WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Типологія лексичних систем - Реферат

Типологія лексичних систем - Реферат

складних іменників із загальною семантикою "предмет і його ознака", мотивованих атрибутивним словосполученням:
німецька мова українська мова
Landessprache молокопродукти
Computerbild пароплав
Tagesordnung маслозавод
Industrieanlage теплоцентраль
Verbraucherschutz електростанція
Зазначений тип складних іменників у нім. мові є практично відкритим класом слів, оскільки, по суті, майже кожне іменникове словосполучення атрибутивного характеру може бути трансформоване в складне слово.
Г. Пауль з цього приводу писав: "Можливість утворення складних слів з двох іменників необмежена" (Paul, H. Deutsche Grammatik. Haale (Saale), 1957, S.15). Значно вища продуктивність суфіксації в укр. прикметників (фруктовий салат - Obstsalat) у зіставленні з нім. мовою помітно обмежує продуктивність моделей складних слів даного типу в рідній мові.
2) Тип детермінативних складних іменників, мотивованих сполученням іменника з певним видом означення - віддієслівного іменника або іменної форми дієслова; їхня загальна семантика різноманітна, напр., предмети, істоти, абстрактні поняття, мета, дія та ін.: L?schger?t - Ger?t zum L?schen des Feuers, Flugzeit - Zeit, die man zum Fliegen braucht; Schlafanzug - Anzug zum Schlafen, Knetmaschine - Maschine zum (Teig)kneten, Fangnetz - Netz zum Fangen von Fischen oder Wild і т.д.
Нім. складні іменники відрізняються від укр. більшою різноманітністю свого морфологічного складу. Перший компонент композита може бути виражений основами, які співвідносяться з різними частинами мови: не тільки з іменником, прикметником, числівником, займенником, прислівником (що властиве й укр. мові), а й з дієсловом.
Тип складних іменників з дієслівною основою в ролі першого компонента в нім. мові дуже продуктивний. Це є однією з її типологічних ознак. Одиничні укр. композити, такі як лизоблюд (поруч з блюдолиз), скалозуб, які за своєю морфологічною структурою однакові з названими німецькими складними іменниками, не можна розглядати в межах цього словотворчого типу, оскільки вони утворюють окрему групу - складні слова з переосмисленням. За своєю семантичною структурою вони позначають належність або властивість людини, але внаслідок метонімічного переносу з частини на ціле служать назвою самої людини. Такі слова, як правило, стилістично забарвлені, що теж певною мірою відрізняє їх від названих вище німецьких складних іменників.
Слід додати, що цим композитам в укр. мові відповідють сполучення іменника з прикметником, іменника з іменником, прийменникові синтаксичні словосполучення, похідні, рідше - кореневі іменники.
3) Тип складних прикметників з загальною семантикою "підсилювально-компаративна детермінація", мотивованих компаративним словосполученням":
нім.мова укр.мова
steinalt молочно - білий
seelengut небесно - голубий
stocksteif сталево - сірий
bildsch?n огненно-жовтий
blutjung яйцеголовий
Якщо в нім. мові даний тип словоскладання прикметників є продуктивним, то в укр. його репрезентує лише невелика група слів. Інформація, яку в нім. мові передає цей тип прикметників, у рідній мові передається здебільшого синтаксичними словосполученнями: (wasserklar - прозорий, чистий як вода; pechschwarz - чорний як смола, stockfinster - дуже (абсолютно) темно.
4) Тип складних дієслів із загальною семантикою "локально детермінована дія", мотивованих дієслівно-прислівниковими словосполученнями, напр., hereinkommen, hinaufschauen, rauswerfen, drankommen, zur?ckbringen.
