WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

англійська мова суттєво відрізняється
від української. В українській мові для того, щоб все речення
носило заперечний характер, необхідно, щоб при присудкові
стояла заперечна частка не , а схрещені з запереченням
займенники : ніхто, ніщо, нічого, ніякий ; прислівники : ніде, ні-
куди, нізвідки, ніколи, ніяк, а також такі вирази , як : ні один,
ні разу, ніяким чином, ні в якому разі - так, ніби додатково
підсилюють це заперечення, яке належить одному членові ре-
чення - підмету, додатку чи обставині. Наприклад, в українсько-
му реченні Я ніколи його не бачив, при присудку стоїть запе-
речна частка не, яка і забезпечує заперечний зміст всього ре-
чення. Заперечний прислівник ніколи тільки підсилює, так ніби
абсолютизує цей заперечний зміст, який існує і без нього. Якщо
слово ніколи випустити, відпаде тільки абсолютність або узагаль-
неність заперечення, а саме заперечення залишиться : Я його не
бачив.
В англійській мові стан речей зовсім інший. Якщо в
реченні I have never seen him випустити заперечний прислівник
never, то відпаде не тільки абсолютність заперечення , але і все
заперечення в цілому: I have seen him. Таким чином, в той час
як українською мовою слово ніколи тільки підсилює і підкрес-
лює заперечення, яке виражене заперечною часткою, англійською,
при відсутності заперечної частки, слово never несе на собі весь
тягар заперечної функції.
Проте, це відбувається тільки з прислівником never -
прислівником, в якому схрещення поняття заперечення з понят-
тям повторюваності дії призвело до значення повного заперечен-
ня. Інші заперечні прислівники зустрічаються в такій функції
порівняно рідко і до того ж з особливим стилістичним забарвле-
нням. До прикладу, українському реченню Я його ніде не знай-
шов в англійській мові не може відповідати речення I found
him nowhere ( дослівно : ' Я знайшов його ніде '). В цьому розу-
мінні потрібно сказати : I did not find him anywhere. При такій
побудові заперечного речення заперечення включене в присудок,
а обставина місця виражена займенниковим прислівником неозна-
ченого характеру ( буквально, таким чином, сказано : 'Я не знай-
шов його де - небудь '). Неозначений займенниковий прислівник
місця де - небудь не сприймається як замінне і уточнююче зна-
чення заперечного присудка не знайшов. Для того, щоб вирази-
ти таку заміну і уточнення, українською потрібно поставити не
неозначений , а заперечний прислівник ніде . Англійською, навпа-
ки, саме неозначений прислівник anywhere відразу сприймається
як уточнення заперечного присудка і відразу співвідноситься з
цим присудком, так що not - anywhere майже складає єдність, то-
ді як сказане 'I did not find him nowhere ' є зовсім неможливим.
Такі ж явища спостерігаються і в випадку, коли за-
перечення стосується додатка. Наприклад : українському реченню
Я там нікого не знайшов може відповідати англійське речення
I found nobody, there , але значно природніше буде сказати ' I
did not find anybody there ' ( дослівно : Я не знайшов там кого-
небудь ). Так само : Він нічого не сказав - He said nothing, або
краще he did not say anything. Речення : I found nobody there;
he said nothing можливі, але звучать дещо офіційно. Заперечний
прямий додаток після дієслова в стверджувальній формі справляє
враження різкого поштовху, який неначе перекидає почату струк-
туру речення. Ось чому в звичному розмовному або літератур-
ному стилі такі звороти небажані.
Якщо заперечний додаток виражений не одним словом
займенникового типу ( none, no one, nobody, nothing ), а сполу-
ченням заперечного займенника з конкретним іменником, то та-
кож можливі два варіанти : можна зберегти конструкцію в тако-
му вигляді, а можна також перенести заперечення в дієслівну
форму, а при додаткові поставити займенник any. Наприклад :
Я не знайшов там ніяких книг
I found no books there I did not find any books there
I have found no books there I have not found any books there
Обидва варіанти допустимі в звичайному розмовному
і літературному стилі, але другий звучить природніше, тоді як в
першому відчувається видима напруженість.
Всі ці випадки так само властиві непрямому додатку.
Але потрібно зауважити, що заперечний непрямий додаток не
може стояти на тому місці, де стоїть ненаголошений непрямий
додаток, тобто без прийменника між присудком і прямим додат-
ком, а повинен стояти в кінці речення з прийменником to. Так,
до прикладу, не можна сказати :
I showed nobody this book
або
I send nobody a letter.
Неприродньо також буде :
I showed this book to nobody
або
I send a letter to nobody.
Але, коли ми перенесемо заперечення в дієслово і зробимо не-
прямий додаток невизначеним, то ми одержимо :
I did not show this book to anybody і
I did not send any letter to anybody.
Своєрідний випадок являє собою речення, яке відпо-
відає українському реченню У мене немає часу. Англійською
можна сказати I have no time або I have not time, причому
другий варіант більш вживаний. В цьому випадку при абстракт-
ному об'єкт, немає необхідності ставити перед додатком неозна-
чений займенник any, який необхідний при при конкретних об'єктах.
Структура речення при вживанні no поряд з прямим
додатком заслуговує особливої уваги. З формальної точки зору
заперечення тут входить в склад групи прямого додатка і нена-
че немає прямого відношення до присудка. Але семантично це,
звичайно, не так : коли дія напрямлена на "ніякий" або нульо-
вий об'єкт - це означає, що немає і самої дії. Тому з семантич-
ної точки зору правильні ті граматики, які розглядають звороти
типу ' I have no book ' як свого роду заперечну форму дієслова
I have, хоча ззовні займенник no і не пов'язаний безпосередньо
з дієсловом. 'Я не має ніяку книгу ' фактично перетворюється
в ' Я не маю ніякої книги ' , або '

 
 

Цікаве

Загрузка...