WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

на негативну і навпаки), а зміст одиниці. Що перекладається замінюється в основному подібним.
4) Дослівний переклад (ДП).це прийом перекладу нових слів (термінів), де весь термін чи кожна його частина перекладається дослівно. Головне лексичне значення висловлюється основою, а суфікс чи префікс виступає як показник лексико-смислової категорії до якої відноситься даний термін.
5) Транскодування (Т). Це такий спосіб перекладу , коли звукова чи графічна форма слова вихідної мови перекладається засобами абетки мови перекладу.
6) Знаходження термінологічного еквіваленту (Е) в іншій мові. Цей переклад використовують у тому випадку, якщо терміну, що перекладається в іншій мові відповідає спеціальний термін. З точки зору практики перекладу всі елементи денотативної системи вихідної мови поділяються на дві групи : 1) ті, що вже мають відповідники ("перекладні еквіваленти") в цільовій мові ; 2) ті, що не мають відповідників у цільовій мові. Перші називаються одиницями, що мають перекладних еквівалентів і у мові перекладу, а другі безеквівалентними одиницями. Способи перекладу безеквівалентних одиниць згодом фіксуються у словниках і переходять до розряду еквівалентів. Це можливо прослідкувати на нижче наведених прикладах перекладу префіксальних термінів.
Похідні терміни являються найчисленнішими. Цю групу термінів виділяє В. Н. Комісаров.
Продуктивність афіксального способу утворення кредитно-банківських термінів не є такою високою, як в інших наукових термінологіях, наприклад, у географії, біології, медицині. Термінологія узяла для себе лише деякі, котрі стали фактором її системної організації [63].
При аналізі фактичного матеріалу виявлено похідні терміни, у яких можна виділити такі префікси: dis-; over-; self-; under-; re-; un-. Кожен з них несе певне навантаження, а тому виконує відповідну семантичну функцію.
Способи перекладу префіксальних термінів:
dis-:
1) ДП: відповідні укр. префікси: дис- (дез-, де-) не- роз-: dissymmetry - несиметричність; 2) ОП: "позбавлений", "позбавляти", "скасовувати", "позбавлення", "порушення", "зменшення" тощо: to disclose - розкривати; 3) Т: disfunction - дисфункція.
over-:
1) ДП: відповідні укр. префікси: (по)над-, пере-,; об-, за-, гіпер-: overestimate - переоцінювати; 2) Е: overdraft - овердрафт.
self-:
1) ДП: відповідні укр. префікси: само-, авто-: self-regulation - саморегулювання.
un-:
1) ДП.: відповідні укр. префікси: не-, роз-, від-, зне-, де-, без-, пере-: unbalance - розбалансування; 2) АП: формально позитивним відповідником з запереченням в семантичній структурі: unsalutary - шкідливий (тобто більш некорисний); 3) ОП: "усунення" "вивільняти", "усувати", "визволяти" : to unload - усувати навантаження; unsequred - такий, що не має забезпечення.
under-:
1) ДП: відповідні укр. префікси: недо-: під- або до-:; не-:underestimate -недооцінювати; 2) ОП: "неповний", "недостатній" "нижній", "низько" : underlying accounting data - дані, що лежать в основі обліку.
Словотвірна префіксація у кредитно-банківських термінах представлена також обмеженою кількістю морфем. Терміни з префіксом -un є похідними утвореннями від основ дієслова чи іменника і мають значення неможливості, відсутності або зворотності дії, позначеною основою, також вони мають значення заперечення, властивості чи якості, яку виражає основа: underimporting - недостатній імпорт; underinsurance - неповне страхування (страхування на малі суми); to untie - дозволяти приватній компанії конкурувати з державними підприємствами; unremunerative - неприбутковий.
Із префіксом re- у кредитно-банківській термінології утворюються терміни також від основ дієслів та іменників. Кредитно-банківські терміни з цим префіксом мають значення повторюваності дії: reapprisal - перерахунок, переоцінка; recoupment - сукупність капіталовкладень; rebate - повернення переплати; to relend - позичати гроші, одержані в борг; rebilling - переоформлення накладної; reorder - повторювати замовлення, restructuring - реструктуризація боргу, refunding - пролонгація державного боргу шляхом заміни одного випуску цінних паперів іншим, термін закінчення якого переноситься на іншу дату, rediscount - переоблік, rescheduling - перегляд умов діючого кредиту з метою досягнення сприятливих умов.
Префікс -over у кредитно-банківській терміносистемі вказує на надмірність прояву того, на що вказує твірне слово: overcapitalization - надмірний випуск акцій на суму, що перевищує вартість чистих активів компанії; overcharge - завищення цін; overconsumption - надмірне споживання.
1.2. Суфіксація
У цьому розділі розглядаються активні у термінотворенні суфікси, які мають узагальнене значення і від яких значною мірою залежить правильність перекладу суфіксальних термінів:
Розглянувши активні у термінотворенні суфікси можливо зробити висновок, що їх значення є важливою умовою правильного перекладу термінів утворених за їх допомогою. Іншомовні суфіксальні терміни не завжди мають лексичний відповідник у рідній мові, це викликає певні труднощі при їх перекладі. Тому важливо знати, як способи перекладу суфіксальних термінів, так і значення іншомовних префіксів.
Продуктивність афіксального способу утворення кредитно-банківських термінів не є такою високою, як в інших наукових термінологіях, наприклад, у географії, біології, медицині. Термінологія узяла для себе лише деякі, котрі стали фактором її системної організації [63].
При аналізі фактичного матеріалу нами виявлено похідні терміни, у яких можна виділити такі суфікси: -ing; -r; -ion; -able(-ible); -ant; -ment; -y; -ty; -ive; -or; -ee. Кожен з них несе певне навантаження, а тому виконує відповідну семантичну функцію.
Похідні терміни із суфіксом -ing використовуються переважно для позначення різного роду торгових операцій, розрахунків, платежів: trading - продаж товарів, торгівля; укладання торговельних угод; clearing - виконання клірингу чеків чи векселів; advertising - рекламування, рекламна справа.
Значний термінотворчий потенціал виявляє і суфікс -er. Він бере участь у творенні термінів, що позначають осіб за характером виконуваної роботи: subscriber - передплатник цінних паперів; adjuster - диспашер (спеціаліст з оцінення збитків загальної аварії і їх розподілу між учасниками рейсу); adviser - консультант; affreighter - фрахтувальник, винаймач судна. Більшість похідних термінів з цими суфіксами є утвореннями від дієслівних основ.
Аналогічну семантичну функцію виконує також суфікс -or. Acceptor -акцептант (особа, що взяла на себе зобов'язання заплатити за пред'явленим рахунком); agistor - власник, який здає в оренду пасовище; bailor - депонент (особа, яка віддала майно на зберігання).
Менша продуктивність у термінотворенні властива суфіксу -ant: accountant - кваліфікований бухгалтер, експерт з аналізу балансів і фінансової звітності; annuitant - особа, якій виплачується страхова рента (як джерело доходу).
Словотвірний суфікс -ion є синонімічним суфіксові -ment. Терміни із суфіксом -ment визначають конкретні дії, стан чи результат дії: investment - капіталовкладення,

 
 

Цікаве

Загрузка...