WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

При перекладі такого типу реалій, які мають одиничні відповідників, труднощі майже не виникають.
Можливості перекладу реалій, які фактично зустрічаються в перекладах , звадяться до чотирьох основних випадків: транслітерація чи транскрипція, створення нового (чи складного) слована основі вже існуючих в мові елементів, уподібнюючий переклад, уточнюючий при умовах контексту та гіпонімічний переклад (заміна видового поняття на родове). Питання про вибір між транскрипцією (транслітерацією) та безпосередньо перекладом стосується, головним чином, ще незнайомих носіїв мови перекладу слів.
3.1 Транскрипція та транслітерація.
Терміном "транскрипція" позначають віднайдення якомога точнішого віповідника через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-переймача. Транскрипція зв'язана з точною (наскільки це можливо) передачею звучання іноземного слова (примат вимови),- не єдиний спосіб передачі. Можливий і примат графіки - транслітераційна передача. Транскрипція і транслітерація - найлаконічніші способи. Завдяки ним створюється певний експресивний потенціал: у контексті слів рідної мови транскрибоване слово виділяється як чуже, надає предмету, який воно позначає, конотацій небуденності, оригінальності.
Der Bundestag - бундестаг;
Der Einsatzstab - айнзацштаб;
Die Wehrmacht - вермахт.
Одне з основних достоїнств транскрипції як прийому являється максимальна стислість, що в ряду випадків являється основною причиною транскрибування. Слідує зазначити, що транскрипцію, як і будь-який інший прийом, слід використоввати з обержністю, оскільки в деяких випадках передача колориту, який не являється основною ціллю, може відтіснити на другий план передачу смислового змісту реалії, не виконавши тим самим комунікативну задачу перекладу. Велика кількість транскрибованих слів може призвести до перегрузки тексту реаліями, яка не зближує читача з оригіналом, а віддаляє від нього.
Застосування транслітерації при передачі реалій дуже обмежене, про це можна говорити при перекладі понять, які стосуються в основному суспільно-політичного життя та власних імен:
Berlin - Берлін;
die Mitra - мітра.
3.2 Створення нового/складного слова.
Даний спосіб використовується, якщо транскрипція (чи транслітерація) за певних причин небажана чи неможлива. Введення неологізма - найбільш підходящий (після транскрипції) шлях збереження значення змісту та колориту реалії, яка перекладається: шляхом створення нового слова (чи словосполучення) іноді вдається досягнути майже такого ж ефекту. Такими новими словами можуть бути, в першу чергу, кальки та полукальки.
a) Калькування.
Калька - запозичення шляхом буквального перекладу - дозволяє перенести в мову перекладу реалію при максимально повному збуреженні семантики. Однак збереження семантики не означає збуреження колориту, оскільки частини слова чи вираження передаються засобами мови перекладу. Найбільш яскравим прикладом калькування:
der Bundesspr?sident - федеральний президент,ї
der Jugendsenator - сенатор у справах молоді.
б) Напівкалькування.
Напівкалькування являє собою часткове запозичення слів та виразів, які складаються частково з елементів вихідної мови, частково з елементів мови отримувача.
Так, напівкалькуванням в українській мові є німецька реалія "третій рейх", яка являє собою аналог виразу "das Dritte Reih".
в) Створення неологізму.
Останнім в групі вище згаданих прикладів являється створення перекладачем семантичного неологізму, тобто слова чи виразу, який дозволяє зрозуміти сенс змісти реалії.
"Handwerkbursch" - ремісничий челядник;
"in pechdunkler Nacht" - глупої ночі.
3.3 Уподібнюючий переклад.
Даний спосіб перекладу вживається доволі часто, наприклад, дуже поширений підбір функціонального еквіваленту, який у читача викликає такі ж асоціації, як і у читача висхідного тексту.
Ich habe eine Konfirmation gemacht. - Я причастився в перший раз.
3.4 Контекстуальний переклад.
Цей прийом за свої принципом схожий з уподібнюючим перекладом та протиставлен словниковому, оскільки слово, яке перекладається при використанні цього прийому може мати відповідності, які відрізняються від наведених в словнику. В даному випадку головною орієнтацією для перекладача слугує контекст, тому сам спосіб "заключається в заміні словникового відповідника при перекладі контекстуальним, логічно пов'язаним з ним". Ілюстрацією такого прикладу може слугувати переклад фрази "Entschuldigung, wir haben keinen Speisen im Men?!" - "Вибачте, але ми не зможемо Вам подати форшмак та вагінг-ам-зе. У нас немає німецької кухні".
3.5 Гіпонімічний переклад.
Гіпонімічний переклад являє собою заміну видового поняття на родове, тобто передача реалії деякою мовною одиницею, яка має більш широке значення, ніж та, яку перекладають. За своїм значенням це прийом генералізації, який дуже чавсто використовується. Він дозволяє відмовитись від транскрипції та провести заміну понять, різниця між якими в умовах даного контексту незначна.
Der gastarbeiter - іноземний робітник, робітник-емігрант, "гостьовий"
робітник;
Der wei?er Kreis - "білий круг" (в якому розмір квартплати визначається
виключно домовласником;
Der Blaubrier - синій конверт з повідомленням про звільнення.
3.6 Переклад фразеологізмів, до складу яких входять слова-реалії.
В лінгвістиці до реалій відносять також стійкі вислови, до складу яких входять слова, які безпосередньо позначають реалії. В деяких випадках використання фразеологізма у висхідному тексті будується на використанні можливостей національно-культурного колориту, наприклад, для побудови художнього чи публіцистичного образу. В цьому випадку проблема вибору прийому перекладу реалії постає найбільш гостро. Таким чином, питання про переклад реалій стосується також і проблеми перекладу фразеологізмів, які несуть будь-яку національну забарвленість.
sich beim Salzamt klagen - даремно скаржитись (Salzamt - легендарна
вигадана державна установа);
jmdn. katholisch machen - виправити когось, наставити на шлях істинний;
nicht ganz katholisch aussehen - виглядати ненадійно, підозріло;
Ich werde dich katholisch machen - я навчу тебе пристойно поводитись (символічне значення лексеми katholisch зумовлене пануванням католицизму в Австрії на відміну від протестанської півночі Німеччини).
Переважна більшість цих символізованих компонентів має культурно-специфічну екстралінгвістичну референційну співвіднесеність, хоча й опосередковану, а такі фрази як sich beim Salzamt klagen - цілком затемнену мотивацію.
Наступні підвиди лексичних компонентів позначають національпо специфічні реалії та явища буття австрійської нації, і тому їх статуснаціональних маркерів не потребує детального обгрунтування.
Власні назви як компоненти фразеологічних одиниць.
Ці компоненти складають найчисленнішу підгрупу серед лексичних маркерів німецьких та австрійських ФО. Серед них переважають антропоніми. Їх умовно можна розділити на підгрупи.
Імена та прізвища відомих діячів австрійської та німецької історії та

 
 

Цікаве

Загрузка...