WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові - Дипломна робота


Кореляція типів заперечення в сучасній
англійській мові.
( дипломна робота )
Дана робота присвячена темі вивчення різновидностей
в сучасній англійській мові. Я ввела цю лінгвістичну універсалію
в особливий вид мовної категорії, яка властива всім мовам без
винятку. Намагаючись прослідкувати розвиток і становлення анг-
лійського заперечення на сучасному етапі, я виділила основні
принципи функціонування цього явища. Як кожна мовна катего-
рія, заперечення володіє певними засобами свого вираження і
підпорядковується певним правилам вжитку в англійській мові.
Пошук матеріалу показав, що велика кількість лінгвістів
досліджує дане явище. Вивчення англійської мови, зокрема лекси-
ки, граматики і синтаксу, потребує детальнішого розгляду цієї
мовної парадигми.
Володіння англійською мовою вимагає від людини
здатності не тільки правильно будувати висловлювання - ствер-
ження, але й надавати заперечного змісту тому же висловлюва-
нню. Навчання іноземній мові полягає не лише в навиках читан-
ня і письма, а передусім в розумінні і вмінні виразити свої дум-
ки і переживання даною мовою. Вивчення типів кореляції запере-
чення в англійській мові забезпечує правильне володіння мови,
яка вивчається.
The topiс of this work is a variety of negation in Modern
English. This linguistic phenomenon is a special type of a languages ca-
tegory that is inherent in oll the languages without exception. Tryng
to retrace the development and formation of English negation nowa-
days I have distinquished the main principles of its functioning. As any
linguistic category , negation is able to use some special means of its
expressing and it submits to some rules of usage in analytical English.
The research of the material showed that a large number
of linquists investigate this phenomenon. Studying English, especially the
English lexics, grammar, and syntax needs a more detailed discussion
of this linguistic paradigm.
Speaking English requires of a person not only ability to
form the utterance-affirmation correctly but it also means that a
speaker has to change his statement into negative utterance. Teaching
a foreign language consists not only in reading and writing skills but
first of all in apprehending the target language and his ability to
express one' s own thoughts and experience by means of the langua-
ge. Studing a variety of English negation ensures the correct usage of
the target language.
ЗМІСТ
Вступ - тема, мета, матеріали і методи дослідження,
актуальність, теоретична і практичні цінність.
Розділ І
І. Заперечення як мовна універсалія.
1. Погляди теоретиків щодо модальності кате-
горії заперечення.
1.1. Предикативність заперечення.
1.2. Логічне і мовне заперечення.
1.3. Розгляд заперечення з точки зору лексики, грама-
тики,фонетики і морфології.
2. З історії англійського заперечення.
2.1. Полінегативність давньоанглійської мови
2.2. Зміни, які відбулись у - середньо - ранньо - англій-
ський період.
2.3. Ранньоновоанглійська мова. Предикативне і непри-
дикативне заперечення.
Короткі висновки.
Розділ II
2. Кореляція типів заперечення у сучасній
англійській мові.
1.Загальне заперечення
1.1. Роль допоміжного дієслова do у формуванні
заперечних структур.
2.Часткове заперечення.
2.1. Часткове заперечення підмета.
2.2. Часткове заперечення додатка.
2.3. Часткове заперечення обставини
3.Вживання заперечення у реченнях з
модальними дієсловами.
4. Засоби вираження заперечення у
сучасній англійській мові.
4.1. Лексичне заперечення.
4.2. Граматичні засоби вираження заперечення.
4.3. Лексико - граматичні засоби вираження.
Короткі висновки.
Розділ ІІІ
Висновки
Бібліографія
Додаток
Вступ
Тема. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.
Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. Ба-
гато лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це
багатогранне явище. Беручи до уваги дослідження, які вже зроб-
лені у цій галузі мовознавства, можна встановити певні законо-
мірності прояву заперечення в англійській мові. Метою і завда-
ння даної роботи є :
1. Дослідити і довести, що заперечення є дійсно мовною катего-
рією.
2. Прослідкувати шляхи формування і розвитку заперечення на
історичному етапі.
3. Встановити відмінності між загальним і частковим заперече-
нням.
4. Конкретизувати засоби вираження заперечення в сучасній
англійській мові.
Матеріалом дослідження послужили праці відомих лінгвістів -
германістів минулого і сьогодення, які проводили дослідження
англійської мови на базі вивчення ії граматики, синтаксису,
морфології та лексики. За основу практичного застосування дос-
ліджувального явища взята значна кількість різного роду запе-
речних висловлювань з класичної англійської літератури, зокрема
твори : Charles Dickens " David Copperfield" і Anne Brontё "The
Tenant of Wildfell Hall".
В роботі використані такі методи дослідження як :
1. Порівняльно - історичний метод. Порівнюється виникнення і
розвиток заперечних структур англійської мови з початку її
становлення і особливості їх вживання на сучасному етапі.
2. Індуктивно - дедуктивний. Ведеться спроба проаналізувати
спільні риси і відмінності логічного і літвістичного заперечення.
3. Метод порівняльної характеристики. Порівнюються окремі ви-
падки вживання заперечення у перекладі українською мовою.
4. Описовий метод.
5. Метод контекстуального аналізу. Проводиться аналіз і синтез
певних видів і засобів вираження заперечення в сучасній анг-
лійській мові.
Актуальність теми :
Проблема вивчення ролі заперечення в структурі англійської мо-
ви є досить важливим питанням на сучасному етапі становлення
цієї мови як мови міжнаціонального спілкування. Доскональне
володіння мови охоплює як навики читання і писання, так і
вміння думати і висловлюватись мовою, яка вивчається.
Багато відомих лінгвістів сучасності і минулого, такі
як Б. А. Ільїш, Л.С. Бархударов, В.Н.Бондаренко, О.

 
 

Цікаве

Загрузка...