WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності - Реферат

Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності - Реферат

Елевативна евфемія настільки набула поширення, що переноситься на явища та поняття, які ніколи раніше не евфемізувалися: divorced – стає newly single, maiden name – birth name, car wreck – car accident, dishrag – dishcloth, cleaning woman – domestic, bathrobe – hostess gown, butcher – meat cutter, drugstore – pharmacy, unwed mother – single mother, gym – spa, watch – timepiece.

Евфемія може відображати суперечливе ставлення суспільства до певних явищ, наприклад, алкоголізму: додаток до "Словника американського сленгу" ("The Dictionary of American Slang", 1975) містить найбільше синонімів до терміну drunk - 356. Також багато мовних ухилень помічаємо у сфері вищої міри покарання (capital punishment). В США, наприклад, електричний стілець жартівливо називають Ol'Sparky" або hot seat, у Франції the condemned are introduced to Madame, la guillonite [Rawson 1995:7].

Зупинимось детальніше на групі евфемізмів для позначення алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Одним з найстарших евфемізмів вважається лексема high, що була зафіксована в Оксфордському словнику в 1627р. як евфемізм для позначенння алкогольного сп'яніння. XVII та XVIIIст. породили евфемізми to be in one's altitudes та elevated, а в сучасній англійській мові у вжитку евфемістичні метафори high as a kite та to be in high spirits. Евфемістичні синоніми XVIIIст. afflicted, been to Barbados, cherry-merry, cherubimical, disguised, has his flag out, gold-headed, lordly, nimptopsical, pigeon-eyed повністю витіснені зі вжитку іншими лексемами, в той час як евфемізми boozy, cockeyed, mellow, muddled, oiled, soaked, stewed, stiff, has a skin full, half seas over інколивсе ще вживаються мовцями.

В ХХст. деякі евфемізми алкогольного сп'яніння були запозичені для позначення стану після вживання наркотиків: buzzed, gassed, loaded, stoned, zonked. До специфічно нових cигніфікатів для позначення ейфорії від наркотиків належать coasting, floating, hitting the gow, in high, on the gow, on the stuff, picked up. Вище згадані терміни, очевидно, були запозичені з американського сленгу, який характеризується великою кількістю евфемізованих сполучень та їх широкою зоною варіативності.

Найтиповішими об'єктами евфемізації в різні епохи були різні сфери людського життя, які характеризувалися великою кількістю неприйнятних для суспільства об'єктів та явищ, які вимагали слів-субститутів. В XXст. саме американський варіант англійської мови зазнав найбільшої амеліорації понять та їх евфемістичної субституції. Найбільші зміни в мові американців стали відчутними після І та ІІ світових воєн і контракультурного руху 1960-х рр., який був реакцією на війну. В ці роки в сфері евфемії спостерігаємо вживання двокомпонентних сполук з абревіатурою та елементом word. Широке вживання найстаршого евфемізму з вище зазначеною структурою, F-word, спостерігається в кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. та веде до виникнення великої кількості аналогічних за будовою одиниць: A-word (abortion чи ass), C-word (cancer, capitalist, conservative, crap, cunt), D-word (death, debt, deficit, depression), I-word (impeachment), J-word (junk), N-word (nigger, nuclear), P-word (penis), R-word (recession), S-word (selfish, sex, shit, suicide), T-word (tax), V-word (veto).

Евфемістичні субституції певних понять набули значного поширення в політиці та засобах масової інформації, оскільки використання імпліцитних одиниць задля досягнення перлокутивного ефекту в цих сферах дуже швидко веде до дифемізації понять та вимагає введення евфемізмів-неологізмів. В словнику евфемізмів "NTC's Dictionary of Euphemisms" [Bertram 1998] Енн Бертрам виділяє цілий розділ під назвою "Political Correctness", який охоплює найбільш поширені на сучасному етапі евфемізми, виникнення яких продиктовано політичною етикою та прагненням уникнути попередніх одиниць з негативною конотацією.

Безробіття як негативний соціальний феномен спричинило заміну колишнього напівевфемізованого сигніфікату unemployed на прийнятніший термін economically inactive;бідні та відсталі країни спочатку називали undeveloped, що згодом набуло негативної конотації і перетворилось в developing, а пізніше - в Third World. Такий самий ланцюг евфемізмів, коли кожен новий утворюється при умові набуття попереднім негативних та образливих асоціацій, спостерігаємо у сфері расової приналежності: Negro (евфемізм XVIIIст. для поняття slave) – darky (кін.XVIII – поч.XIXст., евфемізм переноситься на всіх негрів) – coloured (XIXст. – поч.XXст.) – black (ІІ пол. XXст.) - Afro-American (широко вживаний в американському варіанті сучасної англійської мови для позначення чорношкірих). Керуючись політичною етикою, слова black уникають тепер в будь-якому контексті:blacklist замінюється на denounce, blacksmith – на farrier, black ball – на ostracize, а black sheep – на outcast.

