WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

часу.: cyclo-tron, poly-glot, stereo-type, tele-scope. Окремі комбінуючи форми тяжіють до самостійного вжитку у розмовній мові, наприклад: auto, stereo та ін.[1;34]
Аломорфи - це різновидність або варіант морфеми, що характеризується зміною літери чи звука у своїй структурі. Звідси аломорфа може мати позиційні варіанти. Аломорфи префікса in-, наприклад, є il-, im-, ir-: il-liberal (передприголосним l), ir-relevant (перед приголосним r), im-brute, im-mature (перед губними приголосними). Аломорфи зустрічаються при утворенні множини іменників за допомогою морфеми -s: boxes - cats, та форм дієслів минулого часу і дієприкметників, де спостерігається опозиція дзвінкого/глухого варіантів суфікса -ed: collected - passed.
Заслуговує уваги принципова різниця між закінченням та суфіксом, що в англійській мові часто виражається однією морфемою. У граматиці вони інколи називаються флективними суфіксами. Слід мати на увазі, що флективні суфікси - виразники граматичного значення, тоді як дериваційні суфікси - це носії значення лексичного і є лексичними морфемами. Граматичну форму, таким чином, складають слова з флективними суфіксами, а лексичну - з дериваційними. Звідси розрізняються і відповідні парадигми: флективною є парадигма illustrate - illustrates - illustrated, дериваційною - illustrate - illustrative - illustration.
Напівсуфікси. Існують випадки, коли провести чітку межу між коренем та афіксами досить важко. В англійській мові є корені з високо розвиненими комбінуючими властивостями. Вони вживають у функції другого елемента структури слова і за своїм загальним значенням нагадують суфікс. Узагальнення лексико-семантичного навантаження мало місце в тому, що поруч з функцією напівсуфікса ці форманти довгий час вживались як окремі слова - -man, -like, -proof, -worthy, напр.: seaman, childlike, waterproof, blameworthy. Інколи до напівсуфіксів відносять також форманти -wise, -way, -monger, напр.: clockwise, sideway, newsmonger.[7;13]
Отже, як видно з теоретичної частини, в сучасній англійській мові існує певна кількість засобів словотвору, одні з яких є досить поширеними та продуктивними (суфікси, префікси), а інші вживають набагато рідше і є складовими частинами інших засобів словотвору (інфікси, аломорфи). Існують в сучасній англійській мові також і другорядні засоби словотвору. Більш докладно кожен з цих видів буде розглянуто в наступних розділах даної курсової роботи.
РОЗДІЛ ІІ: МОРФЕМНА СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
2.1 Префікси.
Префіксація, як словотвір, полягає у модифікації основи, до якої префікс приєднується. Префікси розрізняються за своїм походженням: вони можуть походити із власної мови або бути іншомовними. Модифікуючи лексичне значення слова, префікс рідко змінює граматичний характер слова в цілому, тому і просте слово, і його префікс-дериватив у більшості випадків належать до однієї частини мови, напр.: abuse - dis-abuse, approve -dis -approve, believe - dis-believe.
Лексико-семантичне навантаження префікса визначається способом передачі основі відтінка значення, що відбиває спосіб дії, місце, час, ступінь її завершення тощо.
Власне англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів не багато - а-, be-, fore-, mid-, un-. Префікс mis- - змішаного типу (нім. мis, лат. minus, фр. me, mes).
Префікс а-, що походить від давньоанглійського прийменника an, вживається з іменником, прикметником і дієсловом і передає значення стану, становища, напр.: aback, afloat, agaze, alike, anew, apiece, arise, asleep, atrembie, awake.
Поряд з власним префіксом а- в англійській мові існує префікс а-, запозичений з грецької мови, що має значення протилежності, напр.: amorphous, anomalous. Цей префікс вживається рідко, переважно у складі запозиченого слова.[5;75]
Від прийменника походить і префікс be- (ненаголошена форма від by-). Основне значення префікса (як і прийменника) - "біля", проте за відтінками значення відповідні деривативи діляться на декілька підгруп.
Та частина слів, де префікс утворює прислівники, невелика, причому окремі прислівники сприймаються як прості слова, напр.: before, beyond. У тих випадках, де давня форма by залишилась наголошено, утворились похідні слова, що пишуться через риску, напр.: by-gone, by-law.
В сучасній англійській мові префікс be- вживається головним чином, для утворення дієслів. Серед них можна виділити:
1) Підгрупу перехідних дієслів, до яких префікс додає значення "всюди, скрізь", напр.: belays, beset, bedeck.
2) Підгрупу перехідних дієслів, до яких додається значення остаточності чи надмірності дії, напр.: becall, betray.
3) Підгрупу, де префікс спонукає до перетворення неперехідних дієслів у перехідні, напр.: bespeak, bethink.
4) Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні дієслова із загальним значенням "творити, робити", напр.: belate, belittle.
5) Підгрупу, де за допомогою префікса утворюються перехідні слова із загальним значенням "називати таким чином", утворених від іменників, напр.: bedevil, befool.
6) Підгрупу перехідних дієслів із значенням "оточувати; впливати на щось; обходитись з кимсь певним чином", утворених від іменників, напр.: becalm, befriend, becloud.
За допомогою префікса be- від іменників утворюються також прикметники із значенням зневаги, напр.: beneaped. За значенням з підгрупи випадає прикметник beloved.
До окремої групи відносяться слова з префіксом be-, що історично складають нерозривну основу: beneath, between, beware, beyond. Узагальненого значення набрали у процесі історичного розвитку дієслова become і begin.
До власне англійських належить і префікс for-. Префікс був продуктивний у давньоанглійському періоді розвитку мови, але у новітній час його можна зустріти у десятку слів, хоч значення, закріплене за ним, - широкі (заборони, винятковості, пропуску, невдачі, відмови). Загальновживані слова з цим префіксом: forget, forgive, forbid, forsake. Ознаки архаїчності спостерігаються у підгрупі, що охоплює слова: forbye, forbear, forgo, forswear, fordo.
Невизначена морфологічна сутність форми fore- спонукала до того, що думки щодо неї розійшлись: американські мовознавці вважають її комбінуючою формою, англійські - прислівником і прийменником, що вільно вживається як префікс з дієсловами, дієприкметниками, віддієслівними іменниками. Незаперечно маючи ознаки префікса for-, форма fore-, завдяки її фонетичній будові, вживається значно ширше, ніж префікс for-. Значення , що префікс fore- додає як дієсловам, так і іменникам, розподіляться наступним чином:
1) "in front of": a) foregoer, forerunner; b) fore-run, foreshow.
2) "beforehand, in advance": forebode, forego, foreknow, foresee.
3) "front": forecourt, forefinger, forefront (одне з псевдоутворень),

 
 

Цікаве

Загрузка...