WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат

Модальні дієслова (Modal Verbs) - Реферат


Реферат на тему
Модальні дієслова (Modal Verbs)
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (MODAL VERBS)
В англійській мові є група дієслів (can, may, must, ought, shall, should, will, would, need, dare), які називаються модальними. Ці дієслова не мають усіх основних форм, властивих іншим дієсловам, і тому вони ще називаються недостатніми (Defective Verbs).
Модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова:
І can help you. Я можу допомогти вам.
Не must go there. Він мусить іти туди.
Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вжинаються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:
Can you do it? Yes, I can. Ви можете зробити це?
Так.
І wanted to open the Я хотіла відчинити вікно,
window but I couldn't. але не змогла.
Модальні дієслова не виражають дії або стану, а лише можливість, необхідність, бажаність, імовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом.
У модальному значенні вживаються також дієслова to have і to be.
Модальні дієслова мають ряд особливостей:
1. Модальні дієслова не мають форм інфінітива, діє
прикметника і герундія (див. § 160), а тому не мають
окладних часових форм - майбутнього часу, тривалих
і перфектних часів.
2. Після модальних дієслів інфінітив вживається без
частки to.
Виняток становлять дієслова to be і to have у модальному значенні та дієслово ought, після яких інфінітив вживається з часткою to, а також дієслова need і dare, після яких інфінітив може вживатися з часткою to і без неї.
3. У третій особі однини теперішнього часу модальні
дієслова не мають закінчення -(e)s:
He may come tomorrow. Можливо, він прийде завтра.
4. Питальна й заперечна форми теперішнього і минулого часу модальних дієслів утворюються без допоміжного дієслова to do.
У питальній формі модальні дієслова ставляться перед
підметом:
May I come in? Можна ввійти?
У заперечній формі після модальних дієслів вживається заперечна частка not:
You should not do it. Вам не слід цього робити.
Can у теперішньому часі пишеться разом з часткою not:
Не cannot dance. Він не вміє танцювати.
В усному мовленні у заперечних реченнях вживаються переважно скорочені форми модальних дієслів:
cannot - can't [ka:nt] will not - won't ['wount]
could not - couldn't ['kudnt] should not - shouldn't ['Sudnt]
may not - mayn't ['meint] would not - wouldn't ['wudnt]
might not - mightn't ['maitnt] ought not - oughtn't [o:tnt]
must not - mustn't [mAsnt] need not - needn't ['ni:dnt]
shall not - shan't [fcunt]
Дієслово can
Дієслово can має дві форми: теперішній час can і минулий час could:
І can swim. Я вмію плавати.
Не could read when he was five years old. Він умів читати, коли йому було п'ять років.
Could часто вживається також як форма умовного способу - Subjunctive II. У цьому значенні could у сполученні з неозначеним інфінітивом (Indefinite Infinitive) вживається відносно теперішнього або майбутнього часу, а в сполученні з перфектним інфінітивом (Perfect Infinitive) минулого часу:
Could you eat now? Ви могли б зараз їсти?
(Hemingway)
І could learn Latin very Я могла б вивчити ла-
soon. (Eliot) тинську мову дуже скоро.
You could have gone to Ти міг би піти в бібліоте-
the library yesterday. ку вчора.
Дієслово сап виражає фізичну або розумову здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (сап) або минулому (could) часі:
Не can lift this weight. Він може підняти цю
вагу.
Can you see anything? Ви що-небудь бачите?
І can read French. Я можу читати фран-
цузькою мовою.
І couldn't solve the prob- Я не зміг розв!язати за-
lem. дачі.
You can buy this book; it Ти можеш купити цю
is on sale now. книжку; вона зараз у про-
дажу.
Після форми could у цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка могла відбутися, не відбулася:
You could have bought Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу
this book; it was on sale, (але не купив).
Не could have guessed it. Він міг здогадатися про
це (але не здогадався).
Дієслово сап не має майбутнього часу. Замість сап вживається сполучення to be able бути спроможним: інфінітив після нього вживається з часткою to. Вираз to be able іноді вживається також відносно теперішнього і минулого часу:
Perhaps this young man Можливо, цей молодий чоловік зможе
will be able to help you. допомогти вам.
She wasn't able to Вона не могла відпові-
answer. дати.
Дієслово can вживається для вираження дозволу або заборони (в заперечній формі).
You can use dictionaries. Можете користуватися
словниками.
You can't use dictionaries. Словниками користуватися не можна.
Can I sit with you for а Можна мені трохи посидіти з вами?
little? (Greene)
Can I come in? (Dreiser) Можна ввійти?
Форма could у значенні дозволу вживається лише в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:
Could I take your pen? Можна мені взяти вашу
ручку?
Дієслово сап вживається для вираження сумніву, здивування, невіри. У цих значеннях воно вживається лише в питальних і заперечних реченнях, але з різними формами інфінітива.
Дієслово may
Дієслово may має дві форми: теперішній час may і минулий час might.
Але в значенні минулого часу дійсного способу форма might вживається дуже рідко, головним чином у підрядних реченнях за правилом послідовності часів:
Не asked the doctor if he Він запитав лікаря, чи
might use his telephone, йому можна скористатися
(Hemingway) його телефоном.
Дієслово may найчастіше виражає припущення з відтінком сумніву, невпевненості. У цьому значенні may вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з усіма формами інфінітива.
Indefinite Infinitive з дієсловом may звичайно виражає дію, що стосується майбутнього часу:
She may come back. Може, вона повернеться.
Сполучення may з Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення:
Не may be waiting for Можливо, він чекає на
you. вас.
Якщо дієслово не вживається в формі Continuous, то дія, що стосується теперішнього часу, позначається формою Indefinite Infinitive:
She may know about it. Можливо, вона знає про
це.
They may be at school Можливо, вони зараз
now. у школі.
Perfect Infinitive вказує на те, що припущення тут стосується лише минулого часу:
І may have put it on the Може, я поклав його на
table. столі.
Дієслово may, як і сап, вживається для вираження можливостівиконати дію, що залежить від певних обставин. У цьому значенні may вживається лише у стверджувальних реченнях з неозначеним інфінітивом:
You may go there by train. Ви можете поїхати туди поїздом.
Форма might у цьому значенні вживається як Subjunctive II.
You might find him in be- Ви могли б застати його
tween eleven and twelve. між одинадцятою і двана-
(Dreiser) дцятою годинами.
Перфектний інфінітив після might вказує на те, що дія, яка могла б відбутися, не відбулася:
І might have stayed at Я міг би залишитися
home. вдома.
Дієслово may з неозначеним інфінітивом вживається для вираження дозволу:
You may go - with whom Можеш іти з ким хочеш.
you will. (Hardy)
May I use your phone? Можна скористатися вашим телефоном?
Форма might вживається в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:
Might I speak a word to Дозвольте звернутися до вас.
you? (Shaw)
Заперечна форма may not означає

 
 

Цікаве

Загрузка...