WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

not стоїть перед словом, до яко-
го вона належить :
e.g. I prevent I know not what catastrophe is. [ 4, p. 27 ]
... whether she be required to make a practical use of her
knowledge or not. [ 4, p. 20 ]
Let not the sun go down upon your wrath. [ 4, p. 47 ]
She resumed her place beside the easel - not facing it
exactly.[4,4]
До граматичних засобів вираження заперечення також нале-
жать вирази, які служать для підсилення заперечення. Ця група
виразів включає : not at all, by no means, not by any means, not
in the least, not for the world, not in any way, not in any respect,
in no respect. Вони без сумніву збагачують мову автора, але
зустрічаються доволі рідко.
e.g. It' s such a mad place to meet. Do you mind?
Not in the least. [ 4, p. 176 ]
I was not a little surprised when I saw him there at quite an
early hour. [ 8, p. 621 ]
ІІІ. Лексико - граматичні засоби вираження заперечення.
Ця група засобів охоплює всі заперечні займенники,
прислівники never, nowhere і сполучник neither... nor.
Особливістю лексико - граматичних засобів є те, що
вони самі здатні виступати самостійним членом речення. Зок-
рема, заперечні займенники можуть вживатись в ролі :
1) підмета :
e.g. No one seemed to notice her. [ 4, p. 69 ]
No occasion to trouble the vicar. [ 4, p. 34 ]
None of us ever did. [ 8, p. 349 ]
What is cost me to make this proposal, nobody knows.[8, p.401]
Nothing however, was concluded on the subject yet. [8, p. 41 ]
2) додатка :
e.g. I am afraid I liked him none the better for that. [ 8, p. 37 ]
No description I could give of her ! [ 8, p. 373 ]
... that could have belonged to nobody else. [ 8 p. 3 ]
Mr. Chillip could do nothing after this . [ 8, p. 8 ]
Лексико - граматичні засоби також можуть вживатись декілька
разів в реченні, коли вони виражають синонімічні поняття :
e.g. It isn' t only the want of money that I think about - nothing
of the kind - but there' s neither beautly, nor cleverness, nor
goodness, nor anything else that ' s desirable. [4, p. 43 ]
There is nothing half so green that I know anywhere, as the
grass of that churchyard; nothing half so shady as its tree;
nothing half so quiet as its tombstones. [8, 12 ]
He has no secret curiosity, no hankering desire. [ 4, p.41 ]
He said he would never, never part with it any more. [8, p.17 ]
Частоту вживання лексико - граматичних засобів вираження запе-
речення можна проілюструвати на прикладах :
Part of the
Sentence Part of
Speech Means № % № %
Subject
Pronoun
no one
none
nothing
nobody
4
2
18
8
2,8
1,4
12,7
5,6
32
22,5
Object
Pronoun no one
none
nothing
nobody 2
3
14
8 1,4
2,1
9,9
5,6
27
19
Attribute
Pronoum
No
Neither
27
6
19
4,2
33
23,2
Adverbial
Modifier
Adverb
Never
Nowhere
44
6
31
4,2
50
35,2
Total 42 100
Заперечний сполучник neither ... nor вживається в основному у
синонімічних групах слів, причому, які можуть виражати як під-
мет і означення, так і обставину :
e.g. Neither my mother nor Miss Betsey could forbear glancing that
way. [ 8, p. 5 ]
He had neither the opportunity nor the inclination for forming
many acquaintances. [ 4, p. 39 ]
... which could neither give offence nor serve to encourage false
hopes. [ 4, p. 67 ]
I felt the touch of a hand that I knew was neither hers nor
Peggotty' s. [ 8, p. 35 ]
... walk honestly through the world, looking neither to the right
hand nor to the left. [ 4, p. 17 ]
Отже, розглянувши конкретні заперечні речення в ху-
дожній мові, можна дійти висновку, що :
1. Англійська мова широко використовує всі відомі негатори.
2. Заперечне слово може стояти при будь-якому членові речення.
3. Засоби вираження заперечення можуть виступати такі частини
мови, як частки, займенники, прислівники і сполучники.
І цим самим забезпечується різноманітне варіювання категорії
заперечення в сучасній англійській мові.
Висновки
Заперечення як компонент думки і способу
ії вираження - речення, є в однаковій мірі об'єктом досліджен-
ня мовознавства і філософії. Значна кількість лінгвістів розгля-
дають заперечення як окрему мовну категорію, яка є опонентом
категорії ствердження. Цілий ряд авторів пов'язує заперечення з
суб'єктивною оцінкою змісту висловлювання, а саме з характе-
ром вираженого і реченні ставлення мовця до дійсності.
Але формально - логічне і мовне заперечення не завжди співпа-
дають, хоча і те і інше властиве всім мовам без винятку. Беру-
чи до уваги заперечення, як лінгвістичне явище, воно має свої
прояви на різних рівнях мовознавства : морфології, лексиці, гра-
матиці, фонетиці.
Ми пересвідчились на дослідженнях істориків -
германістів, що на ранньому етапі свого становлення англійська
мова носила полінегативний характер, тобто в одному вислов-
люванні була можливою наявність більше одного негатора.
Шляхом певних змін, які відбулись у середньоанглійській і за-
кінчили своє становлення в ранньоновоанглійській, сучасна анг-
лійська мова перейшла з ряду полінегативних мов в мононега-
тивний ряд. І на даному етапі свого існування у одному прос-
тому висловлюванні можливе тільки одне заперечення.
Як мовна універсалія, заперечення розглядаєть-
ся дослідниками на лексичному, морфологічному граматичному
і семантичному рівнях мовознавства. В семантиці мови існують,
так звані, антонімічні групи слів, в яких один елемент протистав-
ляється іншому.
Large - small
good - bad
В англійській лексиці є цілий ряд префіксів -in, - ir, - im, -un,
-non, - dis, - mis, і суфікс - less, які надають заперечного значен-
ня стверджувальній основі.
На морфологічному рівні існує цілий ряд слів - негаторів, які за-
безпечують заперечний зміст цілому реченню. Залежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...