WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Типологія лексичних систем - Реферат

Типологія лексичних систем - Реферат

лікарняний, обхідний. Укр. субстантивованим прикметникам і прислівникам цих груп у нім. мові найчастіше відповідають складні слова.
г) окремі географічні назви: Київ - пасажирський, Харків - центральний.
д) деякі поняття і терміни з різних сфер науки та суспільного життя: пряма, похідна, крива, лівий, правий.
Як випливає з прикладів, такі субстантивації в укр. мові є чоловічого та жіночого роду. У нім. мові подібні словотворення також зустрічаються. Відмінності тут полягають у їх меншій кількості, а також у тому, що вони майже завжди належать до жіночого та середнього роду, напр., die Vertikale, die Horizontale, die Gerade, die Linke, die Rechte, die Exekutive, die Legislative; Dunkles, Helles (Bier), Gehacktes.
6. Типологія слова. Морфологічна структура слова.
Структурні типи слів зберігають свою типологію не лише тоді, коли мова йде про їх здатність приєднувати словозмінювальні морфеми. Вони виявляються дійсними також і в тому випадку, коли мова йде про їх словотвірну здатність, пор., землеробство - складнопохідне слово, у якому, крім двох кореневих морфем є ще словотвірна морфема -ств і морфема відмінка, у якій поєднані три семи - роду, числа і відмінка. Відповідне йому німецьке слово Ackerbau є складним словом, яке складається з двох кореневих морфем, одна з яких означає "поле, нива, лан", а інша - "розведення, обробіток" і т.д.
Таким чином, будь-яке знаменне слово у різних мовах може утворювати два ряди форм: 1) словозмінний ряд, який складається із словоформ, що містять словозмінювальні морфеми (відмінкові закінчення, особові закінчення і т.д.): пор.: студент -студента, нім. das Herz - des Herzens; 2) словотвірний ряд, який утворюють морфеми (префікси, суфікси і т.д.), що уточнюють чи видозмінюють основне значення кореневої морфеми й утворюють нові слова, пор.: луг - лужок, книга - книжка - книжечка, нім. der Tisch - das Tischchen, k?nnen ? - die Kunst і т.д.
Здатність слова приєднувати до себе як словозмінювальні так і словотвірні морфеми, а також способи, за допомогою яких відбувається це приєднання, складають одну з основних типологічних ознак слова.
Таким чином, у морфологічній структурі знаменного слова можна встановити такі морфеми: кореневу, позначимо її R, суфіксальні морфеми - одну чи кілька, так само і префіксальні морфеми.
У мовах аглютинативного типу коренева морфема за своїм звуковим складом дорівнює основі та окремому слову. Вона приймає афіксальні морфеми, не піддаючись при цьому ніяким змінам.
У мовах флективного типу коренева морфема, як правило, не збігається з основою, яка відрізняється від кореневої морфеми своїм звуковим складом. Так у прикметнику світловий основа слова світлов- складається з кореневої морфеми світл- та суфіксальної морфеми - ов. У деяких випадках додавання словотвірної морфеми спричиняє зміну звукового складу кореневої морфеми. Так у прикметнику очний основа слова очн-, у той час як коренева морфема має форму ок-.
ФЛЕКТИВНА МОВА - мова, в якій граматичні значення передаються флексіями.
У залежності від своєї морфологічної структури, слова у зіставлюваних мовах, тобто українській і німецькій, можуть бути розподілені за кількома типологічними моделями.
ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ - це всі можливі комбінації опорного слова зі словотворчими засобами.
На рівні мови-еталону допускається існування таких 9 словотвірних моделей:
1) M1 =L1; 2) M2 = Pf + L1; 3) M3 = L1 + Sf; 4) M4 = Pf + L1 + Sf; 5) M5= L1 + L2+ Ln; 6) M6=L1 + L2 + Sf; 7) M7 = Pf + L1 + Sf; 8) M8 = Pf + L1 +L2 + Sf; 9) M = L + Abimpl., де L - опорне (знаменне) слово, Pf - префіксація, Sf - суфіксація, Abimpl - безафіксний слововивід.