В укр. мові цей тип складних дієслів відсутній. Обсяг інформації, яку повідомляють зазначені передається префіксальними дієсловами, або дієслівно-прислівниковими словосполученнями, напр., входити, дивитися вгору, викидати і т.д. Типологічною рисою укр. мови тут слід назвати слабку розвиненість дієслівного словоскладання взагалі в зіставленні з нім. мовою, де творення цих композит є продуктивним типом і де спостерігається їх значний кількісний ріст, що збільшує питому вагу дієслівного словоскладання в збагаченні лексичного складу сучасної нім. мови.
5. Афіксація і субстантивація як типологічно характерні способи словотворення в зіставлюваних мовах
Як уже згадувалося, афіксація, як спосіб словотворення, поширена в обох мовах, але в укр. вона відіграє провідну роль. В укр. мові добре розвинута система суфіксів. Для неї, зокрема, є характерними суфікси суб'єктивної оцінки, напр., чого не зустрічаємо в нім. мові. Сюди належать, напр., зменшувально-пестливі суфікси -ик, -ок, -очок, -еньк, -атк, -ятк, -енц і т.п.: котик, лісок, візочок, пісенька, лошатко, телятко, віконце, голівонька, сонечко, квіточка, берізонька, зайчик і т.д. Таких словотвірних морфем в укр. мові понад двадцять і всі воно виражають значення зменшеності, здрібнілості, пестливості, прихильності і т.п. У нім. мові лише суфікси -chen, -lein більш-менш поєднують у собі згадані вище значення і їх відтінки.
Поряд із суфіксами зменшеності і позитивної суб'єктивної оцінки в укр. мові функціонують також суфікси для утворення іменників із загальною семантикою суб'єктивної негативної оцінки, для вираження понять збільшеності, згрубілості, зневажливості, напр., -ищ, -ак(-як), -ук(-юк), -уг(-юг) і т.д., напр., вовчище, писака, зміюка, шаблюка, катюга, волоцюга. У нім. існує всього чотири суфікси негативної оцінки: -ling, -bold, -ian, -rich, напр., Dichterling, Witzbold, Grobian, W?terich.
У порівняльному аспекті важливо підкреслити, що галузь поширення суфіксів суб'єктивної оцінки в укр. мові не обмежується лише іменниками, а й широко представлена при словотворі прикметників: здоровенний, страшенний, величезний, старезний, чи малесенький, миршавенький, гладесенький, тонесенький, а також при словотворі прислівників: трішечки, швидесенько, помалесеньку і т.д.
У німецьких же прикметників і тим більше прислівників зовсім немає суфіксів суб'єктивної оцінки. Укр. суфіксальним утворенням цього типу відповідають у нім. мові слова з певним конототивним значенням,
КОНОТАЦІЯ - додатковий зміст слова, його стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова та виражаютьекспресивно-емоційно-оцінне ставлення мовця до позначуваного предмету
при цьому нерідко вживаються додаткові лексичні засоби, напр., багатющий - stinkreich , величезний - rie?engro? , старезний - steinalt, у деяких випадках у передачі емоційних відтінків важливу роль відіграє інтонація.
Тип суфіксальних іменників, утворених від дієслівних основ із загальною семантикою "носій процесуальної ознаки, дії" у нім. мові найчастіше представлений суфіксом -er, та його варіантами -ler, -ner і т.п.: Verbraucher, Redner, Maler, Abweichler, значно рідше суфіксом -ling, Feigling, тоді як в укр. мові в утворенні іменників такого типу беруть участь принаймні 14 суфіксів, напр., -ець, -чик, -ун, -ень, -тель, і т.д., напр., борець, льотчик, балакун, учень, учитель, водій, друкар і т.д. При цьому до уваги в обох мовах не беруться запозичені суфікси, бо вони одні і ті ж.
Суфікси -er (-ler, -ner) беруть участь також у творенні суфіксальних іменників від іменникових основ із загальною семантичною ознакою "носій ознаки дії", напр., Fischer, Tischler, K?nstler, Pf?rtner і т.д. В укр. мові таких суфіксів не менше шести: -ар, -яр, -ач, -ик, (у сполученні з

 
 

Цікаве

Загрузка...