WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат

Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат

заборону, але вона рідко вживається. У таких випадках звичайно вживається заперечна форма дієслова must (іноді сап):
- May we use dictiona ries? - Можна користуватитися словниками?
- No, you must not. - Hi, не можна.
Дозвіл або заборону можна виразити також за допомогою словосполучень to be allowed і to be permitted, які
вживаються замість may стосовно дії у минулому або майбутньому часі:
We were allowed to use Нам дозволяли користу-
dictionaries. ватися словниками.
We shall be allowed to Нам дозволять користу-
use dictionaries. ватися словниками.
Для вираження докору, несхвалення, осуд у звичайно вживається лише форма might:
You might be more atten- Ти міг би бути уважні-
tive. шим (зараз).
У всякому разі ти мог-ла б написати мені хоч кілька слів (але не написала).
Perfect Infinitive після форми might виражає докір з приводу того, що дія не відбулася в минулому.
You might have written me a little something, anyhow. (Dreiser)
Дієслово must
Дієслово must має лише одну форму. Дія, виражена інфінітивом у сполученні з must, може стосуватися теперішнього { майбутнього часу:
Не must be at school now. Зараз він мусить бути
в школі.
She must come tomorrow. Вона має прийти завтра.
Must може стосуватися минулого часу в додаткових підрядних реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі:
Не told that she must соn- Він сказав, що вона по-
sult a doctor. винна порадитися з лікарем.
Щоб потрапити на поїзд, я мушу встати о 6 годині.
Чи треба нам приходити в школу завтра?
Дієслово must виражає обов'язок, необхідність. У цьому значенні must вживається у ствер джувальних і питальних реченнях лише з неозначеним інфінітивом:
То catch the train I must get up. at six.
Must we come to school tomorrow?
Для вираження необхідності стосовно минулого і майбутнього часу вживається дієслово to have у відповідних часових формах:
But he had to wait a quar- Але він мусив чекати
ter of an hour. (London) чверть години.
I shall have to pay him Мені доведеться щось
something. (Wilde) заплатити йому.
У заперечних реченнях must виражає з а б о р о-н у. У цьому значенні must вживається лише з неозначеним інфінітивом:
You must not talk aloud У читальному залі не до-
in the reading-hall. зволяється голосно розмовляти.
Коли йдеться про те, що нема потреби, необхідності виконати дію, вживають заперечну форму дієслова need - need not (needn't) або заперечну форму модального дієслова to have:
Треба нам приходити в школу завтра? - Ні, не треба.
Не обов'язково вчити цей вірш напам'ять.
Must we come to school tomorrow? No, you needn't.
You don't have to learn
the poem by heart.
Дієслово must вживається для вираження н а казу і поради. У цих значеннях воно вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з неозначеним інфінітивом:
Tomorrow you must come Завтра ви повинні прийти
to school at eight. до школи о восьмій годині.
You must not read this book. He треба читати цієї книжки. Вона
It is not interesting. нецікава.
Дієслово must вживається для вираження припущення, що межує з упевненістю. У цьому зна ченні must вживається лише в стверджувальних реченнях, але з усіма формами інфінітива.
Сполучення must з Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення або протягом теперішнього періоду часу:
They must be surrounding Вони, напевно, оточують
the house. (Heym) будинок.
Якщо дієслово не вживається у формах Continuous, то припущення стосовно теперішнього часу виражається сполученням must з неозначеним інфінітивом:
Не must be eighty years Йому, напевно, вісімде-
old. (Hemingway) сят років.
Сполучення must з Perfect Infinitive виражає припущення, що дія відбулася в минулому:
She must have caught Вона, напевно, застуди-
cold, лася.
She looked on the shelf Вона подивилась на по-
but the money wasn't there, лицю, але грошей там не
Mabel must have taken it. було. Певна річ, їх узяла
(Abrahams) Мейбл.
Дієслово must не вживається для вираження припущення стосовно майбутнього часу. Припущення щодо майбутніх дій можна висловити за допомогою слів evidently, probably або виразів to be sure, to be likely, to be unlikely та ін.:
He is not likely to return Він навряд чи скоро no-
soon, вернеться.
Evidently she'll be late. Напевно, вона запізниться.
Треба пам'ятати, що must у значенні припущення не вживається у заперечних реченнях. Для вираження припущення із заперечним значенням вживаються слова evidently, probably:
Evidently he doesn't know Він, напевно, не знає ва-
your address. шої адреси.
Дієслова should і ought
Дієслова should і ought майже не різняться за значенням. Кожне з них має лише одну форму. Should вживається з інфінітивом без частки to. Після ought інфінітив вживається з часткою to.
Дієслова should і ought виражають моральний обов'язок (з точки зору того, хто говорить) .пораду, рекомендацію. У цих значеннях should і ought вживаються з різними формами інфінітива.
Сполучення should і ought з Indefinite Infinitive виражають дію стосовно теперішнього або майбутнього часу:
You ought to go to the Вам слід більше ходити
movies more. (Hemingway) в кіно.
Kate is in hospital. You Катя у лікарні. Ви б від-
should visit her. відали її.
Continuous Infinitive з should/ought виражає дію стосовно теперішнього часу, іноді стосовно моменту мовлення.
You oughtn't to be work- Вам не треба було б пра-
ing for thosepeople. цювати у тих людей.
(Dreiser)
І think we ought to be Я думаю, нам треба ви-
starting. (Galsworthy) рушати.
Сполучення Perfect Infinitive з дієсловами should і ought у стверджувальній формі означає, що дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася. Заперечна форма should і ought у сполученні з Perfect Infinitive виражає дію, що відбулася як небажана з точки зору того, хто говорить:
You should have sent her Вам слід було послати її
to school. (Bronte) до школи.
Не ought to have waited Йому слід було почекати
for you. (Shaw) на вас.
You shouldn't have left Вам не слід було зали-
her. (Greene) шати її.
We have done things we Ми робили те, чого не
ought not to have done. треба було робити.
(Shaw)
Дієслова should і ought іноді вживаються для вираження припущення з відтінком упевне-ності. Проте в цьому значенні частіше вживається дієслово must:
Не ought to be able to do Він, мабуть, зможе щось
something. (Hemingway) зробити.
You ought to be a happy Ви, певно, щаслива дру-
wife. (Hardy) жина.
Дієслово should вживається в риторичних запитаннях з питальним словом why для вираження поди-ву, сильного здивування, обурення:
Why should I feel guilty Чому я маю почувати се-
about it? (Braine) бе винним у цьому?
Why shouldn't I go for А чому б мені не піти на
a walk? (Greene) прогулянку?
Модальне дієслово to have
Дієслово to have, вжите як модальне, виражає необхідність чиобов'язковість дії, зумовленої обставинами.
На відміну від інших модальних дієслів, дієслово to have має форми інфінітива, дієприкметника і герундія і може вживатися в часових формах, яких не мають інші модальні дієслова, зокрема в майбутньому часі. З модальним дієсловом to have вживається лише Indefinite Infin-itive з часткою to:
І have to get up the next Завтра вранці я маю
morning at seven. (Dreiser) встати о сьомій годині.
І

 
 

Цікаве

Загрузка...