WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

Вивчення іноземних мов як одна з передумов входження України у світовий інформаційний простір - Курсова робота

уроках англійської мови;
- Використання сучасних інформаційних технологій у формуванні педагогічної культури вчителя;
- Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання аудіювання англійською мовою;
- Проблеми текстового контролю і оцінки знань в процесі вивчення іноземної мови;
- Формування творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови;
- Натрадиційні прийоми з учнями старшої школи при виборі в процесі вивчення іноземної мови.
Наведені теми, які можна би було взяти до уваги - це тільки маленька низка питань, які зачепають проблеми сучасного життя у реальному світі навчання іноземних мов.
Таким чином, проведенне анкетування на нашу думку, дало на половину очікуваних результатів. Хоч закладена гіпотеза, щодо виявленння інтересу у старшокласників при вивченні іноземних мов, дала чітку картину сформованого підходу до вивчаючого предмета, а також логіку у викладанні думок школярів у зацікавленості вивчення іноземної мови.
Висновки
Зважаючи на мету нашої роботи ми дійшли такого висновку.
Зважаючи на сучасний стан міжкультурних зв'язків України, вихід її до європейського та світового простору, іноземна мова розглядається як важливий засіб міжкультурного спілкування.
Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного предмету - сприяти в оволодінні учнями вміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому зможуть розвиватись та удосконалюватись випусниками відповідно до власних потреб.
Іншомовна освіта є тією частиною загальної освіти людства, якою учень може оволодіти в процесі комунікативного іншомовного спілкування в пізнавальному (культурологічному), розвиваючому (психологічному), виховному (педагогічному), та навчальному (соціальному) аспектах.
Отже, сучасний соціальний контекст, вимоги освітнього закладу та потреби особистості визначають триєдину мету вивчення іноземної мови в школі:
- особистісно соціальне становлення учнів;
- оволодіння комунікативною компетенцією для соціально й особистісно значимої міжкультурної іншомовної діяльності спілкування;
-засвоєння змісту і методики формування та вдосконалення комунікативної компетенції на основі комунікативно спрямованої міжкультурної іншомовної навчальної діяльності.
Сучасне суспільство переживає перехід від індустріалізації до інформатизації. У такому суспільстві відкриваються можливості для розвитку кожної людини, ефективнішого вирішення її побутових, економічних, соціальних та особливо професійних проблем. Проте використовувати ці можливості зможуть лише ті члени суспільства, які будуть володіти необхідними знаннями і вміннями, що дозволятимуть їм орієнтуватися у новому інформаційному просторі. І тому, нові інформаційні технології дозволять розв'язати низку нових завдань, і їх застосування забеспечить підвищення якості освіти.
Додатки
а) Анкети.
Список літератури
1. Давиденко Ю. Є. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти // Іноземні мови. - 2005. - № 3. - с. - 40-41.
2. Давыдова М. А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам. - М.: Высшая школа, 1990. - 176 с.
3. Эвропейское измерение в среднем образовании // Стандарты и мониторинг. - 2000. - № 6. - с. 26-43.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. - 131 с.
5. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М. : Просвещение, 1991. - 222 с.
6. Коваленко О. Європейський форум з питань мовної політики // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - с. 4.
7. Коваленко О. На шляху до демократичної системи освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 3. - с. 92-99.
8. Коваленко О. Підготувати до життя (Модернізація системи іншомовної освіти в Україні) // Іноземнімови в навчальних закладах. - 2003. - № 1. - с. 11-21.
9. Коломієць В. О. Професійне спілкування вчителів іноземної мови за допомогою Інтернету // Іноземні мови. - 2005. - № 3. - с. 36-39.
10. Куриш С., Микитюк С. Система стратегій навчання іншомовного спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - с. 72-82.
11. Кушнир А. Педагогика иностранного языка. - М.: Народное образование, 1997. - 191 с.
12. Мамонтов С. П. Основы культорологии. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1994. - с. 74.
13. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. - К.: Феникс, 2002. - 88 с.
14. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития инливидуальности в диалоге культур. - Липецк: изд-во Липецк. гос. пед. ин-та, 1998. -199 с.
15. Перелік програм, підручників і навчально-методичних паосібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою у 2005/2006 навчальному році // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - с. 32-34.
16. Про вивчення іноземних мов у 2004/2005 навчальному році (Методичний лист Міністерства освіти і науки України) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 2. - с. 6-9.
17. Програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи (Пояснювальна записка) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 2. - с. 10-27.
18. Першукова О. Знання мов - ключ до спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - с. 83-90.
19. Першукова О. Переосмислити мету // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - с. 116-121.
20. Першукова О. Формуючи "Європейську свідомість" (Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 2. - с. 106-115.
21. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 2004. - 96 с.
22. Сучасні шкільні технології. Ч. 2. - К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. - 127 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
23. Сысоев П. В. Язык й культура: в поисках нового направления в преподавание культуры страны изучаемого языка // Иностранные языки в школе. - 2001. - № 4. - с. 12-17.
24. Ситдикова І. Комп'ютер поспішає на допомогу (Використання комп'ютера та Інтернету для раціонального вивчення мови, на матеріалі франкофонних сайтів) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 1. - с. 116-119.
25. Токменко О. Європа національних мов і Європа багатомовності (Мови в професійній освіті: ключові концепції) // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - № 3. - с. 12-16.
26. Токменко О. Мовні тенденції Ради Європи в контексті глобалізації // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - с. 112-115.
27. Топалова В. М. Формирование социокультурной компетенции у студентов не языкового вуза. - К., 1997. - 167 с.
28. Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 4. - с.7.

 
 

Цікаве

Загрузка...