WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

багатокомпонентними (7; 37; 38). Таким чином, аналіз лінгвістичних праць Ж.А.Голікової, Т.А.Казакової, В.І.Карабана щодо досліджуваного питання дає змогу зробити висновок, що у будь-якому випадку, щоб правильно перекласти дані словосполучення, необхідно проаналізувати внутрішні смислові зв'язки між їх компонентами, беручи також до уваги широкий контекст [7, 119]. Вибір способу перекладу залежить також і від лексичного наповнення атрибутивної групи.
Необхідно зазначити, що не існує єдиного універсального способу перекладу препозитивно-атрибутивних словосполучень. У більшості термінознавчих праць виділяють наступні основні способи їх перекладу:
а) переклад за допомогою препозитивно-атрибутивого словосполучення (калька).
Як зазначає В.І.Карабан, калькування (дослівний або буквальний переклад) - це такий спосіб перекладу, при якому відповідником слова вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику [43]. Калькування зазвичай використовують в тих випадках, коли дослівний переклад не призводить до буквалізму:
Price risk - is the risk of the loan price change resulting from the raising or falling of the current level of the interests rates. - Ціновий ризик - це ризик зміни ціни боргового зобов'язання внаслідок росту чи падіння поточного рівня процентних ставок [95].
In accordance with the reserved requirement form, controlled by the Bank of England, banks should keep a defined interest of their special deposits in the Central Bank. - У відповідності з формою резервних вимог, контрольованими Центральним банком Англії, банки повинні тримати певний процент своїх спеціальних депозитів у Центральному банку [101].
A common amount of shares, issued by a company are called share capital. - Загальна сума акцій, випущених компанією, називається акціонерним капіталом [94].
One of two parts of the accountant balance that shows tangible values for the definite date is called tangible assets. - Матеріальні активи - це одна з двох частин бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату наявні матеріальні цінності [101].
Однак, досить часто доводиться відходити від дослівного перекладу з тим, щоб враховувати норми мови перекладу та повніше передати зміст атрибутивного словосполучення. В такому разі слід використовувати такі способи перекладу атрибутивних словосполучень як:
б) переклад за допомогою атрибутивного словосполучення типу "іменник - прийменник - іменник" (морфологічна трансформація).
Цей спосіб перекладу широко використовується особливо тоді, коли атрибутивне словосполучення виражає різноманітні адвербіальні відношення.
You have to show the bearer depository receipt. - Ви маєте показати депозитне свідоцтво на предявника [97].
Shares outstanding confirm the right to take part in property distribution in case of it`s dissolution. - Акції в обізі підтверджують право на участь в розподілі майна при його ліквідації.
In June 1997 the Chancellor of the Exchequer announced that the target wouldbe 1,5 percent for retail price inflation excluding mortgage interest payments.
У червні 1997 року міністр фінансів заявив, що намічений рівень інфляції сягне 1,5 відсотки. Роздрібні ціни, за винятком відсотків на виплату застави, зростуть [96].
Для перекладу цього речення було застосовано морфологічну трансформацію: mortgage interest payments - відсотки на виплату застави. Щоб переклад був зрозумілим, у цьому випадку необхідно було застосувати також прийом синтаксичної трансформації (поділ одного речення на два) та смислового розвитку.
In accordance with the currency option clause the eurobondsholder, that were issued in one currency has the right to get the stock sum and the interests in the other currency. - Відповідно до застереження про валютний опціон власник єврооблігацій, які були випущені в одній валюті, має право на отримання за своїм вибором основної суми і процентів в іншій валюті [96 ].
в) переклад за допомогою перестановки членів атрибутивного
словосполучення (синтаксична транспозиція).
Нерідко дослівний переклад атрибутивного словосполучення неможливий внаслідок відсутності в українській мові відповідного іменника чи прикметника, або ж їх поєднання між собою суперечить нормам української літературної мови [38].Іноді перекладач змушений повністю змінювати структуру англійського атрибутивного словосполучення, додаючи лексичні одиниці з тим, щоб якомога повніше врахувати значення контексту в цілому.
Our bank provides a great number of financial services, including plastic card services. - Наш банк надає велику кількість фінансових послуг, в тому числі і обслуговування пластикової картки [98].
У даному випадку при перекладі доцільним є зробити перестановку членів атрибутивного словосполучення. А у наступному реченні перекладачеві потрібно крім перестановки застосувати ще й додавання компонента словосполучення:
What is the settlement date? - Яка дата розрахунку?[95]
Property insurance is a set of kinds of insurance, the object of which is property. - Страхування майна - це сукупність видів страхування, об'єктом якого є майно [94 ].
Отже, можна зробити висновок про те, що дослівний переклад застосовують як для простих термінів, так і для термінів-словосполучень з простими семантичними зв'язками між елементами. Слід зазначити, що при цьому використовують лексичні і граматичні трансформації.
The banks money market operations are designed to smooth out fluctuations in the flow of cash between the government and the private sector and steer market interest rates to levels required to implement monetary policy.
Банківські операції з ринковими коштами проводяться для того, щоб збалансувати коливання готівкового потоку між урядом та приватним сектором, а також для того, щоб відсоткові ставки ринку сягли відповідного рівня. Усе це сприяє впровадженню грошової політики [101].
У даному реченні було застосовано синтаксичну транспозицію. The banks money market operations - банківські операції з ринковими коштами. Для перекладу кредитно-банківського складеного терміну the flow of cash були застосовані прийоми морфологічної трансформації та синтаксичної транспозиції - готівковий потік.
Plastic card transactions in Britain rose by 15 percent in 1996 to a recored 4103 million - over 11 million a day.
Розрахункові сплати за допомогою пластикових карток у Великобританії зросли до 15 відсотків у 1996 році. Рекордним можна вважати число 4103 млн. - понад 11 млн. в день [95].
Для перекладу цього речення було застосовано прийоми морфологічної трансформації та синтаксичної транспозиції.
Отже, для перекладу кредитно-банківських термінів використовують такі прийоми, як морфологічна трансформація, синтаксична транспозиція, синтаксична трансформація. Частіше за все для досягнення повноцінного перекладу перекладачеві доводиться комбінувати ці прийоми.
Висновки
У ході проведеного дослідження було зроблено такі висновки:
Серед провідних лінгвістів до сих пір немає єдності щодо загальноприйнятого визначення поняття терміна.

 
 

Цікаве

Загрузка...