WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

ціле речення набуває негативного значення.
2. Часткове заперечення, де заперечується будь - який член ре-
чення, крім присудка.
Виходячи звідси, існує :
1). Заперечення підмета.
2). Заперечення присудка.
3). Заперечення додатка.
4). Заперечення обставини.
В ролі засобів вираження заперечення в реченні виступають такі
частини мови, як :
1) заперечна частка not, яка за своєю частотою вживання пере-
вищує всі інші негатори англійської мови. Вона є показником
як загального, так і часткового заперечення, оскільки може нале-
жати будь - якому членові речення.
2) заперечна частка no, яка стоїть на другому місці за часто-
тою використання. Проте, вона може заперечувати тільки імен-
ники, прикметники або займенники, а отже, вона є негатором
часткового заперечення.
3) заперечні займенники : nothing, nobody, no-one, none, які самі
виступають членами речення і розглядаються як показники не-
гативності в частковому запереченні підмета і додатка.
4) заперечні прислівники never і nowhere, які в основному
вживаються в частковому запереченні обставини часу і місця.
5) заперечні сполучники : neither, nor, neither... nor, які надають
негативного значення реченню, заперечуючи синонімічні групи
слів.
Бувають випадки, коли морфологічне і лексичне запе-
речення зустрічаються в одному реченні, тоді таке явище носить
назву "заперечення заперечення". Щодо вживання заперечення,
зокрема частки not, з такою групою слів як модальні слова, тут
є свої особливості. Дане речення не завжди набуває заперечного
змісту, оскільки саме модальні дієслова надають заперечному ре-
ченню дещо іншого відтінку.
Заперечного змісту висловлюванню можуть надавати
стверджувальні речення, які виражають негацію за допомогою
інтонації.
Розділ ІІІ
Досліджуючи праці відомих теоретиків англійської
мови, можна сміло сказати, що явище заперечення в реальному
світі є дійсно унікальним. Воно знаходить свої прояви як у фі-
лософії і логіці, так і в лінгвістиці. З лінгвістичної точки зору,
заперечення - це елемент значення речення, який вказує, що
зв'язок, який встановився між компонентами речення, на думку
мовця, не існує в дійсності або що відповідне стверджувальне
речення заперечується мовцем як хибне. Найчастіше заперечним
висловлювання стає тоді, коли відповідне стверджувальне було
сказане раніше, або входить в загальну презумпцію мовців. За-
перечення - одна з властивих всім мовам вихідних, семантично
неподільних смислових категорій, які не підлягають визначенню
через більш прості семантичні елементи.
Як лінгвістична універсалія, заперечення проявляється
на всіх рівнях мови : морфологічному, лексичному, синтаксично-
му і семантичному. Дана робота присвячена дослідженню ти-
пів кореляції заперечення в сучасній англійській мові. Щоб вста-
новити найбільш типовіші випадки вживання заперечення в цій
мові потрібно провести ряд досліджень, а саме :
1) визначити місце заперечного слова в англійському реченні;
2) узагальнити засоби вираження заперечення ;
3) конкретизувати ті частини мови, які носять заперечний характер.
Джерелом практичного втілення досліджувального
явища послужили твори класичної англійської літератури :
Charles Dickens " David Copperfield" і Anne Brontё "The
Tenant of Wildfell Hall"
З синтаксичної точки зору англійське речення носить
аналітичний характер, тобто існує певний, встановлений порядок
слів у реченні. І негатор, який визначає заперечний зміст цілого
речення, або окремого його члена змушений підпорядковуватись
загальним правилам побудови речень. В залежності від того,
який член речення заперечується, явище негації може бути ви-
ражене :
1. В підметі :
Nobody in his world was to be so -
firm as Mr. Murdstone. [ 8, p. 39 ]
No pretext will servе. [ 8, p. 64 ]
None of us ever did. [ 8, p. 349 ]
It' s nothing but fancy. [ 8, p. 5 ]
Як бачимо на прикладах, заперечувати підмет може різними не-
гаторами, зокрема, із 64 прикладів заперечення підмета :
Part of the
Sentence Part of
Speech Means № %
Subject
Pronoun none
nobody
no one
nothing
neither 2
8
4
18
7 3,1
12,5
6,25
28,1
11
Conjunction
Neither... nor
4
6,25
Particle
not
21
32,8
Total
64
100
2. В присудкові :
e.g.
... hence I shall not have lived in vain. [ 4, p. 17 ]
I have not come into it yet. [ 8 p. 7 ]
You were not equally matched . [ 8, p. 7 ]
But he wouldn' t have been rude to him . [ 8, p. 8 ]
Як бачимо на прикладах заперечення в присудкові в англійсь-
кій мові виражене за допомогою заперечної частки not. В біль-
шості випадків у реченнях в Present і Past Indefinite заперечна
форма утворюється допоміжним дієсловом do / did e.g.
I did not want to disturb the cat. [4, p. 29 ]
But I do not at all complain. [ 8, p. 1 ]
She certainly did not give much pleasure to the company. [ 4, p. 38 ]
Велику кількість прикладів складають речення з част-
кою not при модальних дієсловах. Хоча вони і не завжди вира-
жають цілковите заперечення, але все ж таки надають негатив-
ного значення твердженню.
e.g. But her eyes - I must not forget those remarkable features.
[ 4, p. 23]
I need not tell you this was my sister Rose. [ 4, p. 17 ]
He ought not to be always tied to his mother' s apron- string.
[ 4, p. 30 ]
Parent' s authority cannot last for ever. [ 4, p. 41 ]
Варто відзначити, що серед прикладів типу Modal Verb + not
цікавим зразком поняття "заперечення заперечення" є конструк-
ції типу could not help Ving :
e.g. But I could not help stealing a glance. [ 4, p. 61 ]
I could not help smiling at that serious depth. [ 4, p. 74 ]
I could not help blushing. [ 8, p. 278 ]
Українською мовою вони інтерпритуються як ...не міг не...
Я не міг не почервоніти.
Тобто
Я почервонів.
3. В додатку :
e.g. Mr.

 
 

Цікаве

Загрузка...