WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові - Курсова робота

(зокрема психологічному) значеннях.
У всіх випадках утворення значень фразеологізмів семантика колороніма є або смислоутворювальною, або ж суттєво впливає на загальне трактування ФО. Винятком є поодинокі фраземи з компонентом blue.
Серед усіх груп фразеологізмів-метафор з лексемами, що позначають колір, найбільшу кількість становлять ті, до складу яких назва кольору увійшла в прямому значенні. Значення, що пов'язані з трактуванням кольору зустрічаються у ФО з колоронімами black, green, rosy (pink), brown, purple, частково white. А вислови з такими лексемами як blue, yellow та gray зовсім не містять психологічно навантаженої семантики. Щодо red, то його психологічне тлумачення прямо пов'язане із кольоровою ознакою, тому вони майже не підлягають розмежуванню.
Отже, розглянувши фразеологізми англійської мови, до складу яких входять колороніми, та власне самі компоненти, ми виявили певні особливості цих мовних одиниць.
Враховуючи природу фразеологізмів, до складу яких входить назва кольору, а також психолого-педагогічні особливості їх вивчення, можна досягти досить високої ефективності засвоєння матеріалу з даної теми.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дослідивши фразеологічні одиниці англійської мови, до складу яких входять лексеми на позначення кольору в синхронічному та діахронічному аспектах, розглянувши їх природу та специфіку компонентів-складників, проаналізувавши особливості вживання цих мовних одиниць, можна зробити наступні висновки:
1. В момент утворення фразеологізму, колоронім входить до його складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого кольору.
2. Колороніми у складі фразеологізмів, залежно від типу переосмислення, мають різний ступінь деактуалізації:
а) у порівняльних та метонімічних зворотах денотативні значення цих лексем здебільшого зберігаються;
б) у складі фразеологізмів-метафор семантика колоронімів виражена імпліцитно, що зумовлено ступенем переосмислення даних фразем. Тому зазначені лексеми можуть вживатися як у прямому, так і переносному значенні.
3. Будучи компонентом фразеологізму, колоронім може виконувати наступні функції:
а) номінативну;
б) смислоутворювальну;
в) смислорозрізрювальну;
г) атрибутивну.
4. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на позначення кольору увійшли в прямому значенні. В деяких інших випадках психологічне тлумачення кольору було основним при утворенні значення фразеологізму.
5. У сфері системних зв'язків семантичні можливості колоронімів виявляються найбільш виразно:
а) при утворенні фразеологічних варіантів та синонімів лексеми на позначення кольору можуть взаємозамінятися в певному фразеологічному контексті, виступаючи, таким чином, як синоніми. Більшість варіантів та синонімів виникають при заміні лексеми, що не позначає колір, колоронім же залишається сталим компонентом;
б) серед антонімічних пар є такі, до складу яких входять контрастно зіставлені лексеми (білий - чорний). Однак більш вживані у структурі фразеології контекстуально антонімічні колороніми. Поза фраземою вони в антонімічні зв'язки не вступають;
в) вживання назв кольорів у складі полісемічних, омонімічних та паронімічних ФО дає підстави стверджувати, що дані лексеми, як компоненти фразеологічних висловів, створюють основу для метафоричного перенесення семантики і є смислоутворювальними елементами.
6. Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні назв кольорів у різних мовах, переважна більшість фразеологізмів англійської мови при перекладі зберігає свою структуру.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування // Мовознавство.- 1987.- №1, с.43-46
2. Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня мови // Мовознавство. - 1984. - №5 с.42-47
3. Алёхина А.И. Идиоматика современного английского языка. - Минск, 1982
4. Алёхина А.И. Семантические группы во фразеологии
современного английского языка. - Минск, 1978
5. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л., 1963
6. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. - Ростов-на-Дону, 1964
7. Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. - М., 1961
8. Баранцев К.Г. Англо-український фразеологічний словник. -
К., 1969
9. Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів //
Мовознавство. - 1975. №4 с.34-40
10. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. - М., 1977
11. Владовская И.С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка. - М., 1970
12. Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого
языков. - Харьковский Университет. 1964. - Вып.1
13. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. - М., 1978
14. Коллинз В. Книга английских идиом. - Л., 1960
15. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К., 1999
16. Кунин А.В. Английская фразеология. - М., 1970
17. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.- М., 1986
18. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. О принципах словаря
индивидуально-авторских употреблений фразеологических единиц в современном русском языке // Советская лексикография. Сборник статей. - М., 1998 с.101-115
19. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. - М., 1989
20. Петровский Общая психология. - М., 1987
21. Потебня А.А. Мысль и язык. - К., 1993
22. Потебня О.О. Естетика і поетика слова. - К., 1985
23. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К.,1973
24. Смирницкий А.И. Лексикологияанглийского языка. - М., 1956
25. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. - М., 1957
26. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. - М., 1959
27. Смит Л.П. Фразеология английского языка / Пер. с англ.
А.Р.Игнатьева. - М., 1959
28. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. - Екатеринбург, 1999
29. Спиерс Р.А. Словарь американских идиом. - М., 1991
30. Стилистика английского языка: Учебник / А.Н. Мороховский,
О.П.Воробьева и др. - К., 1991
31. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. Молоткова. - М., 1986
32.Фразеологічний словник української мови / Уклад.
В.М.Білоноженко та ін. - К., 1993
33. Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного
английского языка. - Л., 1971
34. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. By the rev. Walter W. Skeat.- New-York,1963
35. Collins Shorter English Dictionary 60.000 References with
etymological pronouncing. -London , 1973
36. Longman Dictionary of English Idioms .- London,1979
37. Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. 6th. Ed.-
London, 1982.
38. The New Book of Popular Science.- Danbury, Connecticut, 1996-Vol.3
39. The World Book Encyclopedia. - Chicago, London, Sydney, Toronto, 1994 - Vol.4
40. Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. - New-York, 1993

 
 

Цікаве

Загрузка...