WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

not
write to us ', то в реченні будуть два заперечення, які в цій си-
туації допустимі. Очевидно, що "правило" треба сформулювати
іншим чином : можливе тільки одне заперечення в частині рече-
ння, яка групується навколо одного присудка.
Одна відмінність в функціях заперечення в реченні
дійсно явна : заперечення може належати або всьому реченню
в цілому, або окремому його членові.
Загальне заперечення виражає розподіл понять між
підметом і присудком, інакше кажучи, воно показує поняття, по
відношенню до підмета, в заперечній формі. В цьому випадку
присудок завжди виражений в заперечній формі ( крім речень
англійської мови, в яких вживаються заперечні займенники,
прислівники, а також заперечні сполучники ), або заперечення
схрещене з займенником або прислівником. Займенниками, які
схрещені з запереченням можна вважати слова : none, no ( перед
іменниками ), no one, nobody, nothing :
None of them came in time.
There were no letters for you this morning.
Nobody came in time.
Nothing had happened.
Прислівники, які схрещені із запереченням - never,
nowhere і в нелітературній мові nohow . Сюди ж належать адвер-
біальне словосполучення by no means і словосполучення not at
all, яке може бути в більшій чи меншій мірі єдиним цілим.
Laughter is not at all a bad beginning for a friendship.
Тлумачення речень із загальним запереченням в сучас-
ній англійській мові пов'язане з однією суттєвою проблемою. Як
зрозуміти своєрідну особливість англійської мови, яка полягає в
тому, що для утворення заперечної форми від більшості дієслів
в теперішньому і простому минулому часі вживається спеціаль-
не допоміжне дієслово do ?. Ця особливість, з одного боку, по-
в'язана з аналітичною будовою в цілому і з законами порядку
слів; але семантична сторона справи цим ще не пояснюється.
Академік А. А. Шахматов вважав, що в англійській
мові заперечення носить модальний характер [ 2, c. 289 ]
Внутрішній зміст вживання особливого допоміжного дієслова для
утворення заперечної форми він вбачав в тому, що заперечення
забарвлене тут суб'єктивністю. Наприклад, якщо мовець заявляє :
he does not smoke, він не просто констатує факт, що той не ку-
рить, а спростовує чиюсь думку про те, що той курить. Іншими
словами, можна сказати, що мовець не констатує відсутність фак-
ту, а заперечує його наявність. Таким чином, можна було б го-
ворити про те, що в англійському дієслові існує особливий за-
перечний спосіб, і функція допоміжного дієслова do полягає са-
ме в тому, що він служить для утворення форм цього способу.
Проте для інших часів таких особливих форм не має.
Наприклад, майбутній або перфект в заперечній формі
відрізняються від стверджувальної тільки тим, що при присудкові
стоїть заперечна частка not. Таким чином, якщо навіть визнати,
що do є засобом утворення особливого заперечного способу,
потрібно зауважити, що це стосується тільки двох часів - тепе-
рішнього і простого минулого, і то не від усіх дієслів.
Дослідники англійської мови також зазначають, що за-
гальне заперечення може відноситись до різних членів речення,
а не тільки до слова - присудка. Так, речення з заперечним під-
метом no man, nobody, nothing і ін. інтерпритуються як загаль-
нозаперечні ; хоча присудок за формою стверджувальний
Nothing was said - Нічого не було сказано.
Загальним запереченням буде і в усіх тих випадках, коли в
функції додатку або обставини виступає відповідно заперечний
займенник або заперечний прислівник, тобто у випадках запере-
чення квантора загальності :
Я нічого не бачив
I saw nothing >
Я не бачив нічого
Крім того, в англійській мові конструкція із заперечним додат-
ком статистично перевищує паралельну синонімічну конструкцію
при допоміжному дієслові. Якщо ж, заперечення в додатку не
виражене заперечним займенником або прислівником, але збері-
гає за собою фактор негативності, воно виражається будь - яким
іменником, причому заперечна частка not завжди стоїть перед
ним.
Mr. Moore raised not his eyes from the paper [ 4, c. 127]
В українській мові загальне заперечення не має такої форми ви-
раження.
В англійській мові заперечення інколи зустрічається в
структурі головного речення , хоча типовим вважається його вжи-
вання в підрядному реченні :
I don' t think I was much astonished [ 8, c. 379 ]
Вищевказані складнопідрядні речення в англійській мові вживаю-
ться доволі часто. В цьому випадку головні речення в переваж-
ній більшості починаються з I don' t think, I don' t suppose, I
don' t know, I don' t believe і ін. Такий тип головного речення
виражає сумнів і невпевненість у фактах, про які говориться у
підрядному реченні.
В українській мові також спостерігається переміщення
заперечення підрядного речення в головне :
Я не думаю, щоб він забув мене., тобто
Я думаю, що він не забув мене.
В першому випадку виражається сумнів щодо дії, вираженої
ствердженням, а в другому - впевненість в дії, вираженої запе-
реченням.
Щодо часткового заперечення, то воно є заперечен-
ням будь - якого члена речення, де присудок вживається в
стверджувальній формі. Серед визначень про часткове запере-
чення найбільш цінним є визначення А. М. Пєшковського :
" ... речення з позитивним присудком, але із заперечною часткою
при іншому членові можна назвати частково - заперечним. "[14,с.6 ]
Для того, щоб все речення в цілому набуло запереч-
ного характеру, зовсім не обов'язково, щоб заперечення було
виражене часткою not і стояло поряд з присудком, або було
включене в його склад, вклинюючись між його складовими
елементами, до прикладу, при аналітичній дієслівній формі. За-
перечення може бути схрещене з займенником або з прислів-
ником і входить таким чином в склад речення - підмета, додатка
або обставини, надаючи, проте, заперечного змісту всьому рече-
нню. В цьому відношенні

 
 

Цікаве

Загрузка...