WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

foreground, foreman.
4) "front part of": forearm, forehead, foreshore.
5) "of, near or towards the stem of a ship or connected with the foremast": forecabin, foresail, foretop.
6) "anticipating, precedent": forefather, foreplane, foretime.
Префікс mis-, що має аналоги і в давньогерманській, і в латинській мовах, вживається з дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками і прикметниками, надаючи їм значень зворотного характеру - "badly, unfavorably, wrongly". Сполучуваність префікса з власно мовною лексикою значно ширша, ніж із запозиченою.
1) Германський mis-: misbecome,misbehave, miscall, misgive, mislay, mistake, mistrust, mistreat.
2) Латинський mis - minus: mischance, mischief, misplace.[9;44]
Префікс non- - це морфологічний варіант частки no, що вживається перед прикметниками; значення префікса вказує на заперечення, напр.: non-operational, non-skid "не слизький"; вживається префікс і при утворенні іменників, напр.: non-priority, non-utility. Загалом цей префікс може спонтанно вживатись майже з кожним іменником чи прикметником, вказуючи на відсутність якості.
Префікс on- вживається з дієприкметником, герундієм, віддієслівним іменником та іменником-агентом (носієм дії), що закінчується на суфікс -er. Особливість префікса полягає у його здатності вживатися з похідними іменниками і дієсловами, які набувають разом з ним ідіоматичного значення. Звідси походять такі пари слів як to come on - oncoming, to flow on - onflow, goings-on - ongoings.
Власне англійський префікс out- - один із найпоширеніших у мові. Разом з префіксом un- він є найтиповішою морфемою англійського словотвору; за підрахунками і той, і другій входять до складу майже тисячі слів кожний.
Вживання префікса досить розгалужені. Головні з них такі:
1) Префікс може вживатись з кожним дієсловом, що має еквівалентне словосполучення, напр.: to outspeak - to speak out, to outspread - to spread out.
2) Часто дієслова утворюють разом з префіксом дієприкметник, герундій та віддієслівний іменник, набираючи при цьому іншого значення, напр.: outclearing (видатки на прання білизни), outfighting (боксування на відстані довжини руки), outstanding (визначний).
3) При утворенні іменників від дієслів, після яких може вживатися прийменник out, від простих дієслів та похідних іменників виникають значення:
а) процесу: outbreak, outcry, outrush.
б) наслідку дії: outcome, outcrop.
в) пасивної залежності від дії: outlay, outlook, output.
г) місця або часу дії: outfall, outlet, outset.
4) При утворенні прикметників від іменників з описовими якостями префікс надає значення:
а) зовнішніх рис чи характеристик: outback, outline, outside.
б) відокремлених особливостей, що властиві цілому: outhouse, outfield, outworker.
5) При утворенні прикметників від іменників префікс надає їм значення незалежності від об'єкта або суб'єкта дії: outdoor, outlaw.
6) Префікс може надавати новому слову значення надмірності. До цієї групи належать різні частини мови: outbrave, outmatch, outjump, outswim, outstay. Подібне вживання спостерігається навіть з власними іменниками: to outnapoleon, to outzola.[1;50]
Префікс over- також один з найуживаніших англійських словотвірних засобів. Префікс значно впливає на значення слова, до якого приєднується; при цьому наголос в словах, що мають два склади, обов'язково переноситься на префікс. У процесі новоутворення префікс сам може набувати характеристик окремої частини мови. Така властивість спостерігається в тих випадках словотвору, коли при узгодженні з комбінованою частиною мови префікс over- виконує функції:
1) Прикметника зі значенням "зверхній, вищій": overhand, overtime.
2) Прийменника, що набуває значення "над": overland, oversize, overhead.
3) Прийменника, що модифікує значення дієслова, збільшуючи інтенсивність дії: to overcome, to overpass; в окремих випадках за допомогою префікса визначається найвищій ступінь інтенсивності: to overmaster.
4) Прислівника, що вказує на надлишок, необхідність виконуваної дії, ознаки або якості предмета: overbusy, to overbuy, to overhaste.
У вживанні з перехідними дієсловами префікс може вказувати на негативні наслідки виконуваної дії: to overdrink, to oversleep.
Un- - власне англійський префікс. Сучасний префікс un- вживається практично з необмеженою кількістю дієслів, надаючи їм зворотних (негативних) семантичних ознак: unclose, unlay, unpack. До дієслівних значень відносяться і такі, що відбивають виділення, переміщення, зупинку, перерву, зниження тощо.
У сполученні з прикметниками, віддієслівними формами, окремим іменниками префікс або має просте значення "not", або надає їм зворотних характеристик: unfair, ungraceful, unhappy.
Префікс under- складає опозицію префікса over-. Його головна сполучуваність пов'язана з дієсловом, якому він надає додаткового сполучення "під, нижче": undercut, underplay. У значенні "не досить" префікс сполучується з віддієслівними формами і деякими прикметниками: underdone, undersized. Іменників, що вживаються з цим префіксом небагато: underground, underflow.
Невелику кількість утворень маємо з префіксами n- (з негативним значенням), to- "до, разом",with- "проти": never, none; together; withdraw. Окремі утворення з'явились як наслідок поєднання власно мовних слів та латинських і грецьких префіксів, проте такі явища - не виняток при запозиченнях.
Префікси романського походження були запозичені у різні часи розвитку мови і різними шляхами - як безпосередньо з класичних мов, так і через французьку мову. У зв'язку з цим спостерігається варіювання форм одних і тих самих префіксів.[6;46]
Префікс ad- має кілька варіантів, що відбивають асиміляцію приголосного d на початку слова і є наслідком запозичення з різних мов: al- належить до арабської мови. Варіанти префікса є такі: ac-, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-: acclimatize, affirm, allocate, arrest. Усі варіанти зберігають здатність підсилювати ознаки у значенні додавання, що його набуває утворене слово.
Префікс bi-, що має варіанти bin- і bis- - латинського походження і означає "подвійний": binocular, bivalent.
Префікс со- означає споріднене, спільне походження дії чи процесу і має варіанти col-, com-, con-, cor-: concord ,correct.
Декілька етимологічних значень має префікс de-, серед них: depend, deduce, declare, deceive.
У значенні "позбавляти" префікс збігається з іншим префіксом dis-. Останній має силу лише зворотної опозиції до значення сполучуваного слова: charge - discharge, close - disclose. Проте префікс dis- не може конкурувати з префіксом un-, який вживається практично з кожним дієсловом.
Префікс en- походить від латинського in-. Його вживання пов'язано з наданням дієсловам кількох значень,

 
 

Цікаве

Загрузка...