WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

властивості і процеси, котрі належать до сфери його компетенції. Уявлення спеціаліста досить конкретні і за своїм змістом наближені до поняття.
У процесі інтелектуалізації загальнолітературної мови частина спеціальних слів проникає в мову більшості мовців. Одночасно відбувається зменшення термінологічної глибини поняття. Так, на фоні економічних перетворень суспільства запозичена із англійської мови банківська лексика стає завдяки теле- і газетним матеріалам широковідомою неспеціалістам. У системі загальновживаної лексики терміни credit - кредит, banking business - банківська справа, futures - ф'ючерсні контракти реалізують тенденцію до спрощення семного складу. Проте, як справедливо зауважив Л.Щерба, у будь-якому випадку слід пам'ятати, що немає ніяких підстав нав'язувати мові поняття, які їй зовсім невластиві і які не є певними факторами в процесі спілкування [81,54].
У питаннях взаємодії загальновживаної і термінологічної лексики ми виходили з викладених у цьому розділі теоретичних засад, що розроблені в результаті аналізу фактичного матеріалу. Проте це питання і надалі залишається дискусійним, як і розуміння семантики терміна, а також шляхів розбудови термінологічних систем в плані їх унормування.
1.1. Префіксація
Аналіз мовного матеріалу дає можливість виділити префікси, які мають узагальнені значення, і від яких значною мірою залежить правильність перекладу префіксальних термінів.
after-:"наступний", "задній" (прикладів кредитно-банківської тематики не виявлено).
all-: утворюються прикметники із значеннями: "всеохоплюваності", "виключності, чистоти вибірки" (групи), "вищого ступеня якості": all-risk insurance - повне страхування].
co-: "спільності", "подібності", "спів розмірності": co-equal - рівний (зазначеним).
counter-: "протилежна, зворотна дія або засіб чи агент такої дії", "те, що доповнює щось певним чином" counter-claim - зустрічний позов.
cross-: "поперечний", "перехресний", "схрещений", "протилежний", "який перетинає межі, кордони".
dis-: значення протилежне словотвірній основі, значення "відсутність", "позбавленість чогось розподілу", "відокремлення": discount rate - ставка дисконтування.
ex-: "колишній" або "відставний": ex-President - екс-президент, колишній президент; "обмінний": exchange rates - обмінні курси.
extra- : утворюються прикметники та іменники зі значеннями:
"поза" (чимсь), "за межами", "понад": extra соsts - надвартість, extra charge - додаткова плата.
heter(o)-: "різний".
homo-: "той же самий", "однаковий", "подібний".
mis-: утворюються дієслова та іменники із значенням: протилежними значенню основи: mismatch - невідповідність, misappropriation - розтрата, незаконне привласнення.
multi-: "багато", "з великою кількістю": multi tasking - багатофункціональність.
nоn-: "заперечення": non-accrual assets - активи, за якими нараховують відсотки, non-cash transactions - негрошові операції, non-negotiable - без права передачі.
omni-: вказує на: "повноту чи всеохоплюючий характер явища".
over-: "зверху", "більше", "вбік", "поза", "надмірно": overdue - прострочений, overheads - накладні витрати, over-the-counter - позабіржовий.
para-: "перебування ззовні чогось, або поруч",: parallel simulation - паралельне моделювання.
poly-: "багато" або "різний".
post-: "після, пізніше (у часі)", "наступний": post balance sheet events - події після звітної дати.
pro-: "заступник", "прихильник", "попередник": pro-treasurer - заступник скарбника (керівника скарбниці) .
quasi-: "близький", "подібний", "такий, що нагадує": quasi-particle - квазічастка.
self-: "свій", "себе": "самостійний, автоматичний": self-funding - самофінансування.
sub-: "розташування під чимсь (знизу)", "неповноти міри певної власності": subsidiary - дочірнє підприємство, subrogation - суброгація, subtotal - проміжний підсумок.
un-: негативне заперечення якості, дії,: undrawn credit - невикористаний кредит.
un- 1) "розташування під": understatement - занижування, 2) "виконання": undertake expenditures - робити витрати, 3) "недостатність", "неповноту" тощо: underdeveloped - недорозвинений, недостатньо розвинений.
Розглянувши активні у термінотворенні префікси можливо зробити висновок, що їх значення є важливою умовою правильного перекладу термінів утворених за їх допомогою. Іншомовні префіксальні терміни не завжди мають лексичний відповідник у рідній мові, це викликає певні труднощі при їх перекладі. Тому важливо знати як способи перекладу префіксальних термінів, так і значення іншомовних префіксів.
Слід намітити наступні основні шляхи перекладу кредитно-фінансових термінів:
1) проаналізувати смислову структуру терміна і згідно з контекстом, виявити значення іноземного терміну;
2) уточнити об'єм та зміст поняття, котре виражається аналізуючим іноземним терміном у даному контексті;
3) підібрати (чи побудувати) еквівалентний український термін;
4) уточнити об'єм та зміст поняття, висловлюємого найденим українським терміном, та порівняти їх з об'ємом та змістом поняття, вираженого іноземним терміном;
5) у випадку необхідності ввести доповнення чи зовсім замінити найдений термін другим, домогтись того, щоб поняття виражене іноземним терміном, було передано у українському тексті адекватно.
6) закінчити переклад статті чи глави книги, а потім перевірити, чи нема в перекладі суттєвих суперечок, що може казати про помилку у перекладі якого-небудь іноземного терміну [4, 56]. Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту.
Еквівалент - постійний лексичний відповідник, який точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясовувати характер тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів - еквівалентів [4,65] .
Розгляд морфологічної структури кредитно-банківської термінології дозволив вказати на наступні способи перекладу англійських економічних термінів, утворених за допомогою деяких активних у термінотворенні префіксів:
1) Переклад неоднозначних слів (вибір варіантного відповідника(ВВ)). Відповідники неоднозначного слова називаються варіантними відповідниками. Під варіантним відповідником розуміється один із можливих варіантів перекладу слова ( терміну). Варіантний відповідник передає як правило якесь одне значення слова вихідної мови, тобто кожний варіантний відповідник є перекладним еквівалентом якогось одноголексико-семантичного варіанта багатозначного слова.
2) Описовий переклад терміну (ОП). Це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення( терміна).
3) Антонімічний переклад (АП). Це такий переклад коли форма слова або словосполучення замінюється на протилежну ( позитивна -

 
 

Цікаве

Загрузка...