WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Christopher, Don - Donald, Lena - Helena, Magdalena.
Писемні скорочення набули особливого поширення у ХХ ст. Це численні назви офіційного характеру, особливо назви міжнародних організацій. Явище викликано складністю та синтаксичною розгалуженістю самих назв: ABC - Argentina, Brazil, Chile, AC - Army Corps. Слова, що утворені від початкових літер, називаються акронімами.
Серед видів скорочень розрізняють:
1) Умляут (мутація голосних) - найпоширеніший різновид чергування голосних: full - fill, tale - tell.
2) Чергування наголосу в основному спостерігається у запозичених з романських мов словах, при цьому іменникова форма має наголос на першому складі, а дієслівна - на другому: ?contact - con?tact.
3) Зворотній словотвір - це процес, у якому деривація нових слів відбувається шляхом втрати афікса існуючого прототипа, при цьому відбувається морфемне перетворення структури слова: to baby-sit від baby-sitter.
4) Звукова імітація - це явище наслідування природних звуків: to bang, to cluck, to toot.
5) Римовані комбінації, які утворюються шляхом повторення однієї і тієї ж самої основи: ack-ack, go-go. Але цей вид скорочень є продуктивним на рівні жаргонної лексики.[5;74]
Ще одним другорядним способом словотвору дослідники вважають конверсію.
Процес утворення нового слова може бути поєднаний з переходом його з одного класучастини мови в інший. Це одне з головних джерел поповнення мовної лексики. Таке морфологічно-семантичне перетворення називається конверсією.
Конверсія це засіб словотвору, при якому утворення нової частини мови на ґрунті одного кореня викликає внутрішні зміни мовної одиниці.
Це є переважаючий тип дієслівного словотвору, нові дієслова часто утворюються від:
1) іменників: a bill -to bill, a garage - to garage.
2) прикметників: bare - to bare, empty - to empty.
3) скорочень: a bach (bachelor) - to bach.
Конверсія, як і скорочення, також має свої підвиди:
1) реконверсія - мовне явище, коли одне із значень похідного за конверсією слова є джерелом утворення нового значення основи, від якого воно походить: cable - to cable.
2) часткова конверсія. Шляхом конверсії від дієслівної основи починає утворюватися іменник, але потім цей іменник входить до складу словосполучень з дієсловами give, have, make, take тощо: to have a bite, to take a look.
3) субстантивація прикметників - це процес словотвору, при якому прикметник набирає характерних ознак іменника, при цьому новий іменник з'являється не відразу, а поступово: a beloved, a female.
Підсумовуючи розгляд другорядних видів словотвору, можна сказати, що на даному етапі розвитку мови досить продуктивним засобом новотвору є скорочення. Цей вид словотвору охоплює значні прошарки лексики, а засоби його творення найрізноманітніші. Конверсія більш притаманна розмовним стилям, хоча вона використовується і в інших мовних стилях.[3;25]
ВИСНОВКИ
Дана курсова робота дала змогу досягти тієї мети питання, що була поставлена у вступі, а саме: з'ясувати, що таке словотвір, що таке засоби словотвору, які їх види існують в сучасній англійській мові, визначити найважливіші засоби словотвору і розглянути подальше вживання новоутворених слів.
Мета , окреслена у вступі до курсової роботи, була досягнута за допомогою опрацювання наукових праць та статей дослідників-лінгвістів, роботи зі словниками та іншими посібниками з граматики та лексикології сучасної англійської мови.
Дана курсова робота допомогла зробити висновки, що найпоширенішим засобом словотвору в сучасній англійській мові є суфіксація, яка ґрунтується на додаванні до кінця основи слова суфікса. Незважаючи на те, що крім власних англійських суфіксів, існує велика кількість суфіксів запозичених з латинської, грецької, французької та інших мов, власні суфікси все ж переважають у мові. За допомогою суфіксів утворюються іменники (як загальні, так і власні назви, як абстрактні, так і конкретні назви), прикметники, дієслова тощо.
Наступним за поширеністю засобом словотвору в сучасній англійській мові є префіксація, що базується на приєднанні до початку основи слова префікса. Вона увійшла в число основних засобів через те, що в англійській мові відсутні закінчення і саме префіксація допомагає розмежовувати частини мови. Префікси, на відміну від суфіксів, не змінюють граматичних характер слова, і новоутворені слова належать до тих самих частин мови, що й їх основи.
Третій засобом словотвору є словоскладання, яке ґрунтується на складанні двох чи більше основ, з можливими подальшими змінами новоутвореного композита. Деякі вчені ставлять словоскладання на перше місце, бо вважають найпродуктивнішим засобом словотвору в сучасній англійській мові. Найактивнішим засобом утворення нового композита є складання двох, а інколи і більше, основ. За допомогою словотвору утворюються складні іменники, прикметники, дієслова, числівники тощо.
Існують і другорядні типи словотвору, такі як скорочення (усне і писемне), а також конверсія.
Скорочення - це засіб словотвору, який базується на втраті певної частини слова. Він набув значного поширення в останні десятиріччя ХХ ст. і є поширеним явищем як в розмовній мові (усні скорочення), так і в офіційних стилях (писемні скорочення у різних офіційних документах, наукових працях тощо). В сучасній англійській мові скорочують іменники (власні та загальні), дієслова, прикметники тощо. Цей вид словотвору охоплює значні прошарки лексики, а засоби його творення є дуже різноманітними.
Конверсія також належить до другорядних засобів словотвору і ґрунтується на поєднанні слів з їх переходом з однієї частини мови в іншу. Це, в основному, дієслівний засіб словотвору, але йому піддаються також іменники та прикметники, інколи інші частини мови.
Отже, як видно з даної курсової роботи, сучасна англійська мова має достатньо сильних та продуктивних засобів словотвору для поповнення лексичного запасу мови.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Арнольд І.В. Лексикология современного английского языка. - М., 1959;
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1969;
3. Ботчук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. - К., 1988;
4. Карощук П.М. Словообразование английского языка. - М., 1977;
5. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. - М., 1965;
6. Леонтьев А.А. Семантическая структура слова. - М., 1971;
7. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. - М., 1976;
8. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. - Х., 1993;
9. Collins Cobuild, English Grammar., 1994;
10. Longman Dictionary of Contemporary English., 1999;
11. Rozina R.I. Course of English Lexicology. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...