WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

"зміст терміна розкривається тількичерез його реальне функціонування, через реальний "метасинтаксис".
Дійсно, для полісемантичних термінологічних одиниць індиферентність до контексту, до оточення не є характерною ознакою, оскільки саме у визначених контекстних умовах знімається багатозначність терміна, реалізується лише одне з його значень. Таким чином, контекст є засобом добору потрібного значення, хоча в літературі існують окремі випадки, коли контекст не завжди є гарантією однозначного розуміння терміна.
… bringing with them tens of millions of dollars in legal business from their newly forged contracts (David Baldacci "Absolute Power", p57).
legal - legitimate or that concerned with practicing law.
Однозначність терміна поза контекстом- не обов'язкова умова його існування. Д.С. Лотте писав, що "для точності термінології цілком достатньо, щоб термін мав властивість "відносної однозначності", тобто щоб він був однозначним у межах даної і суміжних дисциплін".
Багатозначність великої кількості термінів, залежність їх від контексту обумовлена экстралінгвістичністю термінів, зв'язком їх з теорією, науковими напрямками, школами. Зв'язок термінів з наукою виражається в рухливості змісту поняття при сталості мовного знаку, що є результатом розвитку поняття, чи результатом різної інтерпретації сутності досліджуваного об'єкта (напр., історія розвитку поняття, що назване терміном "синтагма").
Визнаючи зв'язок термінів з наукою, напрямками, школами, ми пропонуємо розрізняти словесний і понятійний контексти. Під словесним контекстом розуміється безпосереднє словесне оточення терміна.
Такий контекст для розуміння семантики терміна є недостатнім, тому що "словесне оточення забезпечує лише однозначне тлумачення слова, але не терміна". Залежність терміна від словесного контексту може виявитися джерелом багатозначності і "є порушенням вимоги систематичності"[19, с.45].
Як показує аналіз термінології, словесний контекст може вплинути не тільки на семантику окремих термінів, виявившись джерелом їхньої багатозначності, але й на їхню довжину.
На це явище, що одержало назву "контекстного еліпсиса", звернув увагу Д.С. Лотте. Контекстний еліпсис досить розповсюджене явище в лінгвістичній термінології. Воно полягає в пропуску слів, що входять до складу складного терміна і легко відновлюваних з контексту. В лінгвістичних термінах, що мають форму атрибутивного словосполучення, звичайно опускаються при повторному вживанні визначальні елементи.
The firm traditionally did no litigation work, preferring instead to handle the more lucrative and steady corporate and tax matters. When litigation did arise it was farmed out to select elite litigation-only firms, who… (David Baldacci "Absolute Power", p.59).
Говорячи про контекстні еліпси, не можна не згадати про термінологічні стягнення, що широко представлені в лінгвістичній літературі. Стягнення мають вид контекстуальних об'єднань декількох простих чи складених термінів, що являють кожен сам по собі позначення одного спеціального поняття.
Контекстні еліпсиси і стягнення викликані до життя стилістичними нормами, вимогою і бажанням економії мовних засобів. У проясненні семантики багатозначних термінів значну роль грає контекст, що одержав назву понятійного.
Понятійний контекст ("поле" - за термінологією А.А. Реформатського) являє собою сукупність понять даної науки, школи, чи напрямку окремої наукової теорії. Оскільки всі терміни є елементами певної теорії, то для того, щоб зрозуміти даний термін "треба зрозуміти всю теорію, визначити місце, що займає цей термін в межах теорії. Значення терміна в сучасній науці - це його місце в теорії" [26, с.75].
bill - 1) commerce a printed or written statement of charges for goods supplied or services rendered (рахунок);
2) law a draft of a proposed law (законопроект);
3) economics a banknote (банкнот).
Таким чином, говорити про полісемію термінів, залежність їх значення від контексту (а саме, від понятійного контексту) як про негативні явища в термінології здається нам неправомірним на тій підставі, що:
1. полісемія термінів не позбавляє можливості розуміти їх вірно;
2. понятійний контекст допомагає подолати полісемію.
ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ
В нашому розумінні термін - це повне чи скорочене слово чи непредикативне словосполучення, основною функцією якого є позначення професійних понять та відображення взаємозв'язку та взаємовідношення, цих понять у відповідній галузі знань. Більшість дослідників вважають терміном мовний знак, основна функція якого відтворювати у свідомості людини як можливо повніше уявлення про об'єкт (поняття) спеціальної галузі знань з усіма його властивостями і якостями.
Терміни існують у мові не ізольоно один від одного, а в складі різних сукупностей (терміносистем, термінологій, термінологічних рядів). Нам здається можливим розглядати терміносистему як складне ціле, що як і будь-яка система має ознаки цілісності (властивість терміносистеми не є сума властивостей її елементів, значення і функції елементів визначаються їх місцем і оточенням у терміносистемі), структурності (наявність зв'язків і відносин між елементами), ієрархічності (зв'язок будь-якого елемента з тим, що знаходиться вище в системі), залежності терміносистеми від об'єктів матеріального світу і т.д.
Відношення до проблеми визначення меж терміна в науці досить різне, і це пов'язано, на наш погляд, з тим, що одні дослідники включають у сферу термінознавства тільки стійкі, загальноприйняті терміни ("мовні терміни"), інші ж вивчають, поряд з мовними, і мовленнєві терміни, що вільно конструюються в процесі наукового викладу. Не можна заперечити існування в мові так званих авторських термінів, що створюються або для номінації нового явища, що не відзначалося раніше дослідниками, або для номінації вже відомого явища новим терміном, "на свій лад", якщо вони переходять в розряд мовних, зміна їх статусу виражається в набутті таких властивостей, як стійкість і відтворюваність, тобто основних характеристик повнозначних термінів.
Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що, оскільки межі між термінами мови й термінами мовлення рухливі, обидві групи термінів повинні стати об'єктом ретельного дослідження термінознавців.
РОЗДІЛ ІІІ. ДИСКУРСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
3.1. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У СТРУКТУРІ АНГЛОМОВНОГО ФАХОВОГО ТЕКСТУ
Інтеграція та взаємодія в процесі функціонування різних наук потребують посиленої уваги науковців до питань термінознавства, дослідження лінгвістичних та прагматичних аспектів термінології в різних сферах наукової діяльності. Проблеми становлення, семантики, деривації та тенденції розвитку термінологічних одиниць, фахової лексики вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема В. Виноградов, В. Лейчик, Г. Винокур, Б. Головіц, К. Кусько, Г. Муштенко, Е. Жидьбер, Й. Сміт, Ф. Дорнер. Автори переважно по-різному розуміють

 
 

Цікаве

Загрузка...