Схожі приклади спостерігаємо в евфемістичному ланцюзі терміна poor: needy – deprived – underprivileged – disadvantaged чи deprived – disadvantaged – culturally чи socially disadvantaged:

"Poor children have disappeared, if not from the slums, then at least from the language. First, they became 'deprived', then 'disadvantaged', and finally 'culturally disadvantaged', as though they lacked nothing more serious than a free pass to Lincoln center"

(Grace Hechinger, Wall Street Journal, 10/27/71)

Колишній евфемізм slow для позначення розумово відсталих дітей в освітніх закладах тепер вважається образливим і неприйнятним. Словосполучення slow learner американські освітяни замінили на термін less proficient learner, а саму лексему slow – на евфемізми cognitively challenged, exceptional, special. Термін сrippled в англомовних засобах масової інформації донедавна евфемізувався одиницею handicapped (handi-capable), яка настільки увібрала в себе негативну семантику, що не класифікуваляся як евфемізм. Вживання даної лексеми в адміністративних колах та ЗМІ для позначення осіб з фізичними чи розумовими вадамивважається тепер неетичним, і вона отримала субститути, вище згадані одиниці challenged чи special. Заміну евфемізмів для відображення поняття осіб з психічними та розумовими розладами демонструє нижче поданий ланцюг: insane – mentally retarded, mentally ill – developmentally challenged, developmentally disabled, developmentally delayed, mentally impaired.

Сучасні американські евфемізовані одиниці настільки швидко набувають негативної конотації і трансформуються, що одне і те саме поняття в різних географічних районах США може евфемізуватися за допомогою різних за відтінками евфемізованих субститутів: garbage men завуальовується одиницями sanitation men, sanitary engineers, sanitary officers, sanitarians, environmental technician, environmental hygiene workers, environmental physicists, garbologists, recyclers.

Все вагоміша роль політики в житті суспільства веде до виникнення великої кількості імпліцитних одиниць задля завуалювання, пом'якшення, а то й приховання фактів. Як і сама політика в житті суспільства, політичні евфемізми мають серйозний характер, тому фальсифікація фактів у цій сфері є подвійно небезпечним явищем. Загальноприйняті та відомі пересічному мовцю евфемізми потребують нових імпліцитних одиниць, що можна проілюструвати на прикладі субститутів семантичного поля спотворення чи приховування інформації: дієслово to lie, що евфемізується сполуками to contain something, to misspeak, to prevaricate, to stretch the truth, to withhold informationto massage something, в політичних колах більше прийнято вживати під прикриттям евфемізмів-неологізмів to be less than candid, to be economical with the truth; іменники terminological inexactitude та categorical inaccuracy є політичними замінниками загально-вживаних евфемізмів fib, fiction, misrepresentation, misstatement, субститутівіменника lie.

Тенденції американського суспільства уникати термінів з будь-яким натяком на расову дискримінацію піддалася лексема-евфемізм native, що вживалася для темношкірих людей, хоча не обов'язково негрів. Асоціації вище згаданого терміну з темношкірими, завойованими народами спричинили витіснення його зі вжитку адміністративними установами і заміною на host country national.

Евфемізми-неологізми, що використовуються для позначень негативних явищ сучасного суспільства, дуже швидко втрачають евфемістичні властивості, дифемізуються та вимагають нових замінників. Ю.А.Зацний у праці "Неологізми англійської мови 80-90рр. ХХст." [Зацний 1997] дає приклад явища еволюції евфемістичних субститутів поняття звільнення працівників у зв'язку зі скороченням штатів, вказуючи, що колишні евфемізми to release, to non-renew, to select out настільки дифемізувалися в 90-х рр., що викликали потребу в виникненні субститутів to de-layer, to re-engineer, to right-size, to re-structure, to downsize, які згодом замінюються на сучасні евфемізовані сигніфікати to displace, to put into the mobility pool, вільні від негативних асоціацій.

Закон послідовності, що веде до утворення евфемістичних ланцюгів чи синонімічних груп евфемізмів для позначення певного поняття, призводить з одного боку до збагачення словникового складу мови, а з іншого – до нашарування великої кількості пасивної лексики. Джерелами поповнення евфемізмів є запозичення з нелітературних підсистем, нейтральної лексики, іншомовних слів та неологізмів.

Еволюція евфемістичних субститутів як окреме соціо-лексико-стилістичне явище складно піддається аналізу, оскільки стосується динамічного субстрату мови, а пріоритетеність вживання нових евфемізмів носіями мови прослідкувати важко. В даній статті була зроблена спроба розглянути розвиток евфемізмів через призму діахронічного аспекту, використовуючи як ілюстративний матеріал синонімічні групи евфемістичних одиниць сучасної англійської мови.

Література:

  1. Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 рр. ХХст. – Запоріжжя РА "Тандем-І", 1997.

  2. Bertram A. NTC's Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998.

  3. Howard Ph. The State of the Language. English Observed. – Harmondsworth, 1986.

  4. Partridge E. Usage and Abusage. - Harmondsworth, 1978.

  5. Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. – Crown Publishers, Inc., New York, 1995.


 
 

Цікаве

Загрузка...