WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

певне комунікативне значення, а також власну систему мовних та стилістичних засобів.
Офіційно-діловий стиль може мати усну форму, що обслуговує адміністративно-господарську діяльність людей. Сюди належать усні оголошення, офіційні усні повідомлення, форми спілкування між працівниками адміністративно-господарського апарату.
На відміну від перекладу художніх творів, який надає більшу свободу у виборі мовних засобів і "is unique and unprecedented; it cannot be standardised and obeys almost no rules", переклад документів "requires not only sufficient knowledge of terms, phrases and expressions, but also depends on the clear comprehension of the structure of a sentence, some specific grammar and syntactical patterns, which are characteristic of this style" [18, 119].
He можна не відзначити таку особливість офіційно-ділового стилю як широке вживання різноманітних символів, усічень та скорочень, причому вони характерні як для усного, так і для письмового ділового мовлення [2, 58].
2.1. Переклад скорочень
Скорочення - це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії [13, 41]. У сучасній англійській мові нараховується близько 400.000 скорочень [17, 121].
Давність скорочення як мовного явища прослідковується ще з часів перших алфавітів (як, наприклад, піктографічне письмо), різних позначень узагальнюючого типу (скорочення у вигляді арабських та римських цифр), титлів у слов'янських мовах, де титли замінювали букву чи склад [13, 43].
Скорочення - це, у першу чергу, узагальнення. Для повної форми слова чи словосполучення, які набрали скороченого вигляду, обов'язковими були висока частотність та популярність вживання або складність структури. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від добре знайомих аналогій.
Скорочення - це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Таке явище з'явилося ще на початку новоанглійського періоду і особливо активізувалось з розвитком друку. Скорочення завжди співіснують поряд з повними формами. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення [13, 42]. Співвіднесеність між скороченням і повною формою може порушуватись лише в поодиноких випадках. Наприклад, doc може означати і лікаря (звідки, власне, скорочення і походить), і власника вченого ступеня, доктора наук. Тут спостерігається звичайне явище полісемії внаслідок збігу морфологічних форм. У більшості випадків скорочена форма легко корелюється з відповідною повною формою. Втрачену частину повної форми можна легко знайти. Це, до речі, одна із необхідних умов скорочення як мовного явища.
Окремі скорочення пройшли довгий шлях розвитку і морфологічно змінилися настільки, що їхні стосунки з початковою формою можна встановити лише етимологічно. Це стосується таких запозичень як chart-card-charta- chartia, відповідно "чарт, фрахтовка човна."
Скорочення до певної міри - це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець. Щодо форми скороченої частини розрізняють три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу) [13, 43]. Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає на останній склад: іпсl. - including - включно; exc. - except - за винятком; admin, - administration - адміністрація, управління; арр. - appendix - додаток; Nov. - November - листопад; Dir. - Director - директор; Corp. - Corporation - корпорація; соnt. - contents - зміст; anal. - analysis - аналіз.
Менш численні скорочення, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу: fend - defend - захищати; story - history - історія.
Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми складають слова, що зберігають кінцевий приголосний: acct. - account - рахунок; amt. - amount - сума, кількість, величина; Dept. - department - департамент, відділ; mkt. - marke t- ринок; Ltd. - limited - з обмеженою відповідальністю; gds. - goods - товари, вантаж; regd. - registered - зареєстрований [20].
Існують нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на рівні фрази:
Plc - public limited company - громадська компанія з обмеженою відповідальністю;
mod cons - modern conveniences - сучасні комунальні зручності; hi-fi - high fidelity - високо надійний;
Pan-Am - Pan-American-пан- американський (канал, авіалінія, тощо);
non-profit making organization - некомерційна організація [19].
Численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій (соціальних, урядових, промислових, торговельних, військових) часто скорочуються. Явище викликано складністю і синтаксичною розгалуженістю самих назв:
CIA (Central Intelligence Agency) - ЦPУ (Центральне розвідувальне управління); EEC (European Economic Community) - CEC (Європейська економічна спілка); AMA (American Medical Association) - AMA (Американська медична асоціація); ACARD (Advisory Council for Applied Research and Development) - Дорадча рада з питань прикладних досліджень та розвитку; ASTMS (Association of Science, Technical and Managerial Stuff) - Асоціація наукових, технічних та управлінських працівників.
Також скорочуються усі назви штатів США. Ці скорочення суто графічні, як і назви авеню і бульварів:
Fla. - Florida - штат Флорида; Тех. - штат Техас; D.C. - District of Columbia - округ Колумбія.
Ці назви скорочуються лише на письмі, проте в усному мовленні вони вимовляються повністю, як і скорочення ave. - avenue-авеню; bould. - boulevard - бульвар.
Графічні скорочення - це символи, які використовуються на письмі замість слів і словосполучень. В усному мовленні їм відповідають слова або словосполучення з повною основою [15, 46].
Властиві англійській мові і скорочення,в яких перший компонент звужено до початкового ініціала, а другий вживається повністю: U-boat - underwater boat - підводний човен.
Фузія (або злиття) скорочених компонентів потребує достатнього рівня евфонії (благозвучності) обох скорочень: hi-fi ['hai'fai] - високонадійний.
Службові слова, як правило не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники загалом зберігаються: С-іn-С - commander-in-chief; c-to-c - center-to-center.
Скорочення (переважно іменникові), що часто трапляються в усній і писемній мові, виконують у реченні певну синтаксичну функцію і набувають граматичних закінчень: profs - professors; docs - doctors.
Вони можуть вживатись з означеним або неозначеним артиклем - a cap, the UNO, the USA, а також здатні набувати закінчення родового відмінка (prof's explanation).
Коли початкові літери скорочень подвоюються, вони означають множину: ll - lines-рядки; pp - pages - сторінки.
Процес утворення скорочень досить активний і їх кількість постійно зростає внаслідок розширення сфери комунікації (факс, телекс, Інтернет) та прагнення до економії часу, стислості та чіткості.
Як і інші європейські мови, англійська мова має велику кількість запозичень. Це явище притаманне також і

 
 

Цікаве

Загрузка...