WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

power Купівельна спроможність (грошей)
65 Quota system Система квот
66 Real estate Нерухомість
67 Recoverable amount Відшкодована вартість
68 Redundancy payment Допомога в разі звільнення за скороченням штатів
69 Remittance letter Супровідний лист до чеків
70 Rental fee Орендна плата
71 Sales revenue Дохід від продажу
72 Secured loan Позика, що має забезпечення
73 Stamp duty Гербовий збір
74 Stock issue Емісія, випуск акцій
75 Tight liquidity Обмежена ліквідність
76 Total assets Сумарні активи
77 Treasury bills Облігації внутрішньої держ. позики
78 Treasury department Казначейство
79 Uncollectible debt Безнадійний борг
Атрибутивні трикомпонентні
80 Acid test ratio Коефіцієнт швидкої ліквідності
81 Administrative expense ratio Коефіцієнт адміністративних витрат
82 Advice of collection Інкасове повідомлення
83 Age of receivables Термін дебіторської заборгованості
84 Agreed upon precedures Узгоджені процедури
85 Allocation of shares Розміщення акцій
86 Allotted share capital Розподілений статутний капітал
87 Arm's length transaction Господарська операція між незалежними учасниками
88 Audit field work Аудиторська робота на об'єкті
89 Balance brought down Сальдо рахунку, перенесене з попередньої сторінки/періоду
90 Balance brought forward Підсумкова сума, перенесена з попередньої сторінки
91 Balance sheet equation Балансове рівняння
92 Bill of exchange Переказний вексель
93 Bill of lading Коносамент, накладна
94 Block of shares Пакет акцій
95 Сap rate loan Кредит із встановленою межею ставки
96 Captive finance company Підконтрольна фінансова компанія
97 Cash basis accounting Облік за касовим методом
98 Cash receipts cut-off Відтинання грошових надходжень
99 Claim processing expenses Витрати з опрацювання вимог про відшкодування збитків
100 Commercial mortgage lending Комерційне іпотечне кредитування
101 Convertible loan stock Боргове зобов'язання, що конвертується
102 Corporate income tax Податок на прибуток підприємства
103 Cost plus contract Договір "витрати плюс"
104 Customs clearance fees Митні збори
105 Days sales outstanding Період погашення дебіторської заборгованості
106 Debt service ratio Коефіцієнт обслуговування боргу
107 Debt service schedule Графік обслуговування боргу
108 Defined benefit liability Зобовязання за визначеними виплатами
109 Exchange rate volatility Мінливість курсів
110 Falling interest rate Відсоткова ставка, що знижується
111 Fixed assets cycle Цикл руху довгострокових активів
112 Fixed interest rate Фіксована процентна ставка
113 Floating interest rate Плаваюча процентна ставка
114 Foreign exchange loss (gain) Збиток (приб-к) від курс-х різниць
115 General banking license Ліцензія на здійсн. банк. операцій
116 Hard currencylicense Ліцензія на здійснення операцій з валютними цінностями
117 Horizontal yield curve Горизонтальна крива доходів
118 Income tax expense Витрати на податок з прибутку
118 Loan payment notice Повідомлення про необхідність погасити позику
120 National currency unit Національна грошова одиниця
121 Negative gap Перевищення зобов'язань над активами
122 Net assets turnover Оборотність чистих активів
123 Principal and interest Основна част. кредиту та відсотки
124 Public savings bank Державний ощадний банк
125 Rates of growth Темпи зростання
126 Real estate bank Іпотечний банк
127 Receipts and disbursements Надходження та виплати
128 Recoverability of assets Рівень повернення боргів
129 Tax accounting book Книга податкового обліку
130 Tier one capital Капітал першого порядку
131 Timely financial information Оперативна фінансова інформація
132 Value added tax Податок на додану вартість
133 Vault cash Гроші в сховищі
134 Warranty provision Гарантійні забезпечення
135 Wholesale bank Банк, що обслуг-є юрид-х осіб
Атрибутивні чотирикомпонентні
136 Agreed upon contract price Узгоджена договірна ціна
137 Allow open account facilities Надавати кредитні послуги
138 Allowance for doubtful accounts Резерв під сумнівні борги
139 Audit of information systems Аудит інформаційних систем
140 Automated test working papers Автоматизовані робочі документи
141 Basic earnings per share Базовий прибуток на акцію
142 Cash and cash equivalents Грошові кошти та їхні еквіваленти
143 Confirmation of accounts receivable Підтвердження дебіторської заборгованості
144 Discounted cash flow method Метод дисконтованих потоків грошових коштів
145 General letter of credit Генеральний акредитив
146 General purcgasing power approach Підхід на основі загальної купівельної спроможності
147 Generally accepted auditing standards Загальноприйняті стандарти аудиту
148 Gold backed bank notes Банкноти, забезпечені золотом
149 Irrevocable letter of credit Безвідкличний акредитив
150 Loss from equity investments Втрати від участі в капіталі
151 Planned assets lead schedule Головний опис активів за планом
Атрибутивні п'ятикомпонентні
152 Capital not yet paid in Неоплачений капітал
153 Cash flow from extraordinary events Рух коштів від надзвичайних подій
154 Involved in the accountancy profession Той, що займається бухгалтерським обліком
155 Claims reported but not paid Заявлені, але несплачені збитки
156 Collection of proceeds from sales Інкасування виторгу від продажу
157 Cumulative interest rate sensitivity gap Розбіжності в сукупній відсотковій ставці
158 Current portion of long-term liabilities Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
159 Diminution of the purchasing power Зниження купівельної здатності (грошей)
160 Incremental borrowing rate of interest Відсоткова ставка додаткових запозичень
Атрибутивні шестикомпонентні
161 Adjusted for the effects of inflation З поправкою на інфляцію
162 Average annual number of common shares Середньорічна кількість простих акцій
163 Reporting cash flows from operating activities Звітування про рух грошових коштів від операційної діяльності
164 Earnings before interest and taxes ratio Коефіцієнт прибутку до виплати відсотків і податків
165 Effect of changes in accounting policy Вплив змін облікової політики
166 Net cash flow before extraordinary events Чистий рух коштів до екстраординарних подій
Атрибутивні семикомпонентні
167 Adjusted average annual number of common shares Скоригована середньорічна кількість простих акцій
168 At the lower of cost and market За найменшим зі значень первісної та ринкової вартості
169 Checking on location and condition of collateral Перевірка місцеперебування і стану застави
170 Financial results from ordinary activities before taxation Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

 
 

Цікаве

Загрузка...