WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

сприйняття носіями мови особливої ролі терміна в різних процесахкомунікації. Термін давно перестав бути винятковою приналежністю мови наукових трактатів, де він виконував свою основну загальнолексичну функцію - номінував спеціальне поняття. Вживання терміна за межами наукової сфери надає йому специфічні функції, за допомогою яких підкреслюється неординарність спеціальних лексичних одиниць у порівнянні з загальновживаними.
Схему існування терміна в мові-мовленні можна представити у вигляді польової структури з ранжируванням за ступенем частотності вживання термінів в порівнянні з іншими лексичними одиницями:
V художня література;
IV науково-популярна література, реклама;
III усне спілкування фахівців;
II техдокументація, патенти, підручники, статті, доповіді;
I тезауруси, стандарти, термінологічні словники.
Дана схема показує, що ядром функціональної концентрації термінів є галузева термінологія, що існує в сучасній мові у виді тезаурусів,стандартів і термінологічних словників. Особливу увагу в цьому відношенні варто звернути на автоматичні словники, що мають обмежене коло користувачів. Іноді це коло звужується до співробітників однієї фірми, наприклад, автоматичні словники компаній "Боінг", "Сіменс" та ін. Цілком природньо, що тираж цих словників істотно обмежений. Однак лексико-семантична стабільність термінів у таких словниках здобуває законодавчу силу. Відповідниками таких словників в українській мові можна вважати державні і галузеві стандарти на терміни і визначення.
Ядро - це область з максимально високим ступенем імовірності появи тієї чи іншої лексичної одиниці у визначених дистрибутивних умовах. Фактор підвищеної мовної надмірності спеціальних лексичних одиниць визначається тут самою галузевою термінологією як відносно закритою автономною лексико-семантичною системою. У ядерній зоні найінтенсивніше виявляється прагнення спеціальних лексичних одиниць до адекватної одно-однозначної відповідності між мовним знаком і поняттям. Це прагнення обумовлює можливість об'єктивного відображення терміносистемою онтологічної безперервності певної понятійної галузі. Як неможливе дискретне існування предмета чи явища без зв'язків з іншими предметами чи явищами, так неможлива поява терміна-одинака, позбавленого семантичних і структурних зв'язків з іншими членами терміносистеми. Усі ці якості (підвищена частотність, прагнення до одно-однозначної відповідності, суворо закріплені системні координати) забезпечують лексико-семантичну надійність і стійкість галузевої термінології, що дозволяє їй виступати як інваріант (лексико-семантичний еталон) при вживанні терміна в будь-якому іншому акті комунікації.
Таким чином, при вживанні терміна в даній сфері найчіткіше виявляється специфічна функція використання спеціальної лексичної одиниці в якості лексико-семантичного еталону.
"Законодавча" суворість структурно-семантичної обов'язковості терміна певною мірою пом'якшується на наступному рівні функціонування. Цей рівень представлений у мові техдокументацією, патентними описами, підручниками, посібниками і науковими публікаціями (статті, доповіді, повідомлення).
Прослідкуємо це явище на прикладі терміна "common law":
Common law: the law of the country or state based on custom, usage, and the decisions and opinions of law courts; it is now largely codified by legislative definition.
Таке визначення дають цьому терміну тлумачні словники. А ось в підручниках ми стикаємося з дещо іншими визначеннями:
Common (judge-made) law: legal precedents derived from previous judicial decisions.
Common law: law based on the precedents created by the previous similarly adjudicated cases.
Така незначна, на перший погляд, невідповідність може призвести до зникнення диференціації між двома різними термінами "common law" та "case law". Порівняймо:
Common law: the unwritten law of custom, esp. of England, based on the decisions of judges over a period of years.
Case law developed in england out of local customs and was popular especially with the same emerging commercial elites who would help to develop the ideology of liberalism.
Case law: law based on previous judicial decisions, or precedents.
Потрапляючи на другому рівні в оточення загальновживаних слів, семантика терміна проходить природню для будь-якого мовного знака тенденцію до зміни під впливом контекстуальних умов. Тут спостерігаються певні розширення, звуження, а іноді й серйозніші зміни "еталонного" термінологічного значення. Безсумнівно, що роль контексту для зміни плану змісту терміна (за винятком явищ полісемії) незначна, однак вона досить чітко виявляється в авторських трактуваннях того чи іншого поняття, а отже і спеціальної лексичної одиниці.
Зростаюча залежність значення терміна від контексту спостерігається в тій послідовності, що представлена на схемі - від технічної документації, де прийнято зазначати (найчастіше у виді ілюстрацій, малюнків і т.д.) найменше відхилення від термінологічного значення лексичної одиниці, до наукових статей і доповідей, у яких автори досить сміливо змінюють стандартні значення термінів. Роль контексту при цьому грає не тільки мовна тканина оповідання, але і концептуальна точка зору самого автора, що відбиває творче усвідомлення автором того чи іншого наукового факту чи явища. Наростаюча семантична нестійкість терміна в наукових текстах забезпечує можливість вираження мовними засобами якісно нових наукових фактів, при цьому процес пізнання, тобто виділення з усталених наукових уявлень нових понять, виражається в мові за допомогою відповідних засобів і конструкцій.
Саме для цієї сфери функціонування зовсім справедливе твердження В.І. Сифорова про те, що "ідеальна точність і систематичність плану вираження упорядкованої термінології відноситься до числа розповсюджених термінологічних "оман", тому що тут не можна не враховувати структурні обмеження, що накладає мова, а також діючі в професійній сфері "протиріччя між точністю і стислістю" і "роллю фактора інсталяції", сформульовані Д.С. Лотте" [28, с.30].
У другій сфері функціонування термін використовується за своїм "прямим" призначенням. На цьому рівні він служить своєрідним інструментом (звіреним з лексико-семантичним еталоном ядра) для опису певних теоретичних ситуацій. Таким чином, можна вважати, що другою й основною специфічною функцією терміна в мові є його використання в якості обов'язкового інструменту, що забезпечує можливість наукового прогресу.
Якісна відмінність третьої сфери функціонування від двох попередніх полягає в подальшому "розмиванні" суворих меж терміну не тільки на синтагматичній, але й на парадигматичній осі. В результаті цього з'являються нові члени синонімічних (bill - note, banknote, paper money, green, wad, kale) та антонімічних рядів за рахунок професіоналізмів і професійних жаргонізмів. Цей шар лексики, як правило, не включається в галузеву термінологію в силу своїх експресивних,

 
 

Цікаве

Загрузка...