WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;
o удосконалення методології й стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають завданням розвитку особистості учня у сучасних умовах інформатизації суспільства;
o створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня на формування вмінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально - дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;
o створення й використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оцінюючихх систем.
Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування СНІТ. У цей час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючіся напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті:[11, 112]
- реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об'єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, об'єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації.
- інтеграція можливостей сенсоріки, засобів для реєстрації й виміру деяких фізичних величин, пристроїв, що забезпечують уведення й висновок аналогових і дискретних сигналів для зв'язку з комплектом устаткування, що сполучає з комп'ютером, і навчального, демонстраційного встаткування при створенні апаратно-програмних комплексів.
Використання таких комплексів надає учню інструмент дослідження, за допомогою якого можна здійснювати реєстрацію, збір, нагромадження інформації про абстрактне чи реальне дослідження; створювати й досліджувати моделі досліджуваних процесів; візуалізувати закономірності процесів, у тому числі й реальних; автоматизувати процеси обробки результатів експерименту; керувати об'єктами реальної дійсності. Застосування цих комплексів, навчального, демонстраційного встаткування, що функціонує на базі СНІТ, дозволяє організовувати експериментально-дослідницьку діяльність - як індивідуальну (на кожному робочому місці), так і групову, колективну з реальними об'єктами вивчення, їхніми моделями й відображеннями. Це забезпечує широке впровадження дослідницького методу навчання, що підводить учня до самостійного "відкриття" досліджуваної закономірності, сприяє актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здатностей.[11, 69]
- інтеграція можливостей комп'ютера й різних засобів передачі аудіовізуальної інформації при розробці відеокомп'ютерних систем і систем мультимедіа.
Ці системи являють собою комплекс програмно-апаратних засобів і встаткування, що дозволяє поєднувати різні види інформації (текст, мальована графіка, слайди, музика, реалістичні зображення, що рухаються зображення, звук, відео) і реалізовувати при цьому інтерактивний діалог користувача із системою. Використання відеокомп'ютерних систем і систем мультимедіа забезпечує реалізацію інтенсивних форм і методів навчання, організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє підвищенню мотивації навчання за рахунок можливості використання сучасних засобів комплексного подання й маніпулювання аудіовізуальною інформацією, підвищення рівня емоційного сприйняття інформації.
" Реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці так званих інтелектуальних навчальних систем (Intelligent Tutoring Systems) типу експертних систем, баз даних, баз знань, орієнтованих на деяку предметну область.
" Використання можливостей систем штучного інтелекту створює вагомі передумови для організації процесу самонавчання; формує вміння самостійного подання й витягу знань; сприяє інтелектуалізації навчальної діяльності; ініціює розвиток аналітико-синтетичних видів мислення, формування елементів теоретичного мислення. Все це є основою інтенсифікації процесів розвитку особистості учня.[17, 24]
" Використання засобів телекомунікацій, що реалізують інформаційний обмін на рівні спілкування через комп'ютерні мережі (локальний або глобальні), обмін текстовою, графічною інформацією у вигляді запитів користувача й одержання ним відповідей із центрального інформаційного банку даних.
Телекомунікаційний зв'язок дозволяє в найкоротший термін тиражувати передові педагогічні технології, сприяє загальному розвитку учня.[17, 28]
Нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує ілюзію безпосереднього входження й присутності в реальному часі в стереоскопічно представленому "екранному світі" - система "Віртуальна реальність".
Використання цієї системи дозволяє забезпечити аудіовізуальний і тактильний контакт між користувачем і стереоскопічно представленими об'єктами віртуальної реальності при наявності зворотного зв'язка й використанні засобів керування.
Перспективами використання системи "Віртуальна реальність" у сфері освіти є: професійна підготовка майбутніх фахівців в областях, у яких необхідно стереоскопічно представляти досліджувані об'єкти: стереометрії, кресленні, розвиток наочно-образних, наочно-діючих, інтуїтивних, творчих видів мислення.[25, 30]
Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування СНІТ, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити:
" надання учню інструмента дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного миру, інструмента виміру, відображення й впливи на предметний мир;
" розширення сфери самостійної діяльності учнів за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, групової, колективної;
" індивідуалізацію й диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання;
" озброєння учня стратегією засвоєння навчального матеріалу або рішення завдань певного класу за рахунок реалізації можливостей систем штучного інтелекту;
" формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об'єктно-орієнтованими програмними засобами й системами;
" підвищення мотивації навчання за рахунок комп'ютерної візуалізації досліджуваних об'єктів, явищ,керування досліджуваними об'єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій.
Процес інформатизації освіти й пов'язане із цим використання можливостей СНІТ у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але й до виникнення нових методів навчання.[10, 100]
Математизація й інформатизація предметних областей, інтелектуалізація навчальної діяльності, загальні інтеграційні тенденції процесу пізнання навколишнього інформаційного, екологічного, соціального середовища, підтримувані використанням СНІТ, приведуть до розширення й поглиблення досліджуваних предметних областей, інтеграції досліджуваних предметів або окремих тем. Це обумовлює зміну критеріїв відбору

 
 

Цікаве

Загрузка...