WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності - Реферат

Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності - Реферат

Реферат на тему:

Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності

У кожній мові є слова, які інстинктивно замовчуються, тому що вважаються непристойними, грубими, надто різкими, нетактовними чи недоречними. І тому об'єкти чи явища, які вони характеризують, часто описуються не прямо, а за допомогою субститутів, які називаються евфемізмами.

Евфемія віддавна привертала увагу вчених як особливий стилістичний троп, що використовується для словесного пом'якшення, або фігура, що полягає у використанні слова не в прямому, а в переносному значенні. Евфемізми почали вивчати з минулого століття. Наприкінці ХІХст. німецький лінгвіст Г.Пауль виділив евфемізми в своїй широко відомій нинісхемі семантичних змін.

В мовознавчій літературі переважає соціолінгвістичний підхід до явищ табу та евфемії, але евфемістичний словник рідко розглядається в динаміці, в історичному розвитку, в зв'язку із змінами суспільства. Лише в деяких працях робляться спроби прослідкувати, як фіксуються в евфемістичній лексиці особливості епохи. Але евфемізм, як і будь-яке інше мовне явище, змінюється з часом, має тривалу історію, дослідження особливостей якої дозволяє глибше пізнати його сутність та особливості.

Зникнення й приплив евфемізмів в англійській мові відбуваються за двома основними правилами: законом Грехема та законом послідовності [Rawson 1995]. В теорії монетаризму, де діє закон Грехема, його можна підсумувати таким чином: гроші (цінності, валюта) нижчої вартості витісняють з обігу високоякісні, тому що люди будуть робити запаси останніх. У сфері мови саме негативні значення чи асоціації слів витісняють позитивні значення з обігу. Так, coition, copulation та intercourse колись були загальними термінами для coming together, coupling та communication, але після того, як слова почали служити евфемізмами, їх сексуальні значення домінують в мовленні, цілком затьмаривши інші семи.

Дія закону Грехема спостерігається в сучасній англійській мові. Звернімо увагу, що сталося віднедавна зі словом gay, в якому значення homosexual переважає над всіма іншими. Витіснивши з обігу застарілі евфемізми faggot, fairy, fancy man, homo, queer, three-letter man, вище згаданий евфемізм був дуже популярним в 60-70 рр. ХХст. та дуже швидко набув негативної конотації.

При застосуванні його до інших слів, закон Грехема допомагає пояснити, чому утворюються деякі евфемізми. Наприклад, неправильне і принизливе вживання терміна Jew як дієслова і прикметника ( to jew down, Jew boy) змусило багатьох людей, як єврейської, так й інших національностей, користуватися словом Hebrew, хоча його слід би було приберегти для стародавніх євреїв та їх мови. В 30-х рр. ХХст. в американських газетах широко популяризувалося вживання сполучень на зразок: Hebrew comedian, Hebrew holidays, навіть Hebrew rabbi. Впродовж ХХст. також вживалися евфемізми Zionist, Arab, cosmopolitan, Israelite, але їх узус був обмежений лише певним колом осіб.

Евфемізми характеризуються високою чутливістю до історичних змін у матеріальному та духовному житті суспільства. Евфемізовані одиниці є дуже нестійкими утвореннями і швидко старіють; пояснюється це не тільки властивістю емоційної лексики швидко стиратися, але й тим, що, як тільки слово стає вживаним, воно знову тісно пов'язується з позначуваним поняттям і втрачає свої евфемістичні властивості: "Any euphemism ceases to be euphemistic after a time and the true meaning begins to show through"[Howard 1986:100].

Закон Грехема керує другим евфемістичним принципом – законом послідовності. Після того, як евфемізм починає викликати асоціацію з "поганим" словом, яке він завуальовує, люди намагаються остерігатися його. Наприклад, здавалось би невинне occupy фактично було заборонене і не вживалося у колі ввічливих людей в ХVII-XVIIIст. через його використання як евфемізму у сфері сексу (про мужчину можна було сказати: he occupied his wife і he went to an occupying house) [Rawson 1995:6]. Коли мовці починають остерігатися певного терміну, виникає необхідність створити новий евфемізм для набуття позитивнішої конотації. Цей процес може продовжуватися й далі, утворюючи таким чином ланцюги евфемізмів: dull – retarded – exceptional; undeveloped – developing – emergent.

З психологічної точки зору, значення слова можна пояснити як суму наших реакцій на стимули. Після того, як слово вже довго асоціюється зі стимулом, що викликав його, воно спричиняє аспекти реакції, що викликана об'єктом-стимулом. Коли неприємні елементи реакції сильно закріплюються за словом, ми схильні замінити його іншим словом, вільним від цих негативних асоціацій. Психологи стверджують, що таким чином утворюються евфемізми. Візьмемо, наприклад, слово vomit. В ньому неприємність стимулу прикріплена до слова, і, щоб уникнути негативної реакції, ми знаходимо нові терміни, як to blow chunks, to drive the porcelain bus, to lose one's lunch, to toss one's cookies, to yodel groceries для позначення цього ж поняття.

Оскільки деякі евфемізовані сигніфікати лексикону швидко асоціюються з поняттям, яке евфемізують, вони вимагають заміни. Прослідкуємо, як слово-евфемізм toilet змінювалось впродовж століть: jakes – privy – latrine – water-closet – head. Останній термін часто вживається для позначення туалету на судні. Лексема pregnant вживалася як евфемізм в передвікторіанську епоху, вікторіанці замінили її на delicate condition, delicate state of health, enceinte, а в XIXст. та на початку XXст. вживання її було цілком заборонене в культурних колах. Решта вфемізмів для позначення вагітності (broken-legged, full of heir, in a fix, in the pudding club та ін.)не витісняються зі вжитку, а вживаються паралельно з новими; їх використання в мові зумовлюється мовленнєвою ситуацією чи вимогами стилю.

