WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота

Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Морфологічна побудова слова в сучасній англійській мові
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І: СЛОВОТВІР ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ДИСЦИПЛІНА І ПРЕДМЕТ ЇЇ ДОСЛІДЖЕНЬ.
1.1 Поняття про словотвір та його основні питання.
1.2 Загальна характеристика засобів словотвору.
РОЗДІЛ ІІ: МОРФЕМНА СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
2.1 Префікси.
2.2 Суфікси.
2.3 Складні слова в сучасній англійській мові.
2.4 Другорядні типи словотвору.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
ВСТУП
Для написання даної курсової роботи було обрано тему "Засоби словотвору в сучасній англійській мові", яка є досить актуальною з огляду на те, що англійська мова, сучасна і не тільки, постійно розвивається, збагачується новими словами. Щоб поглибити знання з теорії та практики англійської мови і була обрана тема, яка стосується одного з найактуальніших питань будь-якої мови ? збагачення мови засобами словотвору. Дана курсова робота охоплює як теоретичні, так і практичні сторони даного питання: що являє собою словотвір як лінгвістична наука, що є предметом її досліджень, що таке засоби словотвору, їх класифікація за важливістю та актуальністю (головні та другорядні засоби словотвору), розрізнення власних та запозичених афіксів та інших засобів словотвору, вживання новоутворених слів.
Об'єктом словотвору є вивчення похідних слів. До недавнього часу похідні слова досліджувались в основному з формальної точки зору, тобто в аспекті вираження, а зміст залишався малодослідженим. Так не повинно було бути, адже специфіка словотвору у його різносторонності, у різноманітності його зв'язків і будь-який односторонній розгляд процесів словотвору не відображає повністю проблематику словотвору.
Проблема змістового аспекту мови, в тому числі і семантика похідних слів, з кожним роком стає все більш актуальною. Яскравим прикладом цього стали роботи І.В.Арнольда "Семантическая структура слов и методика её исследований", А.А.Уфімцевої "Слово в лексико-семантичній системі мови".
В даній роботі похідне слово розглядається в лексико-семантичній системі англійської мови, як "уся область змістових співвідношень лексичних одиниць, своєрідність типів взаємодії їх одне з одним та з елементами інших аспектів мови, умови та форми мовного вираження результатів семантичного варіювання словесних знаків" .
Актуальність даної теми визначають такі положення:
" Хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, тому виникає потреба у їх дослідженні та детальному розгляді їх засобів утворення. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватись мова;
" Словотвір займає важливе місце не тільки в граматиці англійської мови, а й у лексикології, фонетиці та інших лінгвістичних науках.
Так, як тема даної курсової робити є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів, то відповідно існує багато різних праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праця Ботнічука Є.Н. і Василенка І.В. "Словообразование в современном английском языке", праця Мєшкова О.Д. "Словообразование современного английского языка", праця Каращука П.М. "Словообразование английского языка". Багато цікавої інформації, що стосується словотвору в англійській мові містить праця Мостового М.І. "Лексикологія англійської мови", а також праця Арнольда І.В. "Лексикология современного английского языка".
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є засоби словотвору в сучасній англійській мові, їх функціонування і використання для утворення нових слів, а також подальше вживання новоутворених слів.
Мета даної роботи полягає у дослідженні та розкритті як теоретичних, так і практичних питань: що таке словотвір, які його головні та другорядні засоби та їх функціонування, їх класифікація та визначення характерних особливостей новоутворених слів.
Досягти поставленої мети можна за допомогою
таких засобів:
1) на підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити, що таке словотворення, які засоби словотворення існують в сучасній англійській мові:
2) виявити вплив словотвору на розвиток та розширення лексичного запасу слів в англійській мові;
3) дослідити дану проблему спираючись на праці вчених, словники та інші матеріали (посібники, підручники з англійської мови, журнальні статті, наукові роботи тощо).
Практичне значення цієї курсової роботи полягає в тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики та лексикології англійської мови, для доповнення публікацій на задану тему, а також як базовий матеріал для написання бакалаврської та дипломної робіт.
Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка поділена на два розділи та чотири підрозділи, висновків та списка використаної літератури, який нараховує одинадцять джерел.
РОЗДІЛ І: СЛОВОТВІР ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ДИСЦИПЛІНА І ПРЕДМЕТ ЇЇ ДОСЛІДЖЕНЬ.
1.1 Поняття про словотвір та його основні питання.
Термін "словотвір" має два основних значення, які потрібно чітко розрізняти. В першому значенні він використовується для вираження постійного процесу творення нових слів у мові. Мова знаходиться в стані постійного розвитку, який складається з окремих мовних процесів, втому числі і процес творення нових слів. Цей процес має назву "словотвір".
В другому значенні, термін "словотвір" означає розділ науки, яка займається вивченням процесу творення нових лексичних одиниць.
Предметом дослідження словотвору є вивчення процесу творення нових лексичних одиниць та засобів, за допомогою яких цей процес відбувається (суфіксів, префіксів, інфіксів тощо).
У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови. Слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначень слова, як одиниці мови, багато - в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. У цьому відношенні слово має широкий лексико-граматичний діапазон: частини слова можуть змінюватись, варіюючи при цьому значення самого слова, а окремі форми його це значення зберігають, напр.: night - nightly (ніч - щоночно). [2;45]
Центральне питання словотвору - це вивчення структури і змісту слів. Стосовно природи слів можна поставити кілька питань, серед яких головними є такі:
" як слово утворюється?
" Як утворюється складне слово? Що таке складові частини складного слова (композита)?
" Як значення складного слова стосується значення його складових частин?
Слово входить до складу словосполучення - найближчої граматичної одиниці, через яку воно реалізується в реченні. Звідси воно має опозиційні характеристики

 
 

Цікаве

Загрузка...