WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура лексико-семантичного поля “погода/ клімат” в сучасній англійській мові - Реферат

Структура лексико-семантичного поля “погода/ клімат” в сучасній англійській мові - Реферат

central area of US

tempest

+

+

over the ground

gale

+

+

at sea

+

whirlwind

+

+

+

in air

twister

+

+

+

in air

squall

+

+

over the ground

+

hurricane

+ +

The Western Atlantic ocean

blizzard

+

over the ground

+

Слід зауважити, що підгрупи іменників „Вітри різних напрямків" і „Регіональні вітри" більш тяжіють до гіпонімічних угруповань, ніж до синонімічних. Вважаємо іменники даних підгруп еквонімами, які не мають гіпероні мів, оскільки вони мають ознаки термінологічних систем в процесі формування.

Синонімом- домінантою для мікрополя „туман" є іменник mist, і поле характеризується двома синонімічними рядами, об'єднаних семами „мала інтенсивність"- haze, film, gauze, smaze, fret і „велика інтенсивність" – fog, fogbank, smog.

Цікавим у плані структури є мікрополе „спека-холод". До ядра даного мікрополя віднесемо значення іменників torridity, heat, warmth – cool, chill, cold, frigidity, frost. Мікрополе розпадається на дві протилежні за температурною ознакою синонімічні групи, які відрізняються за категоріями інтенсивності та оцінки ( наприклад, warmth-heat-torridity; cool – cold –frigidity).

Дослідження прагматичного аспекту значення іменників мікрополя дозволяє виділити групу іменників (warmth, warmness, cool, coolness), які формують семантичний ланцюжок протиставляючих підгруп „спека" і „холод", і мають у своїй структурі позитивну сему оцінки. До периферійних членів підгрупи „холод" віднесено іменники nip, snap, freeze, bleakness, wintriness, freshness, sharpness; а у підгрупі „спека" - всього три периферійні елементи- іменники, які позначають „середню ступінь тепла": tepidity, tepidness, lukewarmness, heatwave, sunshine.

Значення всіх іменників ЛСП „погода/клімат" в сучасній англійській мові об'єднуються спільністю категоріальної семи „речовина" з одного боку, і семи „процес" чи „якість" з іншого. Таким чином, денотати іменників досліджуваного поля займають проміжне місце між речовинними і процесуальними чи якісними іменниками, в чому і виявилась складність їх семантики.

В ЛСП „погода/клімат" повністю проявляються всі головні типи семантичних відношень між лексичними одиницями. Зазначимо, що ядерні члени поля знаходяться у відношеннях гіперо-гіпонімії з іменем поля. Ім.'я поля, іменник weather, виступає гіперонімом по відношенню до імен мікрополів rain/snow, wind, mist, heat-cold та інших іменників поля – storm, sunshine та інші. Аналіз лексичного співвідношення гіпероніма weather і гіпонімів rain, snow, wind та інших вказує на те, що лексична дистрибуція гіпероніма набагато ширша, ніж гіпоніма.

У дослідженні велика увага приділяється семантичним відношенням в межах лексико-семантичного поля „погода/клімат" : синонімії та антонімії. Так, наприклад, при визначенні синонімічного ряду підгрупи іменників „сильний штормовий вітер" вважаємо, що для всіх 11 лексем константними семами є „інтенсивність вітру" та „тривалість" згідно з їхніми словниковими дефініціями. Такі ознаки, як „сприйняття вітру" та „рух вітру" не є характерними для всіх видів вітрів, а тільки для іменників storm, cyclone, tornado, whirlwind і twister. Досліджуючи значення англійських іменників в межах лексико-семантичного поля, аналізуємо часткові, а не абсолютні синоніми. Диференційними семами для всіх видів штормових вітрів є „місце утворення вітру" та „їх поєднання з іншими атмосферними опадами". Закономірно, що ці ознаки не дозволяють замінити, наприклад, іменник tornado на typhoon при перекладі англомовних текстів на інші мови, оскільки дані вітри утворюються на різних територіях і, така заміна значень впливатиме на зміст висловлювання.

Особливою структурою відрізняється мікрополе „спека-холод", для якого є характерними поєднання синонімічної та контрарно-антонімічної градуальної опозиції. Ми розділили мікрополе на 2 протилежні за температурною ознакою синонімічні групи, які розглядаються, з одного боку, як двохдомінантні, але з іншого – як цілісні парадигматичні утворення. Досліджуючи антонімічні протиставлення типу torridity-heat-warmth та cool-cold-frigidity, визначаємо різну ступінь прояву певного явища чи відношення з діаметрально протилежних позицій. Наприклад, іменник torridity не може бути антонімом до слова cool, a cold – антонімом до warmth, оскільки вони не відрізняються за категоріями інтенсивності та оцінки з виключно протилежних сторін. Значенню іменника torridity відповідає абсолютний антонім frigidity (сема „велика інтенсивність спеки/холоду"), а cold є антонімом до heat ( сема „середня інтенсивність спеки/холоду).

Проведене дослідження дає можливість зробити висновок про те, що польовий підхід до вивчення лексико-семантичної системи мови характеризується багатьма перевагами. Він дозволяє не тільки розглядати лексичні мікросистеми як поля з певною структурою і характерними особливостями, але й виявити весь комплекс системних відношень між лексичними одиницями мови.

Література:

1. Антрушина Г.Б. К вопросу о роли сочетаемости в семантическом развитии слова // Уч. зап. Московского гос.пединститута им. В.И. Ленина. – М., 1958.-С.3-10.

2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка.- М.: Наука, 1974. -367с.

3. Арнольд И.В. Эквивалентность как лингвистическое понятие // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : Спб.: Изд-во Санкт-Петербургск. Ун-та, 1999. – С.39-53.

4. Вилюман В.Г. Английская синонимика: (Введ. в теорию синонимии и методику изуч. синонимов). [Учеб. пособие для пед. институтов по спец. „иностр. яз."]. – М.: Высшая школа, 1980.- С.16.

5. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // ВЯ, 1953.- №5.- С.3-29.

6. Каверина О.Н. Семантическое поле „погода" в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1992. – 16с.

7. Левицький В.В. Семасиология. – Винница: НОВА КНИГА, 2006.- 512с.

8. Новиков Л.А. Избранные труды. – М.: РУДН, Т.1: Проблемы языкового значения.- 2001.-С. 148.

9. Попова З.Д. Полевые структуры в системе языка. Москва, 1989. – С.33.

10. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. Воронеж, 1984. – С.39.

11. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН СССР, 1962.- 287с.

12. Lyons J. Structural Semantics. - Oxford: Oxford University Press, 1963.

13. Longman Dictionary of American English. - New York: Longman, 2000.

14. The New Oxford Thesaurus of English. – Oxford: Oxford University Press, 2000.

15. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. – Springfield, Massachusetts, USA, 1985.


 
 

Цікаве

Загрузка...