WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота

Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою - Дипломна робота


Дипломна робота
Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою
Зміст
Вступ 3
1. Термінотворення в сучасній англійській мові 5
1.1. Префіксація 11
1.2. Суфіксація 17
1.3. Запозичення 19
1.4. Словоскладання 28
2. Загальні принципи перекладу галузевої термінології для матеріалів банківської та фінансової документації 30
2.1. Переклад скорочень 33
2.2. Переклад складних термінів в умовах недостатнього словникового довідникового забезпечення 66
Висновки 76
Resume 79
Бібліографія 81
Додатки 90
Вступ
Англійська мова давно набула статусу міжнародної мови, а нова лексика, що співвідноситься з економічними поняттями, утворює найбільшу групу інновацій останніх десятиліть в англійській мові. Тому важливою рисою сучасної лінгвістики є зацікавленість вчених різними аспектами термінологічної лексики. З погляду на те, що економіка є невід'ємною частиною як людського спілкування взагалі, так і всього суспільного життя, вивчення кредитно-банківської термінології є надзвичайно важливим.
Об'єктом дослідження було обрано близько 200 англійських кредитно-банківських термінів, які є особливістю будь-якого тексту економічного характеру.
Предметом даної роботи є вивчення структурних, семантичних та функціональних особливостей англійських кредитно-банківських термінів та способів їх перекладу українською мовою.
Проблема термінотворення в англійській мові була й залишається однією з найбільш актуальних. Особливо справедливе дане твердження для галузі економіки, оскільки за останнє десятиліття саме вона зазнала інтенсивного розвитку. Цим і зумовлена актуальність дослідження термінологічних одиниць кредитно-банківської терміносистеми, що становить не тільки теоретичний інтерес, але й має прямий вихід у практику перекладу оригінальної кредитно-банківської літератури та методику викладання англійської мови.
Мета дослідження полягає у всебічному аналізі лінгвістичної сутності англомовних кредитно-банківських термінів, а також у дослідженні способів їх адекватного перекладу на українську мову. Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких конкретних завдань:
- з'ясувати та описати функції кредитно-банківського терміна;
- встановити системні зв'язки кредитно-банківської термінології;
- дослідити основні способи морфологічного термінотворення;
- детально вивчити основні способи та прийоми перекладу англійських кредитно-банківських термінів українською мовою;
- виявити особливості прагматичної реалізації термінологізованих мовних одиниць кредитно-банківської терміносистеми у фаховому дискурсі.
У ході дослідження був використаний такий фактичний матеріал: періодичні видання Financial Times, Focus on Britain, The Ukrainian; а також навчальні посібники Economics та Essentials of Economics.
Теоретична значущість даної роботи полягає у висвітленні лінгвістичної сутності кредитно-банківського терміна, у дослідженні основних способів перекладу англійських кредитно-банківських термінів українською мовою, а також у поглибленні рівня розробки питань англомовного термінознавства, зокрема, взаємодії термінологічної та загальновживаної лексики на сучасному етапі, у доповненні наукових знань про системність термінологізаційних процесів у межах конкретної терміносистеми і про вироблення критеріїв диференціації терміна і 'нетерміна'.
Практична цінність дослідження полягає у набутті навичок перекладу англійської кредитно-банківської термінології.
Методи дослідження зумовлені метою та специфікою поставлених завдань. У роботі застосовано метод словникових дефініцій, компонентного аналізу, дескриптивний метод, метод суцільної вибірки та метод кількісного аналізу.
1. Термінотворення в сучасній англійській мові
Було б неправильним вважати, що жорстка ізольованість характерна для всіх терміносистем. Велике поширення певної частини понять неізольованих галузей науки накладає відбиток на характер семантики термінів, котрі виражають ці поняття. Значна частина одиниць таких терміносистем переходить із фахової у загальновживану лексику, яка включає в основному лексику нейтральну, розмовну, а також і спеціальну, до якої входять і терміни [60,103].
Розглядаючи терміни як певний пласт загальнолітературної лексики, як фахову терміносистему, стикаємось із рядом труднощів у розумінні того, що таке термін. Перш за все виникає питання, чи є термін словом чи значенням слова. Дане питання з'являється у зв'язку з тим, що значна частина загальнолітературних слів включає у склад своєї смислової структури поряд із загальновживаними значеннями значення термінологічні. Лінгвісти, котрі досліджують термін у складі його терміносистеми, приймають слово у такому термінологічному значенні за самостійну одиницю терміносистеми [50,17; 56,59]. Наприклад, слово lоап має як другорядне значення так і термінологічне значення банківської сфери кредит, позика. Саме у цьому значенні спеціальні словники містять це слово як термін.
Розмежування терміна і загальновживаного слова у таких випадках орієнтовано на вирішення практичних цілей, якщо розглядати лексичні одиниці з точки зору їх основних і другорядних значень [77,333]. Так, загальновживані слова, будучи, як правило, багатозначними, мають у ролі своїх основних значень загальномовні, тоді як термінологічні значення виступають у їхній структурі як другорядні. Наприклад, загальновживане слово lоt може вживатися у своєму другорядному значенні у ролі банківського терміна партія цінних паперів, що є одиницею угод на фондовій біржі. Терміни ж вже своїми основними значеннями виражають відповідні спеціальні поняття і, як правило, мають загальномовні значення у ролі значень другорядних. Прикладом може служити термін deposit, основне значення якого депозит, вклад є термінологічним, тоді як другорядне значення сховище, відкладення є загальновживаним.
Дискусійним є також питання про те, чи є термінологічність властивістю лексичних одиниць чи їх функцією. Визнання ознаки термінологічності як властивості лексичних одиниць приводить деяких дослідників до протиставлення терміна загальновживаному слову і навіть загальнолітературному [74,158; 90,58]. Вважаємо, що є доцільним підтримати точку зору тих лінгвістів, котрі пов'язують термінологічність з функцією лексичних одиниць [16,6; 19,69; 83,93; 85,64; 92,46].
Виходячи з такого розуміння терміна, можна пояснити властивість одиниць типу deposit функціонувати у ролі загальновживаного слова в одному з його другорядних значень. Так у реченні valuable new deposit of tin have been found in Bolivia реалізується не основне термінологічне значення слова депозит, а його другорядне загальновживане значення layer of solid matter (often buried in the earth). Реалізацію основного термінологічного значення простежуємо в контексті кредитно-банківської літератури:
The assets of the new accounts include cash and government bonds, andthe liabilities included tax liabilities and a limited amount of deposits.
Активи нових рахунків включають в себе готівку й урядові облігації, а до

 
 

Цікаве

Загрузка...