WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ономасіологічна нормотвірність соматичних евфемізмів в історії англійської мови - Реферат

Ономасіологічна нормотвірність соматичних евфемізмів в історії англійської мови - Реферат

З того часу лексика для позначення статевих реалій зазнала змін, які описані у праці М.Фаукольт "The History of Sexuality" [5]. Філософ концентрує свою увагу здебільшого на так званій репресивній гіпотезі ("repressive hypothesis"), яка полягає в тому, що суспільство було змушене прийняти мовні обмеження щодо статевої сфери в обмін на певні економічні здобутки. Однак, як стверджує Фаукольт, ці обмеження викликали абсолютно протилежний ефект: сфера сексу перетворилася на "велику таємницю", що зробило її могутнішою і спричинило створення спеціальної вуалітивної мови ("screen discourse"), якою про секс говорять набагато більше, ніж в попередні епохи [5; 33].

У 20 ст. евфемізми для позначення реалій статевого життя спричинили значне розширення лексикону внаслідок сексуальної революції. Завдяки сексуальній революції (thesexualrevolution) та руху жінок за звільнення (thewomen'sliberationmovement), значна кількість евфемізмів вийшла зі вживання, поступаючись місцем евфемізмам-неологізмам: лексема mistress заміниласяна room-mate, аshackingup - на livingtogether [4; 60].

З одного боку, в сучасному суспільстві певні кола мовців мають тенденцію до зняття вербального табу на денотати статевої сфери та уникання їх евфемістичної субституції, про що свідчить вживання прямих номінацій сексу в теле- та радіотрансляціях (dick, boobs, pussy, fucking), а у фільмі "Магнолія" (2000) з Томом Крузом у головній ролі часто вживається лексема cunt. Як стверджує Вернон Ноубл, все частіше в активній лексиці мовців спостерігаємо лексему fuck, яка була зафіксована в словниках англійської мови наприкінці 16ст., але згодом витіснена зі вживання в культурних колах евфемізмами-замінниками [10; 10].

Однак, з іншого боку, межі денотатів евфемізмів статевої сфери і надалі залишаються досить широкими і охоплюють, крім номінацій самого статевого акту та його видів, номінації понять, пов'язаних із геніталіями, статевою орієнтацією, статевими збоченнями, проституцією, білизною та ін. Фактично, якщо розміри вибірки евфемізмів визначають розміри табу, то сфера табу сексу є більшою, ніж будь-яка інша. Allen та Burridge [2; 96] вважають, що ступінь синонімії серед номінацій геніталій, статевого акту та лексеми whore(повія) є найвищим в англійському лексиконі. Ці автори нараховують близько 1200 термінів для лексеми vagina, 1000 для penis, 800 для copulationта близько 2000 для whore. Ця величезна кількість синонімів спричиняє проблемне для мови явище, яке Halliday називає "over-lexicalization" ("перелексикалізація") [6; 165]. Високий рівень циркуляції евфемізмів статевої сфери, що спричинює такіі великі нагромадження лексичних одиниць, свідчить про те, що секс був і залишається об'єктом незгасаючого інтересу. Він постійно перебуває у центрі уваги мовців і є предметною сферою евфемічних неологізмів.

Закономірності динамізму евфемічної лексики є цікавим об'єктом дослідження. Зникнення й приплив евфемізмів в мові, та соматичних евфемізмів зокрема, на думку Роусона, відбуваються за двома основними правилами: мовним законом Грешема (Gresham's Law of Language) та законом послідовності (Law of Succession) [11; 5].

У теорії монетаризму, де виник закон Грешема, його можна підсумувати таким чином: "bad money drives out good", тобто знецінені гроші витісняють з обігу гроші вищої вартості, бо люди намагатимуться робити запаси останніх. У лексиці англійської мови цей закон виявляється у витісненні зі вживання позитивних значень слів негативними значеннями та асоціаціями: лексеми coition, copulation та intercourse колись мали значення comingtogether, coupling та communication, але після того, як вони почали функціонувати як субститути понять статевої сфери, їх сексуальні значення домінують, повністю витіснивши інші семи; лексема gay втратила своє первинне значення happyandfulloffun і вживається у сучасній англійській мові як стертий евфемізм для терміну homosexual [11; 5-6]. Деякі мовознавці називають цей процес "зараженням": під впливом одного із своїх значень ціле слово стає ніби зараженим "бацилою" непристойності. Це останнє значення впливає на слово загалом, заставляє утриматися від його вживання в мові: слово широкої семантики affair(справа)асоціюється тепер переважно зі статевими стосунками, mistress(господиня будинку) є стертим евфемізмом для поняття "коханка". У таких випадках все сильніші зв'язки слова з денотатом в сфері табу роблять незручним використання його в інших значеннях. Зрештою, слово закріплюється лише за табуйованим денотатом, воно втрачає будь-які асоціативні зв'язки з іншими денотатами, перетворюючись у свій антипод [1; 63-64].

