WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" - Реферат

Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" - Реферат

Згодом процес заміни найменування деяких груп людей на більш прийнятні терміни набув досить широкого використання, почали замінюватись навіть назви, які не мали гендерно-прозорого

206

проблеми сучасної лінгвістики

характеру. Таким чином, такі терміни, як "jobseekers" почали використовуватись замість "theunemployed", "salesadvisor" замість "shopassistant', "undocumentedaliens" замість "illegalaliens" тощо. Використання таких термінів не мотивується спробою уникнення образи когось за гендерною, віковою чи расовою ознакою, а бажанням мовців (здебільшого політиків або громадських діячів) відвернути увагу від небажаних для них соціальних реалій, таких, як безробіття, нелегальна міграція тощо. Отож, у деяких випадках майже неможливо чітко розмежувати евфемізми, які мають елевативний характер, від інакомовлення, котре має на меті ввести мовця в оману чи привернути якомога менше уваги до певних аспектів реальності. Фактично, більш-менш чітку межу можна провести лише знаючи прагматичну мотивацію мовця.

Незважаючи на те що евфемізми та інакомовлення є якісно відмінними одиницями лексикону, евфемістична лексика також є джерелом поповнення лексикону інакомовлення. Коли евфемізми вживаються з огляду на небажання образити чиїсь почуття або через загальновизнане соціальне чи культурне табу, вони не є інакомовленням. Коли ж евфемізм використовується з метою обману чи введення в оману, він стає інакомовленням [7, 2-3]. У випадку зсуву "справжнього" евфемізму в публічну, політичну, військову, комерційну та соціальну сферу, він може спричинити значно більшу шкоду, ніж у сфері сексу, фізіологічних процесів, грошей, захворювань чи природної смерті [6, З].

Однак евфемізми та інакомовлення мають також деякі спільні риси. Передусім, евфемізми та інакомовлення постійно змінюються. Нові одиниці виникають, з часом починають втрачати свої властивості, і їм на зміну приходять інші одиниці, які згодом також зникають і замінюються новими. X. Роусон застосовує до евфемізмів закон Грешема та закон послідовності, які дозволяють пояснити причини виникнення та нетривалого періоду існування евфемізмів. Вважаємо, що ці закони можна застосовувати і до інакомовлення. Закон Грешема був запозичений з економіки, а у сфері лінгвістики він полягає в тому, що негативні значення чи асоціації слова витісняють з ужитку позитивні, і, таким чином, слово починає вживатися лише в негативному значенні. Прикладом цього може стати історія слова "gay", яке припинило вживатись у мові в своєму оригінальному значенні "веселий" після того, як набуло значення "гомосексуаліст" [10, 5-6].

Закон Грешема є генератором дії іншого закону - закону мовної послідовності. Застосовуючи цей закон до функціонування евфемізмів, можна стверджувати, що після того як евфемізм стає зіпсованим асоціацією з "поганим" словом, люди будуть остерігатися вживати його [10, 6]. Коли мовці починають уникати вживання певного терміна, виникає необхідність створити новий евфемізм для набуття позитивнішої конотації. Цей процес може продовжуватись і далі, утворюючи ланцюги евфемізмів: dull - retarded - exceptional - undeveloped - developing - emergent [4, 149]. Закон мовної послідовності функціонує також у сфері вживання інакомовлення, проте на відміну від евфемії, яка генерує нові синоніми для тих самих понять, інакомовлення постійно змінює поняття, які можуть виступати центрами синонімічної атракції. Інакомовленнєві синоніми-неологізми виникають для позначення понять, що мають певну актуальність у суспільстві та припиняють виникати після того, як інтерес громадськості до позначуваного аспекту реальності зникає. Однак інколи певна реалія знову стає актуальною, тоді, як правило, для неї придумують новий мовний зворот, оскільки попередній себе скомпрометував своїм колишнім вживанням і не може більше виконувати інакомовленнєву функцію. Прикладом може служити вираз "revenueenhancement", який почав використовуватись адміністрацією президента Рейгана у 1981 році замість непопулярного "tax increase". Згодом, коли знову довелось підняти податки, адміністрація президента уже не могла використовувати скомпрометований вираз "revenueenhancement", і тоді було використано нові звороти "userfees" або "receiptsproposals", які, напевне, будуть замінені іншими під час чергового підняття податків.

