним, невигідним І не приносить задоволення.

Зрозуміло, що ціль завжди належить до майбутнього часу. "Можна стверджувати, що це справедливо навіть тоді, коли ми говоримо, що зараз (в даний момент) маємо намір зробити щось. Насправді "зараз" у цьому випадку — це безпосередньо наступний момент часу" (9, с. 104]. Пор.: "І have to go this morning but I will remember the address to retum"-(Hemingway). "There is absolutely no need to work for the State now. The war's over" (Waugh). "Але ж їх [половців] треба відігнати від наших рубежів зараз, сьогодні! — вигукнув Святос-' лав" (В.Малик). "Ще якусь хвилину тому його розтривожена душа аж стогнала, потребуючи людського співчуття, а тепер йому самому треба втішити людину" (М.Стельмах).

Наступний етап пов'язаний із когнітивними установками на досягнення мети, якими, на думку С.Туровської, суб'єкт дії не завжди володіє, але, навіть якщо він І має їх, то вони не ведуть до негайної реалізації дії [7, с. 14—15].

На відміну від модальності повинності, модальність потреби може вказувати на необхідні засоби для досягнення поставленої цілі. Наприклад: "Acting's a whole time job and if you want to be really good you've got to give your whole self to It" (Maugham}. "If you want to get work out of them you have to know how to manage them" (Leasing}.

Засоби досягнення цілі можуть варіюватися, оцінюватись, змінювати свій порядок виконання, тобто можуть бути альтернативними, що суттєво відрізняє концепт необхідності від концепту повинності, диференційною ознакою якого є відсутність альтернативи. Як правило, у висловлюваннях із модальним значенням потреби наявність іншої варіативної дії виражена експліцитно: "Треба перев'язатися, а. то кров'ю зійду" (Г.Тютюнник). "Тут треба було або ж зриватися несподівано, як то зробив був Долгорукий ще до снігу, або ж вдатися до великих приготувань, як тепер" (П.Загребельний). "Diving from that height in as little water as that, shefStel-lalhas got to turn like a flash the moment she touches the water. And if she doesn't do it right she's bound to bash her head against the bottom and break her back* (Maugham).


 
 

Цікаве

Загрузка...