Деякі евфемістичні субститути швидко втрачають свої субститутивні властивості, асоціюючись в свідомості мовців з позначуваним поняттям. Через багаторазове використання евфемізми позбуваються здатності виконувати своє призначення, тобто послаблювати, нейтралізовувати реакцію на слово [1; 41]. Частота використання субститута мовцями веде до зміцнення асоціативних зв'язків між новим найменуванням і старим значенням і поступової енантіосемії. Коли евфемізм набуває негативної конотації, виникає потреба замінити його вільним від негативних асоціацій евфемізмом-неологізмом, який або одразу витісняє попередній евфемізм зі вживання, або протягом деякого часу функціонує паралельно зі старим субститутом. Цей процес можна продемонструвати на прикладі евфемістичних ланцюгів (термін Х.Роусона). Евфемістичним ланцюгом вважатимемо ряд евфемізмів одного й того ж стигматичного денотата, розташованих в хронологічній послідовності заміни одного евфемізму іншим через втрату попереднім його евфемістичних властивостей (визначення В.Тхір): arseassa_ _ , a_ _ e, _ _ _ - seat, posterior, backside, behind - butt, behind(у цьому евфемістичному ланцюгу евфемізми-синоніми, що вживалися приблизно в один і той самий хронологічний період часу, подаються через кому, а перехід від вживання одного евфемізму чи групи евфемізмів до іншого – через тире). Процес такого виду заміни Х.Роусон називає законом послідовності [11; 5-6]. Особливістю евфемізмів статевої сфери є те, що евфемістичні ланцюги неможливо чітко визначити, оскільки багато старих евфемізмів і далі часто вживаються мовцями паралельно з новими субститутами у різних комунікативних ситуаціях: в сучасній англійській мові, наприклад, далі спостерігається вживання лексем behind, backside, seatта ін.

Отже, в статті була зроблена спроба вивчити соціолінгвістичні чинники виникнення та функціонування соматичних евфемізмів в різні історичні періоди. Був зроблений аналіз основних прагматичних тенденцій виникнення соматичних евфемізмів та продемонстровані результати функціонування в еволюції евфемії мовного закону Грешема та закону послідовності. Оскільки основна увага в статті зосереджувалася на соматичних евфемізмах статевої сфери, котрі найчастіше підлягають евфемістичній субституції, в майбутньому доцільно було б дослідити прагматичні особливості виникнення та функціонування евфемістичних субститутів частин тіла та фізіологічних процесів людини, що не пов'язані зі статевою сферою.

Література:

  1. Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. – Л., ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1988. – 80с.

Allen K. And Burridge K. Euphemism and Dysphemism: language used as shield and weapon. – Oxford: Oxford University Press. – 1991. – 263p.

Burchfield R. An outline history of euphemisms in English, in Enright D. J. (Ed.) Fair of Speech: the uses of euphemism. – Oxford: Oxford University Press. – 1985. – pp.13-31.

Epstein J. Sex and Euphemism, in Enright D. J. (Ed.) Fair of Speech: the uses of euphemism. – Oxford: Oxford University Press. – 1985. – pp.56-72.

Foucault M. The History of Sexuality. Volume 1: An Introduction. – New York: Random House, Inc. – 1978. – 168p.

Halliday M.A.K. Language as Social Semiotic. – London: Edward Arnold. – 1978. – 254p.

Ham K. The Linguistics of Euphemism: A diachronic study of euphemism use and formation. – University of Surrey. – 2001. – 67p.

Language in Culture and Society: a Reader in Linguistics and Anthropology. Ed. by Dell Hymes. – N.Y.: Harper & Row. – 1964. – 764p.

Noble, T.F.X., Strauss, B.S., Osheim, D.J., Kristen, B.N., Cohem, W.B. & Roberts, D.D. Western Civilisation: the continuing experiment. Volume B: – 1994. - Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin Company. – 1224p.

Noble Vernon. Speak Softly. Euphemisms and Such. – The Centre for English Cultural Tradition and Language, University of Sheffield, 1982. – 103p.

11. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. (Revised Edition). – N.Y., Crown Publishers Inc. 1995. – 463p.


 
 

Цікаве

Загрузка...