WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Наприк-
лад, в українській мові сюди належать такі явища, як відмін-
ність між реченнями :
Він не високий і Він невисокий.
В першому випадку заперечується, що йому притаманний зріст,
а в іншому стверджується, що йому властива невисокість. Пер-
ше речення - заперечене, а друге - стверджувальне, та обставина,
що в другому реченні предикативним членом служить прикметник
з заперечним префіксом, немає вже ніякого значення для син-
таксу. Сюди ж можна зарахувати і такі випадки :
Він відповів незадовільно і Він відповів не задовільно,
а відмінно.
Зовнішній збіг цих варіантів можливий, звичайно, тому що за-
перечна частка не в українській мові за зовнішнім виглядом
збігається з префіксом не.- В англійській мові такого збігу не-
має. Роль заперечної частки відіграє not, а роль префіксів з за-
перечним значенням - переважно un - і in - , які ззовні зовсім
не схожі до частки not. Таким чином, такі речення як ' it is
not necessary ' і ' it is unnecessary' розрізняються і за зовніш-
нім виглядом і за звучанням. Внаслідок цього питань про запе-
речення , яке б стояло на межі між граматикою і лексикою,
в англійській мові немає.
Відомий дослідник англійської мови Б. Мамедов в
своїх працях чітко розмежував лексичні і граматичні засоби
вираження заперечення в сучасній англійській мові.
1). Лексичне заперечення, яке притаманне не цілому синтаксич-
ному комплексу, а окремому слову. Такий тип заперечення пе-
реважно виражається різними афіксами, які є показником нега-
тивності в даній мові. В англійській мові існує цілий ряд пре-
фіксів, які роблять значення основної лексеми слова заперечним-
un-, in-, ir-, im-,non-, dis-, mis- і префікс - less.
important - unimportant
security - insecurity
polite - impolite
relevant - irrelevant
persistent - nonpersistent
favour - disfavour
apprehend - misapprehend
Заперечні префікси в англійській мові не надають негативного
значення цілому реченню, а лише одному з складових елементів,
і вживаються у контексті тільки для підсилення основного запе-
речення, вираженого за допомогою частки not. В лінгвістиці таке
явище має назву ' заперечення заперечення '. Два негатора : гра-
матичний ( частка not ) і лексичний ( слово з заперечним префік-
сом ) можуть спокійно співіснувати в межах одного речення, при
цьому вони нейтралізують один одного і в результаті цього ми
одержуємо стверджувальне висловлювання :
I could not unlove her now [ 4, p. 186 ]
Я не можу не кохати ії зараз
тобто
Я кохаю ії зараз.
Якщо з даного речення випустити лексичний негатор, то воно
перетворюється в загально - заперечне :
I could not love her now.
Я не можу кохати ії зараз.
Якщо не відсутній граматичний негатор, тобто частка not, то ми
одержимо приклад часткового заперечення дієслівного додатка :
I could unlove her now.
Я міг би не кохати ії зараз.
В цьому випадку це речення потребує деякого пояснення ' Я
міг би не кохати ії зараз, якби ...' Так само в реченні :
She was not helpless. [ 8, p. 277 ]
Заперечення заперечення перетворюється знову ж таки в стверд-
ження :
Вона не була безпорадною, тобто
Вона могла володіти собою.
II. Граматичні засоби вираження заперечення.
Граматичне заперечення, незважаючи на зв'язок між суб'єктом і
предикатом в реченні є синтаксичною категорією, яка негативно
відображає цей зв'язок за допомогою певних заперечних засобів.
В сучасній англійській мові граматичне заперечення виражене
здебільшого запереченою часткою not. Місце і роль цієї частки
ми розглянули раніше, коли досліджували питання про загальне
і часткове заперечення в реченні. Вона може стояти при будь -
якому членові речення, тим самим вказуючи на різний тип
і загального і часткового заперечення.
I do not at all complain [ 8, p. 1 ]
Not so much as I could wish [ 8, p. 19 ]
Our house - not new to me, but quite familiar [ 8, p. 11 ]
Таким чином, в наведених прикладах заперечна частка not відоб-
ражає семантичний розподіл підмета і присудка. Це і є грама-
тичне заперечення. З точки зору семантико- синтаксичних типів
заперечення цей тип заперечення є загальним.
Іншим заперечним засобом заперечення є заперечна
частка no. В такому випадку частка no вживається перед іменни-
ком, прикметником і прислівником і виступає як граматичний
засіб. [ 8, c. 290 ]
You have no best to me, steerforth, and no worst [ 8, p. 345]
No littimer appeared [ 8, p. 369 ]
She knew no more than I did [ 8, p. 373 ]
В цих прикладах заперечний займенник не виступає в функції
означення. Саме тому він перетворюється із лексико - граматич-
ного засобу вираження заперечення в граматичний.
До граматичних засобів вираження заперечення належать також
вирази, які є основними засобами ' підсилення заперечення ' : not
at all, by no means, not by any means, not in the least, not for
the world, not in any way, not in any respect, in no respect і ін.
Здебільшого вони вживаються у вже заперечних реченнях, просто
підсилюючи негативність висловлювання :
I would not by any means consent to this [ 8, p. 283 ]
Коли ж ці вирази виступають самостійно, то речення вважається
просто заперечним, без підсилення :
I have no doubt it will be a girl [8, p. 9 ]
III. Лексико - граматичні засоби вираження заперечення.
Ці засоби включають в себе всі заперечні займенники і прислів-
ники. Специфіка заперечних займенників і прислівників полягає
в їх узагальненні. Такі заперечні засоби, хоча і виступають з
різними особливостями в англійській і українській мовах, але за
ступенем узагальненості вони носять лексико - граматичний ха-
рактер. В таблиці 1 подані заперечні займенники і прислівники
англійської мови і їхні еквіваленти в українській мові.
В англійській мові В українській мові
no
none
no one
nobody
nothing Заперечні
займенники ніякий
ніхто,

 
 

Цікаве

Загрузка...