WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

суфікса. Утворення типу doctor - physician, крім того, що мають лише їм властиві додаткові семантичні ознаки, розрізняються за походженням суфікса. Обидва суфікси -or і -an вказують на фах. Зазначені іменники асоціюються з поняттям "лікар", проте значення першого іменника за обсягом значно ширше - це і вчений, і лікар, а друге слово означає лише того, хто практикує лікування із застосуванням препаратів та хірургії. [10;33]
У вживанні прикметників з суфіксами -іс та -ісаl в окремих випадках діє закон лінгвістичної економії; такі терміни, як botanical, historical, geographical можуть вживатися у скорочених варіантах. Проте різниця у значеннях зберігається: economic (based on profit) - economical (saving) person, tropic parallel - tropical heat (disease).
Більшість наукових термінів, утворених протягом новітнього часу, має скорочену форму: carbonic, magnetic.
Подібна варіативність у вживанні слів з паралельними формами є наслідком впливу інших мов, із яких запозиченословотворчі елементи.
Якщо порівняти суфіксацію та префіксацію як засоби словотвору, то можна зробити висновок, що суфіксація є значно ширшою, ніж префіксація, бо пропорційна частина власно мовних суфіксів значно більша, ніж серед префіксів. Навіть активне запозичення латинських, грецьких та французьких суфіксів не витиснуло власні англійські словотворчі елементи. Хоча, час від часу спостерігається зворотній процес: власні англійські слова витісняються словами утвореними за допомогою запозичених суфіксів.
2.3 Складні слова в сучасній англійській мові.
Складне слово - це специфічна одиниця, що визначається особливими морфемними і дериваційними характеристиками. До складу композита входить не менше двох основ, які, в залежності від своїх морфологічних ознак, вступають до особливих стосунків. Основи композитів несуть, переважно, денотативне значення, а їх комбінативне сполучення складає умови для мінімального оточення, що визначає композит і забезпечує його існування.
Складні слова умотивовуються і семантично, і структурно компонентами, що ці слова утворюють. Стосунки між компонентами досить складні, тому що при утворенні складного слова значення їх можуть змінюватись. До того ж, вони обов'язково впливають один на другий і мають підлягати певним граматичним правилам.[7;44]
Найактивнішим засобом утворення композитів є складання двох основ. Складні слова розподіляються наступним чином:
1. з точки зору приналежності до різних частин мови. Більшість складних слів - це складні іменники і прикметники типу moonshine, white-faced. Складні дієслова, як правило, утворюються від складних іменників шляхом конверсії: to bad-taste. Складні прислівники та сполучники складають незначну частину від загальної кількості композитів і неологізмів серед них немає.
2. розподіляються складні слова і у відповідності з типами словотвору(словоскладання та деривація)
Просте поєднання двох основ, що вже існують у мові, веде до утворення власне складних слів. Значна частина діючих композитів - це складні іменники та прикметники: egg-cup, absent-minded. Складних дієслів у порівнянні з підгрупою складних іменників і прикметників, значно менше. Серед дієслів багато одиниць подальшої деривації: to weekend, to self-love. Композити вторинної деривації поділяються на дві підгрупи:
1. слова утворені шляхом конверсії з основ складених іменників: to team-work, to safety-pin.
2. дієслова утворені шляхом зворотного словотвору із основ складних іменників: to dish-wash, to atom-smash.
Складні прислівники та сполучники складають незначну частину: within, outside, indoors. Ці випадки можна віднести до такого типу словотвору, як префіксація, оскільки перша частина подібного композиту - префікс.
Похідні слова типу cold-hearted також відрізняються одне від одного природою композита і зразками, за якими вони утворені. Це складні прикметники, яких у сучасній англійській мові багато, особливо першого типу.
Складні прикметники типу love-sick, life-long утворюються з основи іменника (рідше прикметника чи дієслова), до якої приєднується прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника.[7;53]
Складних прикметників типу бахувріхі - bare-footed, ill-fated, weak-minded - в сучасній англійській мові багато. Деякі дослідники вважають цей тип складних слів найпродуктивнішим на даному етапі розвитку мови. Переважна частина цих композитів - похідні слова. Перша частина такого композиту - це самостійне слово , а друга - дієприкметник; обидва, входячи до складного слова, втрачають граматичну незалежність. Основи слів ill-fated і под., з додаванням суфікса -ed перетворюються в окреме слово, основа якого не існує поза межами композита. Похідні композити типу right-handed не діляться на незалежні сегменти, тому що прикметників типу handed у мові не існує. Суфікс -ed відноситься не лише до другого компонента, а й до усього складного слова, визначаючи якість предмета.
До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні іменники: a hold-up, a cast-away. Конверсія у таких випадках перетворює дієприслівникові фрази у слова.
Складні слова також класифікуються з точки зору шляхів поєднання композитів.
1. просте приєднання однієї складової частини до іншої
2. об'єднання складових частин за допомогою поєдную чого елемента.
Більшість складних слів, що утворені шляхом простого приєднання основ, пишеться через дефіс. Як наслідок широкого вживання частина цих слів пишеться разом: birthday, mailbox, bluebird.
Незначна частина складних слів має поєднуючий елемент. Функцію такого елементу може виконувати:
1. окремі голосні, частіше "о", зрідка "і": Anglo-American, handiwork.
2. сполучники, прийменники: bread-and-butter, hide-and-seek. Ці композити завжди пишуться через риску, за винятком слів типу rock'n'roll, у яких внутрішні сполучники скорочуються.[8;15]
До складних слів відносять також фрази, які набули статусу композитів завдяки широкому вжитку, що спонукало до їх орфографічного оформлення як окремих лексичних одиниць: never-to-be-forgotten.процес.
Через риску пишуться також римовані композити типу: goody-goody, chock-a-block.
Типи стосунків між компонентами можуть бути субординативними і координативними в залежності від того, як поєднані компоненти. Субординативних складних слів у мові більшість; у цьому випадку поєднання один компонент впливає на другий. Координативні складні слова утворюються без істотного впливу значення одного компоненту на інший.
Субординативні складні слова - це такі слова, складові частини яких структурно і семантично взаємозалежні, не дорівнюючи при цьому одна одній.
Граматичне навантаження такого слова несе другій (останній) компонент. Він надає граматичного значення частини мови

 
 

Цікаве

Загрузка...