WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

1998.
100.Schiller Bradly A., Essentials of economics. McGraw - Hill Publishing Company, 1996. - 386p.
101.The Times - підбірка за 2006 рік.
102.The Ukrainian - підбірка за 2007 рік.
Джерела довідкової літератури
103.Англо-русский словарь по экономике и финансам / под ред. Аникина А.В. С.-Пб.: Економическая школа. 1993. - 590 с.
104.Большой русско-английский словарь / под общ. рук. А.И.Смирницкого / под ред. О.С.Ахмановой. - М.: Рус. Яз., 2001. - 768.
105.Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. - М.: "Руський язык", 2001. - 880 с.
106.Шишків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. - К.: Вид. Дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 429 с.
107.Economics: англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долон, Б.И.Далиенко. - М.: Лазурь, 1994. - 544 с.
108. Webster`s Dictionary. - Webster`s New World College Dictionary. Fourth Edition. Editor in Chief Michael Agness. - Macmillan USA, - 1999. - 1716 p.
Додатки
ДОДАТОК А
Кредитно-банківські терміни-абревіатури
№ Абреві-
атура Повна назва Укр. відповідник
1 ABC activity-based costing калькулювання (калькуляція на основі діяльності)
2 ABCM activity-based cost management управління витратами на основі діяльності
3 ACCA Association of Chartered Certified Accountants Асоціація привілейованих сертифікованих бухгалтерів
4 ADP automatic data processing group група автоматизованого опрацювання інформації
5 ADR American Depositary Receipts американські депозитарні розписки
6 AICPA American Institute of Certified Public Accountants Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів
7 ATM automated teller machine банкомат
8 b/d brought down сальдо рахунку, перенесене з попередньої сторінки (періоду)
9 b/f brought forward підсумкова сума, перенесена з попередньої сторінки
10 c.&f. cost and freight вартість з урахуванням доставки
11 c.f. carriage forward доставка за рахунок одержувача
12 c/f carried forward перенесений у наступний період
13 c.i.f. cost, insurance, and freight з доставкою та страховкою
14 c.p. carriage paid доставка за рахунок відправника
15 CAD cash against documents гроші проти документів
16 CAD/ CAM computer-aided design and manufacture автоматизоване проектування та виробництво
17 CASE computer-aided software engineering автоматизована розробка програм
18 CEO chief executive officer головний виконавчий директор
19 CFM Certified in Financial Management сертифікований фахівець з управління фінансами
20 CFO chief financial officer фінансовий директор
21 CIM computer integrated manufacturing комплексно автоматизоване виробництво
22 CMA Certified Management Accountant сертифікований фахівець з управлінського обліку
23 COM computer output microfilm пристрій виведення на мікрофільм
24 CPA certified public accountant сертифікований громадський бухгалтер
25 DIF Deposit Insurance Fund фонд депозитного страхування
26 EBIT earnings before interest and taxes прибуток до сплати відсотків і податків
27 EDI electronic data interchange електронний обмін даними
28 EFRAG European Financial Reporting Advisory Group Європейська консультативна група з фінансової звітності
29 EFTS electronic funds transfer system автоматизована система електронних платежів
30 EIS executive information system адміністративна інформаційна система
31 EPS earnings per share прибуток, що припадає на одну акцію
32 f.a.s. free alongside ship з доставкою до корабля
33 f.o.b. free on board з доставкою на корабель, франко-борт
34 f.o.r. free on rail з доставкою до залізниці та навантаженням, франко-вагон
35 FIFO first in, first out метод "ФІФО" (перше надходження - перший видаток
36 FIMBRA Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association Асоціація фінансових посередників, менеджерів і брокерів
37 FMAC Financial and Management Accounting Committee Комітет з фінансового та управлінського обліку
38 GAAP generally accepted accounting principles загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (ЗПБО)
39 GATS General Agreement on Trade in Services Загальна угода про торгівлю послугами
40 GDP gross domestic product валовий внутрішній продукт (ВВП)
41 GNP gross national product валовий національний продукт (ВНП)
42 IAA Interamerican Accounting Association Міжамериканська асоціація бухгалтерів
43 IAAER International Association for Accounting Education and Research Міжнародна асоціація з освіти та досліджень у галузі бухгалтерського обліку
44 IAPS International Auditing Practices Committee Комітет з міжнародної аудиторської практики (КМАЛ)
45 IAS International Accounting Standards Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
46 IASB International Accounting Standards Board Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)
47 IASC International Accounting Standards Committee Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КСМБО)
48 IEG International Education Guideline Інструкція з міжнародної освіти
49 IFA Institute of Financial Accountants Інститут спеціалістів з фінансового обліку (ІСФО)
50 IFAC International Federation of Accountants Міжнародна федерація бухгалтерів(МФБ)
51 IFAD International Forum on Accountancy Development Міжнародний форум з розвитку бухгалтерського обліку (МФРБО)
52 IFRS International Financial Reporting Standards Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
53 IMA Institute of Management Accountants Інститут фахівців з управлінського обліку
54 IMF International Monetary Fund Міжнародний валютний фонд
55 IOSCO International Organization of Securities Commissions Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦП)
56 IRR internal rate of return внутрішня норма прибутку
57 ISA London Standards on Auditing Міжнародні стандарти аудиту(МСА)
58 ITC Information Technology Committee Комітет з інформаційної технології
59 LAN local area network локальна мережа
60 LIBOR London inter Bank Offered Rate ЛІБОР, Лондонська ставка пропозиції за міжбанківськими кредитами
61 LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів
62 LIFO last in, first out ЛІФО (останнє надходження - перший видаток
63 MIS management information system управлінська інформаційна система
64 NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations System Система автоматичних котирувань Національної асоціації торгівців цінними паперами (США)
65 NASDIM National Association of Dealers and Investment Managers Національна асоціація дилерів та інвестиційних менеджерів
66 NFP non-for-profit organization некомерційна організація, неприбуткова організація
67 NPV net present value чиста теперішня вартість
68 NRV net realizable value чиста вартість реалізації
69 OECD Organization of Economic Development and Co-Operation Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)
70 PAT profit after tax прибуток після

 
 

Цікаве

Загрузка...