Коротко розглянемо всі представлені моделі.
Модель M1 (M1 =L1) представлена кореневими словами, які утворюються кореневими морфемами. Сюди в обох мовах належать передусім службові слова, а також однокореневі повнозначні слова, напр., дуб, ліс, гай, край, вірш, у німецькій мові - der Aal, das Tal, der Tisch, der Wald, der Mann і т.д.
Модель M2 (M2 = Pf + L1) утворюють похідні слова, утворені за допомогою префіксації. Стосовно їх кількості у зіставлюваних мовах, то у рідній мові ця модель представлена значно більшим числом префіксальних слів, ніж у німецькій, оскільки в українській мові клас префіксальних морфем набагато чисельніший. Так, зокрема, в українській мові існує 18 дієслівних префіксів, до яких ще потрібно додати їх 17 варіантів, тоді як у німецькій мові їх нараховується всього 8, тому що відокремлені префікси до уваги не беруться.
Типологічною ознакою слів української мови є також те, що їх дієслівні префікси виконують одночасно дві функції - словотворчу, утворюючи нові лексичні одиниці й формотворчу. Остання полягає у тому, що за допомогою префіксів здійснюється видова опозиція, яка реалізує граматичну категорію виду. Кожне нове слово, утворене за допомогою префіксальної морфеми, одночасно виступає з певним граматичним значенням виду: доконаного чи недоконаного, напр.: писати - списати - підписувати - вписати - розписати - переписати.
Що стосується німецьких префіксів, то вони утворюють від дієслівних та іменних твірних основ самостійні лексичні одиниці, значення яких здебільшого зовсім відрізняються від значення відповідних твірних основ, напр., kommen - bekommen, treten - vertreten, stehen - verstehen.
Однією з багатьох лексичних функцій цих префіксів є вираження граничності, яку, однак, не можна змішувати з поняттям доконаний вид, тобто перфективність, тому що граничні дієслова лише потенційноперфективні, вони можуть виражати закінченість дії чи стану при певних умовах контексту.
У порівняльному плані в нім. мові слід виділити як її типологічну рису напівпрефіксацію, яка є окремими і продуктивним типом дієслівного словотворення. У ролі дієслівних напівпрефіксів виступають компоненти ab-, an-, auf-, -aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, а також durch-, hinter-, ?ber-, um-, unter-, wider-, wieder-, які співвідносяться з прийменниками і прислівниками, напр., aufnehmen, beitragen, mitteilen, durchf?hren (у термінології нормативної граматики - відокремлювані префікси).
Утворюючи численний структурний клас, ці дієслова займають проміжне становище між складними і префіксальними дієсловами.
Модель М3 представлена суфіксальним похідними іменниками, прикметниками, дієсловами і прислівниками. Як зазначалося вище, суфіксація в укр. мові набагато продуктивніша від цього способу словотворення в німецькій мові. Особливо широко вона представлена в іменниках і прикметниках: згідно із "Сучасною українською літературною мовою" в класі іменників суфіксів налічується близько 100 (без запозичених), у нім. мові - 27 (без запозичених); у класі прикметників їх відповідно понад 50 і дев'ять.
Типологічною ознакою нім. мови в реалізації цієї моделі є наявність напівсуфіксів, за допомогою яких творяться іменники, прикметники і прислівники. Виділення в цих частинах мови напівсуфіксації, а в іменниках і прикметниках - також і напівпрефіксації (про дієслівні напівпрефікси йшлося вище) пов'язане зі своєрідним явищем, яке полягає в семантичних особливостях детермінативних складних слів, а саме: у можливості переходу окремих компонентів, які існують у мові як самостійні лексичні одиниці, у стандартні словотворчі засоби;

 
 

Цікаве

Загрузка...