WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

усьому слову та визначає його лексико-граматичний клас.
Головну частину субординативних композитів складає прикметник: bullet-shaped, short-sided. У такому складному слові сполучено коротку визначену граматичну структуру і семантичний зміст. Конструкція цього слова компресована, за своєю природою воно складно-похідне, і тому його інколи називають парасинтетичним.[4;95]
Складні іменники цього типу часто несуть у собі семантичну зміну значення: bluecoat, pony-tail.
Порядок основ у композитах може бути такий:
1) Прикметник + іменник: blackbird, left-hand, free-hand.
2) Дієслово + іменник: kill-devil, pay-bill, fly-wheel.
3) Іменник +іменник: axe-stone, bedroom, cherry-stone.
4) Іменник +прикметник: care-free, knee-deep, lovesick.
5) Прикметник +прикметник: pale-green, red-hot.
6) Числівник + дієприкметник: six-numbered, two-faced.
У коорлинативному композиті один із складових компонентів не має переваги над іншим. Обидва компоненти і семантично, і структурно до якоїсь міри незалежні: bye-bye, ant-bear, actor manager. Компоненти цих складних слів належать до однієї частини мови, мають приблизно однакові лексико-семантичніхарактеристики, я часто належать до однієї семантичної групи. Поділяються координативні композити таким чином:
1) Складені, що означають особу або предмет, який одночасно виконує дві або більше дій, має одночасні обов'язки тощо: driver-collector, officer-director.
2) Редуплікативні, що повторюють одну основу: boo-boo, fifty-fifty. Частина композитів цього типу є наслідком звуконаслідування: tick-tick, chop-chop.
3) Фонетично різні римовані форми однієї основи. Це можуть бути основи зі зміненою кореневою голосною (ding-dong, tick-tack), або основи з різними початковими приголосними, але однаковими закінченнями (boogie-woogie, walkie-talkie).
Якась частина редуплікованих слів може поєднувати основи за допомогою сполучника чи прийменника: cheek-to-cheek, six-by-six.
Розглянувши процес словоскладання, можна відзначити його дві головні форми. По-перше, композити утворюються за продуктивними дистрибутивними зразками. По-друге, складні слова зберігають окремі моделі творення протягом історичного часу. Головні формули творення пронизують весь період процесу розвитку лексики - складні іменники та прикметники з'явились ще в давньоанглійський період. Продуктивність дієслів була невеликою протягом усього часу. Так, іменник day, як другий компонент складного слова увійшов до складу композита Victory-day і V-day протягом двох останніх світових воєн. Складні дієслова з прислівником over складають велику групу, але їх зв'язок тепер не є продуктивним. [2;89]
Композити-неологізми чітко визначають широковживані поняття своєї доби. Складні іменники air-baggage, atom-smasher з'явились лише в ХХ ст.
Складні слова можуть утворюватися також внаслідок семантичного обмеження вільних словосполучень. З'явившись в процесі лексико-семантичного злиття, складні слова відносяться до різних частин мови: go-ahead - складне слово - імператив (наказовий спосіб) і a go-ahead research, де go-ahead - прикметник із значенням "передовий", do-it-yourself, get-well. Досить активний останнім часом і процес деривації складних слів: peace-lover, policy-maker, money-getter.
Іноді спостерігаються складні слова із складними компонентами: a milktruck-driver.
На думку окремих дослідників, словоскладання є головним напрямом розвитку лексики мови, бо воно - найпродуктивніший тип словотвору. Сутність складного слова полягає у вираженні одного поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів залучає неоднаковий обсяг їх лексико-семантичного значення.
2.4 Другорядні типи словотвору.
Найбільш поширеними другорядними типами словотвору є скорочення (усне та писемне), а також конверсія.
Скорочення - це частина слова, що вживається після втрати його окремих елементів. Пропущення якоїсь частини слова походить від явища узагальнення і відноситься до факторів мовної економії. Більшість скорочень, які ми вживаємо, утворені від повних аналогій і добре знайомі мовцям. [5;86]
Скорочення в усному мовленні - це усічення або пропущення частини морфемного складу слова. Скорочення зародились ще на початку ново англійського періоду, а особливого розвитку набули у ХХ ст. У новітній час виникли такі скорочення: ad - address, dad - daddy (father), stud - student, bus - autobus, phone - telephone.
Скорочення в усному мовленні завжди співіснують поряд з повними формами: doc - doctor, prof - professor. Відрізняє їх лише стилістичне та емоційне забарвлення, яке наростає в усній мові.
Скорочення до певної міри - це редукція слова до однієї з його частин, причому повна форма може втрачати початок, середину або кінець. Нові утворення здатні вживатися як вільні форми.
У більшості випадків скорочена форма легко корелюється з відповідною повною формою. Втрачену частину повної форми можна легко віднайти; це одна з необхідних умов скорочення як мовного явища.
Усні скорочення переважно моно симетричні: com - commander, memo - memorandum, sem - semester. Проте серед скорочень спостерігаються як омонімія, так і синонімія: ball - balloon "куля, балон" збігається з назвою м'яча, cop - corporal "капрал" - з жаргонним прізвиськом поліцейського.
При скороченні нові форми належать, звичайно, до тієї ж частини мови, до якої належить і прототип. Переважна частина скорочень - це іменники і прикметники, причому прикметники зустрічаються значно рідше. Серед прикметників-скорочень можна назвати: civy - civil, nogo - no good one, prep - preparatory "приготов чий". Дієслова-скорочення - це або діахронні утворення типу to mend - to amend, to tend - to attend, або скорочення конвертного походження: to phone, to taxi. Щодо форми скороченої частини розрізняємо три типи скорочень: кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу). Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос падає, головно, на перший склад: cap - captain, stip - stipend, gym - gymnasium, lad - laboratory.
Менш численні скорочення, в яких залишається кінцева частина відповідного прототипу: fend - defend story - history.
Скорочення, у яких спрощується серединна частина форми, складають слова, що зберігають кінцевий приголосний: maths - mathematics, specs - spectacles.
Коли спрощуються початкові і кінцеві частини прототипу, утворюються скорочення з однією серединною частиною: fridge - refrigerator.
Нечисленні випадки скорочень-композитів та скорочень на ґрунті фрази. Це явище характерне лише для останніх десятиріч ХХ ст.: hi-fi - high fidelity, Pan-Am - Pan-American.
Окремо слід зупинитись на скороченнях власних назв. Скорочуються, як відомо, і чоловічі, і жіночі імена: Chris -

 
 

Цікаве

Загрузка...