WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

ніякий
ніхто
ніхто, нікого
ніщо, нічого
Never
Nowhere Заперечні
прислівники ніколи
ніде, нікуди,нізвідки
В сучасній англійській мові заперечні займенники і прислівники
не тільки функціонують як члени речення, але й надають запе-
речного значення стверджувальному присудку.
My father and Miss Betsey never met again [ 8, p. 4 ]
That could nave belonged to nobody else [ 8, p. 191]
Mr. Micawber had paid them nothing at all as it was [ 8, p. 208]
На відміну від англійської мови, в українській мові ці засоби
заперечення здебільшого служать для однієї мети - підсиленню
заперечення, оскільки при цьому заперечення в реченні вираже-
не іншим засобом заперечення, зокрема часткою не :
Мій батько і місіс Бетсі ніколи більше не зустрічались.
Так сталось, що містер Мікобер не заплатив їм взагалі нічого.
Отже, ми вияснили, що в сучасній англійській мові в основно-
му для вираження заперечення в межах даного речення вико-
ристовуються три види засобів :
І. Лексичні засоби вираження заперечення.
ІІ. Граматичні засоби вираження заперечення.
ІІІ. Лексико - граматичні засоби вираження заперечення.
В наведеній нижче таблиці ми можемр проконтролювати частоту
їх вживання на прикладах, взятих з творів англійської класики
Ch. Dickens "David Copperfield" і Anne Bronte " The Tenant of
Wildfell Hall".
Means № % № %
Lexical Means
Of expressing
negation
Grammatical
Means
of expressing
negation
Lexico - grama-
tical Means
of expressing
negation
Total un + root
in + root
im + root
dis + root
mis + root
ir + root
root + less
not
no
not at all
by no means
not in the least
no doubt
never
nowhere
nothing
nobody
no one
none
85
16
13
48
4
6
11
131
33
4
3
1
3
44
6
32
16
6
5 18,2
3,4
2,8
10,3
0,9
1,3
2,4
28
7,1
0,9
0,6
0,2
0,6
9,4
1,3
6,9
3,4
1,3
1,1
183
175
109
467
39.3
37,4
23,4
100
Отже, наведені дані яскраво ілюструють частоту вживання тих
чи інших засобів у вираженні заперечення в сучасній англійсь-
кій мові.
Але крім всіх вищевказаних способів існують і інші.
Варто відзначити , що Б. Мамедов виділив ще одну групу засо-
бів - синтаксичні засоби вираження заперечення [ 14, 15 ]. Їх
можна умовно поділити на :
1. Експресивно - іронічне вираження заперечення.
Одною з особливостей розмовної мови є інтонація різного то-
ну ( високого або низького ). Академік А. Виноградов відзначає,
що " суттєве значення слова деколи перетворюється в засіб ви-
раження емоційного значення ". В цьому випадку справжнє зна-
чення слова змінюється. А це можна виразити інтонацією. З цієї
точки зору, як сказав О. Есперсен , "інтонація володіє здатністю нада-
вати заперечного значення стверджувальному реченню". [ 13, p. 355 ].
A lot you know about love ! ... [ 4, p. 178 ]
В наведеному прикладі стверджувальне речення, сказане з особ-
ливою інтонацією, за змістом висловлювання перетворюється в
заперечне :
Багато ти знаєш про кохання ! тобто
Тобі не властиве почуття кохання,
а звідси
Ти нічого не знаєш про кохання !
Ніякими засобами це заперечення не виражене, але іронічна
інтонація моделює його в нашій уяві в заперечне.
На відміну від стверджувальних речень, які виражають запере-
чення, заперечені речення, вжиті з особливою інтонацією, вира-
жають ствердження. Це виникає при взаємодії ствердження з
запереченням, в їхній діалектичній єдності :
"Perhaps you don' t quite understand Mr. Bosinney", -
she said. - " Don' t understand him !" Games hurried out.
" Why not ?"
" Можливо, ти не зовсім розумієш містера Босіні". -
сказала вона. - " Не розумію його ! Чому б і ні ?" тобто,
мається на увазі " Як я можу не розуміти його? Я його
розумію".
У вираженні іронічного заперечення суттєву роль ві-
діграє сміх. Це стається в тих випадках, коли після стверджу-
вального речення декілька разів повторюється сміх і при цьому
випливає заперечний зміст даного речення :
" You are right, Oliver, you ' re ritght ; they will
think you have stolen'em. Ha ! ha ! " chuckled the
jew, rubbing his hands .
2. Вираження заперечення за допомогою запитання.
В цьому випадку мовець вживає речення з такою інтонацією,
що поставлене запитання сприймається як заперечне :
After all what could you do with a women of this kind?
Наведений приклад сприймається нами в заперечній формі :
After all, you could do nothing with a woman of this kind.
3. Вираження заперечення за допомогою заперечних сполучників.
В сучасній англійській мові в вираженні заперечення велику роль
відіграють заперечні сполучники. До цих засобів вираження запе-
речення належать сполучники neiter ... nor, neither , nor. Ці спо-
лучники з'єднують або однорідні члени речення або окремі ре-
чення. В цьому випадку присудок виражений у стверджувальній
формі :
She looked neither at him nor at me. [ 8, p. 661 ]
I shall not fall seriously in love with the young widow,
nor she with me. [ 4, p. 49 ]
Ці сполучники складають значний відсоток з взятих прикладів
заперечних речень.
Короткі висновки.
Отже, як мовна універсалія, заперечення розглядається дослідни-
ками на лексичному, морфологічному, граматичному і семантич-
ному рівнях мовознавства. В семантиці мови існують, так звані,
антонімічні групи слів в яких один елемент протиставляється
іншому.
Large - small
Good - bad
В англійській лексиці є цілий ряд префіксів - in, -ir,- im,- un,- non,
-dis,- mis,- і суфікс less, які надають заперечного значення
стверджувальній основі.
На морфологічному рівні існує цілий ряд слів - нега-
торів, які забезпечують заперечний зміст цілому реченню.Залежно
від належності негатора певному членові речення, розрізняють :
1. Загальне заперечення, де заперечується діслово - присудок і
таким чином

 
 

Цікаве

Загрузка...