WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Труднощі полягають у тому, що термін є об'єктом дослідження декількох наук, і кожна з них намагається виявити ті ознаки у терміні, які є суттєвими з її точки зору.
Більшість дослідників галузевих термінологій одностайна в тому, що в основі семантичних зрушень термінологічної лексики лежить функціональне перенесення. Функціональний момент в семантиці будь-якого слова забезпечує історичну стійкість слова, його лексико-семантичну тотожність, незважаючи на вживання слова для номінації різноманітних наукових реалій. Аналіз фактичного матеріалу дозволяє дослідникам вважати, що семантичне перетворення загальновживаних слів - це основний шлях термінотворення. Аналіз кредитно-банківської терміносистеми підтверджує широкі резерви вторинної номінації. Розширення семантики слова чи, навпаки, звуження при його спеціалізації відповідає одній із стратегічних тенденцій мови - економії засобів мовного вираження, що в свою чергу призводить до збереження її основного лексичного ядра.
Були розглянуті стилістичні особливості загальноекономічного терміна, де метонімія та метафора виокремлені як основні джерела виникнення синонімії.
Досліджуючи системні зв'язки кредитно-банківської термінології, було виявлено 3 тематичні групи найвищого ступеня узагальнення: 1) банк; 2) кредит; 3) суб'єкт.
1. Проведений аналіз основних способів утворення термінів сучасної англійської кредитно-банківської терміносистеми дає підстави для таких висновків:
­ з точки зору морфологічної структури англійська кредитно-банківська термінологія складається з трьох груп:
а) група простих термінів (прості кореневі слова);
б) група складних термінів (складні слова);
в) група складених термінів (словосполучення);
­ для англійської кредитно-банківської терміносистеми характерними способами творення термінів є:
а) афіксальний;
б) безафіксний (шляхом конверсії);
в) основоскладання;
г) абревіація;
д) утворення термінологічних словосполучень.
2. Основними способами перекладу англійських кредитно-банківських термінів українською мовою є транскодування, калькування та описовий переклад. При перекладі англійських кредитно-банківських термінів також використовуються такі прийоми як морфологічна трансформація, синтаксична транспозиція та синтаксична трансформація. Частіше за все для досягнення точного повноцінного перекладу перекладачеві доводиться комбінувати ці прийоми.
При транскодуванні звукова та (або) графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. При цьому літерами мови може передаватись вся форма, або більша її частина (в такому випадку говорять про адаптивне транскодування). Іноді застосовується змішане транскодування, коли більша частина транскодованого слова відбиває його звучання у вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми.
Описовий спосіб перекладу використовується як у випадку відсутності відповідного за значенням терміна в рідній мові, так і при поясненні його значення у словнику. Спосіб опису ефективний як для перекладу однокомпонентних, так і багатокомпонентних (складних) термінів. Для перекладу складних термінів здебільш використовують також спосіб калькування.
В деяких випадках перекладач змушений використовувати декілька способів передачі безеквівалентних термінів одночасно, зокрема супроводжувати калькування або транскодування описовим перекладом, поданим в дужках. Перевагою описового перекладу є те, що він найбільш точно передає значення іншомовного терміна, проте громіздкість дескриптивного пояснення є тим суттєвим недоліком, який ускладнює процес усного спілкування. Також варто зазначити, що вибір того чи іншого способу чи прийому перекладу англійських кредитно-банківських термінів залежить від цільової аудиторії. Так, спосіб калькування застосовують при перекладі для вузькоспеціалізованої аудиторії, а описовий переклад підходить для широкого кола читачів.
Resume
The analysis of credit bank term system proves the wide range of secondary nomination. The expending of the word`s semantic or the narrowing of it in terms of it`s spezialisation is one of the language tendencies- the economy of the means
of language. The maintenance of it`s lexical core results from it.
Credit bank terms borrowing is widely taking place in the course of intercultural communication. Though Ukrainian language has its own terminological system, this investigation was based on English linguosphere. Translating process has become an instrument for borrowings. That is why the elements of credit bank terminological system, their structural and semantic characteristics were chosen as an object of the investigation.
The subject of this work is adequate translation devices of English credit bank terms.
Actuality is determined by objective realiae of credit bank terminological system formation.
The aim of investigation is linguistic analysis of credit bank terms, establishing their bonds and exposure of their adequate translation devices. To achieve this aim such concrete tasks were to clear up:
- explaining and describing of credit bank term specific character;
- determining the bonds of credit bank term system;
- observing of the stylistic peculiarities of economic terms;
- observing specific characteristics of credit bank terms functioning in branch periodicals;
- investigating the structure of the credit bank document;
- investigating the main morphological modes of terms' building;
- proving the influence of international terms' nature on the translating process;
- proving the importance of the pragmatic aspect when translating credit bank terms.
Definite logical tasks should be made to achieve the aim. Though there is no the only term's determination, it was adjusted that term is a word or a word-group that has its special meaning in the definite branch of science or engineering.
After the investigation of the bonds of credit bank terms has been made, three groups were distinguished, they are: 1) the bank; 2) the credit; 3)the subject.
When observing the stylistic peculiarities of economic terms, metonymy and metaphor were determined as the main source of synonymy.
Structural and morphological terms' characteristics were observed in order to choose adequate translation devices.
Considering the fact that a lot of borrowings are taking place during the translation form's imitation turned to be the most frequent. The main modes of terms' translation are transcoding, loan translation and descriptive translation.
When transcoding the graphic form of the source language word is rendered by means of target language alphabet. Descriptive translation is used when there is no relevant term in the native language or there is no word explanation in the dictionary. The mode of description is effective both for one member terms or attributive constructions.
Various transformations are used for credit bank terms translation, such as morphological transformation, syntactic transformation and transpositions. The

 
 

Цікаве

Загрузка...