WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

на-
лежності негатора певному членові речення, розрізняють :
1. Загальне заперечення, де заперечується дієслово - присудок і
таким чином ціле речення набуває негативного значення.
2. Часткове заперечення, де заперечується будь - який член ре-
чення, крім присудка.
Виходячи звідси, існує :
1) заперечення підмета
2) заперечення присудка
3) заперечення додатка
4) заперечення обставини.
В ролі засобів вираження заперечення в реченні виступають та-
кі частини мови як :
1) заперечна частка not, яка за своєю частотою вживання пере-
вищує всі інші негатори англійської мови. Вона є показником
як загального, так і часткового заперечення, оскільки може на-
лежати будь - якому членові речення.
2) заперечна частка no, яка стоїть на другому місці за частотою
використання. Проте, вона може заперечувати тільки іменники,
прикметники або займенники, а отже, вона є негатором частко-
вого заперечення.
3) заперечні займенники : nothing, nobody, no - one, none, які са-
мі виступають членами речення і розглядаються як показники
негативності в частковому запереченні підмета і додатка.
4) заперечні прислівники never і nowhere, які в основному вжи-
ваються в частковому запереченні обставини часу і місця.
5) заперечні сполучники : neither, nor, neither...nor, які надають
негативного значення реченню, заперечуючи синонімічні групи
слів.
Бувають випадки, коли морфологічне і класичне заперечення
зустрічаються в одному реченні, тоді таке явище носить назву
"заперечення заперечення". Щодо вживання заперечення, зокрема
частки not з такою групою слів як модальні слова, тут є свої
особливості. Дане речення не завжди набирає заперечного змісту,
оскільки саме модальні дієслова надають заперечному реченню
дещо іншого відтінку.
Заперечного змісту висловлюванню можуть надавати стверджу-
вальні речення, які виражають негацію за допомогою інтонації.
Бібліографія
1. Ахманова О. С. " Ронология. Морфонология. Морфология."
Изд. Моск. ун - та, 1966, 107 ст.
2. Л. С. Бархударов, Д. А. Штелинг " Грамматика английского
языка" , Высшая школа, М.; 1973, 406 ст.
3. В. Н. Бондаренко "Отрицание как логико - грамматическая кате-
гория", Изд. "Наука", Москва, 1983, 199 ст.
4. Anne Brontё " The Tenant of Wildfell Hall ", Penguin Popular
Classic, 378 ст.
5. Энн Бронте "Незнакомка из Уайлдфелл - холла ". Перевод
И. Гуровой , М. "Художественная литература", 1990, 157 - 515 ст.
6. Ch. Bronte "Shirley", Penguin Popular Classics, 418 ст.
7. R. A. Close "A Reference Grammar for Students of English",
Moscow "Prosveshchenije", 1979, ст. 422.
8. Charles Dickens "David Copperfield", London, Chapman and Hall,
Ld, 1903, Volume XI, 804 ст.
9 .Иванова И.П., В.В. Бурлакова " Теоретическая грамматика
современого английского языка", Москва, "Высшая школа", 1981,
284 ст.
10. Иванова И.П., Чахоян Л.П., " История английского языка",
Москва, "Высшая школа" 1976, 296 ст.
11. Б. А. Ильиш "Современный английский язык", М., Издательст-
во литературы на иностранных языках, 1948, 387 ст.
12. В.А. Косарева "Особенности функционального отрицания в
вопросительном предложении", Межвуз. Сб. Науч. Трудов, Ле-
нинград, 1986, 18 ст.
13. Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, "Со-
ветская энциклопедия ", 1990 354-355 ст.
14. Б. Р. Мамедов "Категория отрицания в современном английс-
ком языке", АГУ им. С.М. Кирова, Баку, 1967, 19 ст.
15. Mykhailenko V.V. Negation as a Communicative Marker in
Diachrony Науковий вісник Чернівецького університету.
Германська філологія. Вип. 12. - Чернівці, 1997. С. 15 - 22.
16. Raymond Murphy "Essential Grammar in Use", Cambridge Uni-
versity Press, 1996.
17. Michael Swan "Practical English Usage", Oxford University
Press, 1980 704 ст.
Додаток
Випадки вживання заперечної частки not .
Mean Part of the
Sentence Part of
Speech Types № %
Not
Subject
Noun
not a N
14
10,7
Not
Object
Noun
not a N
9
6,9
do not
have not
be no
can not
must not
need not
ought not
should| would not
32
6
16
16
6
2
2
6
24,4
4,6
12,2
12,2
4,6
1,5
1,5
4,6
Adverbial
Modifier
Gerund
not Ving
12
9,2
Participle
not Ving
10
13,1
131
100
Засоби вираження заперечення в сучасній англійській мові.
Means

%

%
Lexical Means
of expressing
negation
un + root
in + root
im + root
dis + root
mis + root
ir + root
root + less
85
16
13
48
4
6
11
18,2
3,4
2,8
10,3
0,9
1,3
2,4
183
39,3
Grammatical Means
Of expressing
negation
not
no
not at all
by no means
not in the least
no doubt
131
33
4
3
1
3
28
7,1
0,9
0,6
0,2
0,6
175
37,4
Lexico - Grammatical
Means of expressing
negation.
Never
nowhere
nothing
nobody
no one
none
44
6
32
16
6
5
9,4
1,3
6,9
3,4
1,3
1,1
109
23,4
Total 467
100
Лексико - граматичні засоби вираження заперечення та їх
роль у реченні.
Part of the
Sentence
Part of
Speech
Means

%

%
Subject
Pronoun
no one
none
nothing
nobody
4
2
18
8
2,8
1,
12,7
5,6
32
22,5
Object
Pronoum
no one
none
nothing
nobody
2
3
14
8
1,4
2,1
9,9
5,6
27
19
Attribute
Pronoum
no
neither
27
6
19
4,2
33
23,2
Adverbial
Modifier
Adverb
never
nowhere
44
6
31
4,2
50
35,2
Total
142
100

 
 

Цікаве

Загрузка...