Отже, евфемізми та інакомовлення мають ряд спільних та відмінних ознак. Спільними для інакомовлення та евфемізмів є такі особливості:

1) непряме називання якогось аспекту реальності;

2) турбота про втрату власної репутації (англ. loss of face);

3) нетривалий період існування та заміна новими мовними зворотами одиниць з втраченими

вуалітивними функціями. Відмінними для інакомовлення та евфемізмів є такі ознаки:

1) результатом вживання евфемізмів є збереження мовної кооперації, тоді як результатом вживання інакомовлення є порушення мовного порозуміння;

2) вживання евфемізму може бути зумовлене турботою про збереження репутації адресата або третьої сторони, тоді як вживання інакомовлення зумовлене тільки турботою про збереження власної репутації;

3) мотивацією вживання евфемізмів є переважно сором'язливість, небажання образити чи ввічливість, тоді як вживання інакомовлення мотивується прагненням зняти з себе відповідальність та бажанням відвернути увагу від назначуваного;

207

ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК. Число 10

4) для евфемізмів характерне вживання ланцюжків для позначення одних і тих самих понять (секс, фізіологічні процеси, смерть, захворювання тощо), тоді як одиниці інакомовлення постійно виникають для найменування нових понять, які стають актуальними на певних етапах розвитку суспільства; втрата актуальності призводить до припинення притягування інакомовленнєвих синонімів, тоді як центри атракції евфемічних синонімів-неологізмів здебільшого не змінюються.

Таким чином, незважаючи на те, що евфемізми та інакомовлення мають деякі спільні риси, вони характеризуються відмінними прагматичними особливостями та виконують різні функції у мові. Саме прагматичний потенціал інакомовлення робить його відмінним від евфемізмів. Вживання інакомовлення мотивується бажанням мовця відвернути увагу від аспектів реальності, про які мовець не хоче говорити, свідомим прагненням мовця ввести адресата в оману або уникнути відповідальності. На відміну від евфемізмів, інакомовлення не має превентивної функції та виконує протилежну до кооперуючої функцію: замість збереження мовленнєвого співробітництва інакомовлення його руйнує. Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку може бути проблема чіткого розмежування інакомовлення та жаргону (особливо бюрократичного жаргону), більш детальне дослідження центрів синонімічної атракції одиниць інакомовлення, наслідки процесів виникнення нових одиниць інакомовлення на позначення понять, для називання яких у мові вже існують відповідники, а також тривалість функціонування одиниць інакомовлення у мові.

ЛІТЕРАТУРА

1. Босчаева Н.Ц. Контекстуальная эвфемия в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. - Л., 1989. - 16 с.

2. Емірсуінова Г.І. Лексикон сучасного фемінізму: Дис.... канд. філол. наук: 10.02.04. - Запоріжжя, 2003. -211с.

3. Тхір В.Б. Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 13. - К., 2004. - С. 166-171.

4. Тхір В.Б. Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності // Культура народов Причерноморья. - 2002. - № 32. – С.148-152.

5. Allan К., Burridge К. Euphemism and Dysphemism: language used as shield and weapon. - Oxford: Oxford University Press, 1991. - 263 p.

6. Enright J.D. Fair of speech: the uses of euphemism. - Oxford, New York: Oxford University Press, 1985. - 222 p.

7. Lutz W. Doublespeak. - New York: Harper Perennial, 1990. - 290 p.

8. Lutz W. The New Doublespeak. - New York: HarperCollins Publishers, 1996. - 245 p.

9. Noble V. Speak Softly. Euphemisms and Such. - Sheffield: The Centre for English Cultural Tradition and Language, University of Sheffield, 1982. - 103 p.

10. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. - New York: Crown Publishers Inc., 1995. - 463 p.

11. www.oed.com.


 
 

Цікаве

Загрузка...