WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

різних ознак. Для досягнення семантичної еквівалентності потрібно застосовувати різноманітні перекладацькі перетворення. На рівні компонентної еквівалентності в основному використовують перетворення, які стосуються граматичної структури повідомлення. Рівень денотативної еквівалентності потребує більш складних лексико-граматичних перетворень, які призводять до змін в семантичній структурі повідомлення.
Словник не містить повних і абсолютних еквівалентів, а значить про повноту і постійність еквівалентів у перекладі можна говорити лише враховуючи контекст. Перекладач обирає еквівалент, спираючись на найближче оточення слова, більш широкий контекст та тематику тексту. Інколи можна пояснити вибір того чи іншого еквіваленту. Але частіше за все перекладач робить цей вибір інтуїтивно. Вибір еквівалента обмежує лексична сполучуваність і жанрово-стилістична специфіка тексту. Отже, адекватність приділяє більше уваги перекладу як процесу, а еквівалентність орієнтована на результати перекладу. Переклад може вважатися адекватним навіть тоді, коли кінцевий текст еквівалентний вихідному лише на одному із семіотичних рівнів. Еквівалентний переклад може бути неадекватним, так як в основному синтаксичну форму мови оригіналу не завжди вдається зберегти.
Отже, кредитно-банківські терміни, як і будь-які інші лексичні одиниці, при перекладі відтворюються за допомогою певних прийомів.
Переклад терміна - точне відтворення оригінального терміна засобами рідної мови за умов збереження єдності змісту і стилю [64, 11].
При перекладі кредитно-банківської літератури важливе значення має взаємодія терміна з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. У процесі перекладу терміна, на думку А.Я. Коваленко [47], визначають 2 етапи:
1) з'ясування значення терміна в контексті;
2) переклад значення рідною мовою.
А.В.Федоров теж вважає, що головною передумовою адекватного перекладу є вірне розуміння терміна [75, 294].
Для терміна характерна співвіднесеність з точно визначеним поняттям, прагнення до однозначності. Це виявляється в тому, що цілий ряд термінів набуває свого роду незалежності від контексту і, таким чином, може перекладатися за допомогою лексичного еквівалента. Тому переклад будь-якого терміна, в тому числі й кредитно-банківського, починається із уважного вивчення словникової статті для знаходження еквівалента даному слову в мові перекладу. Еквівалент - постійний лексичний відповідник, який точно співпадає із значенням слова [75, 257].
Наприклад, у будь-якому контексті англійський термін "lessee" буде відповідати українському "орендар", як-от: The lessee can be evicted for non payment of rent. - Орендар може бути позбавлений права оренди через несплату орендної плати [101].
All the lessee know, that city center rents are very high. - Усі орендарі знають, що ренти у центрі міста дуже великі [101].
Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони слугують опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід вміти знаходити перекладний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.
We would be grateful for prepayment of the order. - Ми будемо вдячні за передоплату замовлення [96].
Factor is a person, who makes agreements on the commission ground. - Особа, що укладає угоди на комісійній основі [98].
Як бачимо, у вищенаведених реченнях переклад зроблено за допомогою лексичного еквівалента.
Правильний вибір варіативного відповідника робиться з урахуванням контексту, який і дає змогу встановити, в якому із своїх значень вжито термін у даному випадку. Широкий контекст являє собою мовне оточення даного слова, яке виходить за межі речення. Таким контекстом може бути декілька речень, абзац або навіть увесь текст. Щодо вузького контексту, то, як вказує Л.С.Бархударов [5,169], під ним розуміють контекст речення, і він поділяється на синтаксичний та лексичний. При синтаксичному контексті до уваги береться контекст цілого речення. Та частіше вибір необхідного значення здійснюється за допомогою лексичного контексту, тобто певних словосполучень та сталих виразів. Наприклад:
After purchasing the assets of this firm the third person obtains rights and duties of the former member. - Після купівлі акцій цієї фірми, третя особа отримує права та обов'язки колишнього власника[95]. У даному випадку слово assets було перекладене, з урахуванням контексту, саме як акції, оскільки інші значення: майно, активи, кошти, фонди, капітал - не підходять.
Наведемо ще один аналогічний приклад. Термін discount, що має такі словникові відповідники: 1. знижка 2. дисконт, облік векселів 3. облікова ставка, має значення знижка у наступному реченні:
The company offers a 10 discount to customers buying large quantities of goods. - Компанія пропонує 10% знижку клієнтам, які купують товари у великій кількості [101].
Лінгвіст В.Н.Комісаров [49,100] вважає, що значні складнощі для перекладача становить те, що нерідко в контексті використовується не увесь термін, а лише якась його частина. Завдяки тому, що будь-який термін чітко пов'язаний із певним, точно визначеним поняттям чи явищем, у мовленні буває достатньо згадати лише окремий елемент складного терміна. Наприклад, перекладачеві необхідно знати, що union часто вживається замість trade-union, security risk замість poor security risk і т.д.
Іноді скорочений термін буде зовсім незрозумілим, якщо перекладачеві невідомо, який елемент у ньому опущено:
consolidated annuities (consols) - консолідована рента.
Consols, the government interest papers, firstly were consolidated as a loan in 1751. - Консолі, державні процентні папери, вперше сконсолідовані в одну позику в 1751 році [95].
Більшість англійських термінів є препозитивно-атрибутивними словосполученнями, тобто, такими, де є означення та означуваний компонент, причому означення займає в словосполученні початкову позицію.
Переклад таких термінів складається з двох основних етапів - аналітичного та синтетичного. Велику роль при перекладі відіграє саме аналітичний етап - переклад окремих компонентів терміна. А для цього потрібно вміти правильно їх визначити, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу терміна. Важливо також встановити, в яких семантичних відношеннях перебувають компоненти між собою та головним компонентом терміна. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудовування компонентів в залежності від вищезазначених семантичних відношень і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміна [38]. Кредитно-банківські терміни, що являють собою препозитивно-атрибутивні словосполучення, можуть становити певні труднощі при перекладі внаслідок різноманітності семантичних зв'язків між їх членами та відмінності структур англійської та української мов, а також внаслідок багатозначності їх компонентів (особливо якщо означення виражене іменником) [7,117]. Препозитивні атрибутивні словосполучення можуть бути як двокомпонентними, так і

 
 

Цікаве

Загрузка...