WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

обов'язків компанії входять сплата податків та обмежена сума депозитів [94].
Вищесказане дає підстави для розуміння терміна як слова, яке у всіх своїх значеннях чи в частині значень, виражає спеціальне поняття науки, техніки, виробництва і т.д. і яке функціонує переважно у спеціальній сфері.
З такого розуміння терміна випливає, що термінологічна лексика як сукупність термінів певної галузі знань, може бути представлена двома групами:
1) власне терміни (типу dividend, audit, finance), котрі, будучи вузькоспеціальними одиницями, функціонують переважно у спеціальній сфері;
2) лексичні одиниці, котрі умовно можна назвати загальними термінами, типу deposit, які функціонують переважно у спеціальній сфері у ролі термінів і в неспеціальній - переважно як загальновживані слова [11,47].
Друга група, представлена загальними термінами, містить лексичні одиниці двопланового характеру, котрі обслуговують як спеціальну, так і неспеціальну сфери.
Таким чином, зміни лексичних зв'язків досліджуваних одиниць під час їх функціонування у неспеціальному контексті є не тільки показником наявності у терміна загальновживаного значення, непов'язаного з термінологією, але і показником його неоднорідності стосовно одного і того ж значення, у якому він виступає як термін в спеціальній сфері і як загальновживане слово у неспеціальній.
З приводу питання про мовну природу термінологічного значення у лінгвістичній літературі висловлюються різні погляди. Одні дослідники такі як М.Г.Бергер, Т.Л.Канделакі, Л.П.Капанадзе [6; 40; 41] не вважають термінологічне значення лексичним, інші виділяють у терміна два значення: буквальне і термінологічне (мовне і логічне). Буквальним (мовним) значенням терміна визнається лексичне значення слова, що виступає у спеціальній галузі знань у ролі терміна, термінологічним (логічним) значенням є екстралінгвістична дефініція, котра містить технічні характеристики спеціального об'єкта, позначеного терміном, і приписувана слову з певним лексичним значенням [1; 40; 41].
У даній роботі схиляємось до думки, що термінологічне значення за своєю мовною природою визнається лексичним; одним із показників останнього є співвідносність терміна із постійним референтом - спеціальним об'єктом певної галузі знань.
Наявність відмінності між екстралінгвістичною дефініцією термінологічного значення і словниковим тлумаченням загальновживаного значення слова дозволяє говорити про дві форми тлумачення значень - про звичайну і наукову дефініцію. Звичайна дефініція описує об'єкт повсякденного життя словами у загальновживаних значеннях, наукова дефініція описує спеціальний об'єкт, максимально використовуючи для цього терміни. Проте використання відмінностей між науковими і звичайними дефініціями як критерію розмежування термінологічного і загальновживаного значень не є достатнім. Основним критерієм розмежування терміна і нетерміна має бути критерій наукового поняття [77; 82; 85]. Незбіг опису значень слова, котре виступає як термін і як загальновживане слово і котре позначає один і той же об'єкт дійсності, відмічав ще Л.Щерба, котрий вважав, що у таких випадках слово передає про об'єкт інформацію різного роду [81,116].
Необхідність у перевірці відповідності значень термінів відображуваним ними поняттям викликана специфікою терміна - на його власне мовне лексичне значення накладається понятійне значення. Лексичне і понятійне значення терміна не завжди сумісні. У ролі значення терміна виступає наукове поняття, властивості терміна визначаються специфікою його значення. Термін не може бути службовим словом чи часткою, а може бути тільки повнозначним словом чи сполученням повнозначних слів, а службові слова можуть належати до його структури лише як допоміжні елементи [62; 91].
Термінам, як і загальновживаним словам, властиві усі види лексико-семантичних зв'язків. Проте термін, на відміну від загальновживаного слова, виконує не лише номінативну функцію. Він як лексична одиниця має свій особливий статус. Репрезентуючи поняття науки, термін використовується як засіб пізнання фіксації, збереження, акумуляції і трансляції наукових знань.
Взаємодія загальновживаної лексики та терміносистем яскраво проявляє себе у термінологізації значення лексичної одиниці. Термін, утворений у результаті термінологізації, є семантично вмотивованою лексичною одиницею [35; 45; 46; 73].
Але кваліфікуючи термінологічність чи нетермінологічність значення, неможливо визначити ступінь спеціалізації поняття, співвідносного зі значенням знака у кожному випадку його вживання. Показником термінологічності знака, спроможного виконувати термінологічну функцію, є сам факт його вживання у спеціальній літературі, поза якою він втрачає функціональну та семантичну специфіку і перестає бути терміном [73; 78]. Міграція загальновживаного слова у терміносистему спричиняє семантичне перетворення первинного значення, а асиміляція загальновживаного слова терміносистемою спричиняє появу семантично мотивованого знака. Ця вмотивованість здійснюється на основі перенесення загальновживаних значень на нові наукові поняття з допомогою асоціації за подібністю (метафоризація) і на основі перенесення, ознаки за суміжністю (метонімізація) [26; 45; 60; 63; 71; 87].
Метафори можуть бути джерелом створення неологізмів. Для перекладача це найскладніший випадок, оскільки він потребує глибокого знання реалій країни, з мови якої робиться переклад. Усі терміни, утворені способом метафоричного переносу, вмотивовані. Внутрішньою формою метафоричного терміна є значення лексичної одиниці, використаної як матеріал вторинної номінації. Головна функція термінологічної метафори - номінативна. Метафора в термінології з'являється насамперед для того, щоб дати назву поняттю, яке до цього не мало словесного позначення [25,28]. До англійських загальноекономічних неологізмів, які утворені цим способом, можна віднести наступні приклади:
dead-cat bounce - оманлива тимчасова стабілізація цін на акції на біржовому ринку, де зазвичай рівень цін досить низький [101];
dutch bargain - угода, в результаті якого усі привілеї отримує лише одна сторона [108];
silver wheelchair - велика сума грошей, яку виділяють члену вищого керівництва компанії як компенсацію за втрату посади (в результаті поглинання її більшою компанією) [94];
windfall - випадковий прибуток [108].
Go a bear - грати на зниження; Go a bull - грати на підвищення; Greenmail - викуп акцій у загарбника компаній.
Поряд з процесом міграції загальновживаного слова у термінологію відбувається і зворотній процес - детермінологізація. Проникнення термінів у лексику загального вжитку спричинене екстралінгвістичними факторами - статусом літературної мови, інтелектуальним рівнем суспільства, суспільно-політичними умовами [63,41]. Десемантизація терміна, як і будь-якого іншогоавтосемантичного слова, полягає в тому, що термін не тільки виражає наукове поняття, а ще є пов'язаним з певними уявленнями [24]. Спеціаліст, використовуючи терміни своєї предметної галузі у професійному мовленні, співвідносить їх перш за все із достатньо глибокими поняттями про явища,

 
 

Цікаве

Загрузка...