Час існування деяких евфемізмів дуже короткий: наприклад, revenue enhancement, що вживалося замість higher taxes (високі податки), швидко втратило свої евфемістичні властивості і замінилося на user fees.

Ерік Патридж у праці "Usage and Abusage" [Partridge 1978] помічав, що часто евфемізм для позначення того чи іншого явища стає неприємним, нетактовним, аморальним, навіть богохульним, тобто набуває негативної конотації, що приводить до потреби заміни його новим евфемізмом, витіснивши попередній зі вжитку, як у випадку з явищем евфемістичної субституції поняття "божевільний": mad – crazy – insane – lunatic – mentally deranged – deranged – mental. Спостерігаються сполучення зі складовою mental: mental fatigue, mental job, to go mental, non-mental, деякі з яких є синонімічними: mental hospital, mental health center, mental home, mental institution.. Отже, коли слово розвиває сильну негативну конотацію, ми створюємо м'якший, більш позитивний термін, або евфемізм, для його заміни. Результатами цих процесів є постійна потреба в нових термінах для заміни старих, що стали надто специфічними, перенасиченими чи негативними. З часом і ці субститути будуть викликати негативну реакцію, і мовці, свідомо чи ні, винайдуть евфемістичні замінники і для них. Таким чином явище еволюції евфемістичних субституцій веде до утворення евфемістичних ланцюгів, а евфемістичний словник постійно змінюється і збагачується.

Чим більша сила прихованого табу, тим швидше евфемізм втрачає свою первинну функцію завуальовувати неприйнятні для суспільства явища та поняття, і вимагає заміни іншим терміном. Інколи новий термін-субститут повністю витісняє попередній евфемізм з обігу, але часто старі евфемізми продовжують функціонувати в мові в якості дифемізмів чи синонімів до попередніх одиниць. (В даній статті ми не притримуємося теорії Роусона про дифемізми як різновид евфемізмів, а вважаємо їх окремим стилістичним шаром). У другому випадку новий евфемізм поповнює синонімічний ряд і стає складовою частиною семантичної групи евфемізмів для позначення певного поняття. Унікальні скупчення евфемізмів утворилися в певних сферах людського життя саме як результат виникнення нових термінів, а кількість евфемізмів стосовно певної теми відображає силу прихованого табу.

Це дуже чітко відображається у випадку з чоловічими та жіночими статевими органами. Книга "Slang and Its Analogues" (J.S.Farmer and W.E.Henley, 1890-1904) налічує близько 650 синонімів до слова vagina, більшість з яких є евфемізмами; і близько 325 – до терміну penis (до речі, до уваги беруться тільки англійські синоніми. В інших мовах Фармер та Хенлі подають до терміну vagina близько 900 синонімів).

До інших частин тіла, що породили евфемізми, належать bosom, bottom, limb та testicles. Всі види статевих стосунків та лексеми defecation, urination та toilet теж спричинили появу великої кількості евфемізмів, як і menstruation (більш як 100 термінів), всі аспекти смерті та хвороби (колись евфемізувалися туберкульоз, рак, статеві та суспільні хвороби, на сучасному етапі найчастіше евфемізується СНІД).

Протягом століть величезна кількість евфемізмів виникла у сфері проституції: "Rawson's Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk" налічує близько 100 евфемізмів до терміну prostitute - латинського евфемізму XVIст. для слова whore, що в свою чергу функціонувало спочатку як евфемізм для якогось забутого вже тепер терміна (цікаво відзначити, що староанглійське hore споріднене з латинським cara (darling). В останні десятиріччя в американському варіанті англійської мови спостерігається тенденція до елевативної евфемізації поняття проституції та пов'язаних з ним аспектів. Спочатку евфемізація здійснюється самими представницями "найдревнішої професії", а згодом елевативні субститути входять в лексикон й інших носіїв мови:

"They call themselves 'working girls'. ...Their work is a 'business', or even a 'social service.'...By the prostitute's code, prostitution is moral...'what's immoral is giving it away free, sleeping around with anyone'"

(New York Times, 8/9/71)

Прагнення викликати позитивніші асоціації та уникнути звернення думки до вульгарного денотата спостерігаємо також в наступних елевативних евфемізмах: fancy house, sex industry, escort service – заклади, що постачають повій, commercial (sex, body) worker, sporting girl, fancy woman, light woman, hostess, model – повія, massage parlor, accommodation house, encounter parlor – заклад для сексуальних розваг.

Схоже явище можна помітити в предметній сфері похоронної атрибутики. В Англії в кін. XVIII та на поч. XIXст. власники похоронних бюро (undertakers) дифемізувалися не зовсім приємними термінами carrion hunters, death hunters, cold cooks, а для самого похоронного бюро вживалася назва cold cookshop. В США вже наприкінці XIXст. намагаються уникати терміну undertaker, надаючи перевагу елевативному funeral director. В різні роки, починаючи з цього періоду, вживалися евфемізми counselor, mortuary consultant, funeral counselor, sanitarian, practitioner. В 1959р. американською Commission on Mortuary Education було запропоновано евфемізм funeral service practitioner замість embalmer та funeral director, але даний термін ще не остаточно витіснив модерні елевативні евфемізовані сигніфікати grief therapist та thanatologist.


 
 

Цікаве

Загрузка...