WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

української, є взаємодія загального і часткового
заперечення в межах елементарного речення. Наявність частко-
вого заперечення у взаємодії з будь - яким недієслівним компо-
нентом елементарного речення блокує можливість вживання за-
гального заперечення і, навпаки, наявність загального заперечен-
ня, тобто заперечення присудка, робить неможливим вживання
заперечення у взаємодії з іншими компонентами. Таким чином,
ми повинні розглянути не речення взагалі, а елементарне речен-
ня. При цьому треба мати на увазі , що показник заперечності
( позначимо його neg ) може реалізуватись як заперечна частка
not, але і може перевтілитись в словотворчу структуру слова :
nobody = neg + anybody
nowhere = neg + where
never = neg + ever
nothing = neg + anything
Таким чином, відкидаючи показник заперечності neg ми одер-
жуємо неозначені частини мови. А негатор переходить у вер-
бальну частину речення. Досить часто можна перетворити ре-
чення з частково - заперечного в загально - заперечне. Наприклад,
візьмемо загально - заперечне речення типу :
I didn' t see anything without glasses.
Заперечення є загальним, бо вжите в фінітній частині речення
didn' t see. Для утворення заперечної форми в Past Indefinite
вжите допоміжне дієслово did. Якщо ж від нього забрати по-
казник негативності і приєднати його до неозначеного займен-
ника anything, ми одержимо частково - заперечне речення, де
допоміжне дієслово вже не потрібне :
I saw nothing without glasses.
Я бачив нічого без окулярів, тобто
Я не бачив без окулярів.
Різниця між загальним і частковим запереченням
є досить умовною, якщо не опиратись на чисто формальний
критерій "прив'язки" заперечення до фінітивної частини присуд-
ка. З одного боку, загальне заперечення в умовах розгорнутої
групи присудка, яка вхоплює й інші елементи, може мати семан-
тичний зв'язок з будь - яким із цих елементів. Так, на думку
Р. Кверка [ 2, c. 289 ]в реченні
The girl isn' t | now | a student | at a : large : university
заперечення в різних семантичних читаннях речення може нале-
жати кожному з чотирьох виділених елементів. В українській
мові на належність заперечення до одного із чотирьох семантич-
них елементів може вказувати як інтонація , так і місце знаход-
ження негатора
1. Вона не студентка великого університету.
2. Вона зараз не студентка великого університету.
3. Вона зараз студентка невеликого університету.
4. Вона зараз студентка не великого університету, а інституту.
З іншого боку, багато речень з частковим запереченням за своїм
змістом ( відображенням певної ситуації ) є рівноцінним реченням
з загальним запереченням. Існує можливість перетворення :
You can do nothing about it = You can' t do anything about it.
Двояка інтерпритація допускається в побудові типу It was not
Peter. В загальності від того, з чим синтаксично пов'язана запе-
речна частка not це - речення із загальним або частковим запе-
реченням :
It was not Peter на відміну від
It was not Peter.
Таким чином, заперечення , яке належало тільки б од-
ному члену речення, в англійській мові по суті неможливе. За-
перечення одного члена речення заміняється запереченням всього
речення, яке включає даний член.
В зв'язку з цим цікаво відзначити приклад, який на-
водить Пальмер [ 11, c. 252 ] . Він дає ( в фонетичній транскрип-
ції ) речення ' He did not come on account of the rain ' і вказує,
що це речення може мати два зовсім відмінних явища, причо-
му в усній мові інтонації в тому і іншому випадку будуть зовсім
різні. Один припустимий зміст цього речення - ' він не прийшов
через дощ ', тобто ' він не прийшов і причиною цього був дощ' ;
інше значення - ' він прийшов не через дощ ', тобто ' він
прийшов зовсім не через те, що йшов дощ, а за іншої причини'.
В другому тлумаченні в українському перекладі заперечення на-
лежить до обставини причини. Якщо б в англійській мові запе-
речення належало тільки обставині причини, ми б отримали рече-
ня ' He came not on account of the rain ' . Проте, таке речення
навіть якщо і можливе, то тільки в тому випадку, коли після
came стоїть кома, а те, що стоїть після коми, сприймається як
додаткове пояснення : He came , not on account of the rain, but
because he wanted to show us his books. Якщо ж цих умов не-
має, речення повинне набути такого вигляду, яке воно мало у
Пальмера. Тоді все речення в цілому побудоване як загально- за-
перечне, але заперечується саме факт ' його приходу не через
дощ '.
У цій різниці заперечних зворотів виявляється глибока
відмінність у внутрішньому складі української і англійської мов.
В англійській, за умови аналітичного складу, речення, як ціле,
переважає над своїми елементами. Це означає, що майже немож-
ливим є заперечення, яке належить тільки одному членові рече-
ня; тому речення ' he came not on account of the rain ' справляє
враження неправильно побудованого : заперечна частка сприй-
мається так, неначе вона належить присудку ( тобто загально - за-
перечне речення ), а звідси випливає, що дієслово в заперечній
формі має вигляд he came not, тоді як в сучасній англійській
мові можлива тільки форма he did not come.
Особливий випадок складає вживання заперечення у
модальних дієсловах. Зважаючи на особливості семантики модаль-
них дієслів і в зв'язку з тим, що за ними в більшості випадків
стоїть інфінітив, виникає питання про те, чи може заперечна
частка not , яка стоїть після модального дієслова, належати інфі-
нітиву, чи вона обов'язково належить модальному дієслову і від
яких умов це залежить.
Щодо дієслова can ми можемо стверджувати, що за-
перечна частка not належить тільки йому. Оскільки вона завжди
пишеться з ним разом :
He cannot / can' t come
Він не може прийти.
А це свідчить про те, що речення, в яких модальне дієслово
can набуває заперечного змісту , належить

 
 

Цікаве

Загрузка...