WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

вивчення і аналіз особливостей функціонування термінів цивільного права в текстах Конституції Сполучених Штатів Америки та Конституції України.
Теоретична цінність даної роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для реалізації загальної мети термінознавства - вироблення механізмів керування процесом утворення та вживання термінологічних найменувань, сприяння реалізації професійного спілкування, взаєморозумінню фахівців. Стосовно цивільного права, дана робота покликана сприяти вивченню зарубіжного цивільного права, теоретичному осмислинню провідних закономірностей його розвитку, що дозволить краще засвоїти своє національне цивільне право.
Висвітлені в роботі питання мають також практичне значення для вирішення проблем систематизації та стандартизації термінології, інтенсифікації перекладацької діяльності, реферування та анотування наукових текстів, оптимізації навчання перекладу науково-технічної літератури, усунення непотрібної синонімії та полісемії в результаті термінологічного планування. У практичному плані аналіз зарубіжного цивільного права видіграє важливу роль у законодавчій та правозастосовній діяльності, у міжнародно-правовій практиці при підготовці й тлумаченні міжнародних правових актів.
Сьогодні важко обійтись без обміну досвідом. Тим більше, що правові системи разом з їх терміносистемами виявляють все більшу схильність до зближення, тому актуальність нашого дослідження полягає в лінгвістичній підтримці процесу уніфікації, спрощення міжнародних стосунків, можливості гармонізувати національні галузі права та сформувати національні термінології, сприянні складанню термінологічних словників, які б відповідали світовим стандартам і вивели українську національну термінологію на світовий рівень.
РОЗДІЛ І. КОГНІТИВНА КАТЕГОРІЯ ПРАВА В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
1.1. МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ГАЛУЗЕЙ
Демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки та інтенсифікація ринкових відносин, запровадже7ння механізму вільного ціноутворення, тенденції до економічної самостійності, рівноправності та конкуренції - ось основні риси української держави на сучасному етапі розвитку. Законодавчі акти покликані створити рівні умови для діяльності всіх суб'єктів вільного ринку. До того ж через бажання України інтегруватися до європейських економічних і політичних структур всі законодавчі акти повинні бути приведенні у відповідність з нормами права розвинутих західноєвропейських країн - наших майбутніх партнерів - з метою уникнення непорозумінь в тлумаченні тих чи інших категорій права. Але постає питання, що таке право, і яке місце в його системі посідає цивільне право?
Тлумачні словники з юриспруденції визначають право (law) як систему загальнообов'язкових соціальних норм, що охороняються силою держави ,яка забезпечує юридичну регламентацію суспільних відносин в масштабі всього суспільства.
Правова система диференційована за галузями права, кожна з яких має свій предмет регулювання та володіє специфічними рисами. Зокрема, цивільне право закріплює відносини власності, трудове - виступає як регулятор міри та форм розподілу праці та продуктів між членами суспільства.
Державне, конституційне та адміністративне права регламентують організацію та діяльність державного механізму. Кримінальне право визначає міри боротьби з посяганнями на існуючі суспільні відносини, а процесуальне - процедуру розв'язання конфліктів.
У закордонних правових системах земельне, сімейне та фінансове права не виокремлюються в самостійні галузі: земельні відносини регулюються в основному нормами цивільного права, а фінансові - нормами конституційного, адміністративного й частково торгівельного права. Останнє ж, навпаки, у нас не виокремлюється в окрему галузь.
Один з найважливіших принципів поділу права сучасних розвинутих країн для наочності можна назвати "географічним". Англійське право отримало розповсюдження в США та в країнах, які входять до складу Британської Співдружності націй, а в західноєвропейських країнах (крім Великої Британії) діє континентальне право. Основна відмінність цих двох систем в тому, яке з джерел права є превалююючим - закон або прецедент (судовий).
Відповідно в першому випадку ми маємо справу з статутним правом, в другому - з прецедентним правом.
Як видно зі схеми правової системи, яка діє зараз у Великій Британії, в цю систему входить як прецедентне, так й статутне право. Церковне право існує, але його значення зведено до мінімуму.
Англійський термін "law" є еквівалентом розглянутого нами вище поняття, тобто права об'єктивного. Український термін "право" в значенні "права суб'єктивного", наприклад права громадянина на захист перекладається "right of defence".
Law Right
Дане явище двозначності українського терміна в порівнянні з його англійським еквівалентом особливо добре прослідковується на прикладі терміна "право власності", який перекладається:
1) "property law" в об'єктивному значенні й означає сукупність юридичних норм, що закріплюють та охороняють приналежність матеріальних цінностей певними особами (фізичними та юридичними), передбачають об'єм та склад прав власника відносно власності, що йому належить, способи та межі здійснення цих прав.
2) "right of property" в суб'єктивному значенні - право конкретної особи (власника) володіти, користуватися та розпоряджатися певною власністю (речами, цінними паперами, грошовими знаками) в межах визначених законом.
Термінам цивільного права англійської мови характерна не менша полісемія. Термін "law" виразно демонструє це твердження, оскільки означає не тільки "право", "закон", але й "судочинство", "судова практика" та ін. Як видно з нижченаведеної порівняльної таблиці семантичних компонентів цього терміна, перші два значення є основними й складають ядро семантичної структури.
№ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕРМІНА "LAW" D1 D2 D3 D4
1 a rule enacted or customary in a community and recognized as enjoining or prohibiting certain actions and enforced by the imposition of penalties; a body of such rules + + + +
2 laws collectively as a social system or subject of study + - + +
3 the controlling influence of such laws; a state of respect for laws + + + -
4 (with defining word) any of the specific branches or applications of law + + + -
5 (prec. by the) the legal profession or practice of law; the police + + + +
6 a relationship between cause and effect, or statement of what occurs in nature, as found by observation and experiment to be true - + + +
7 a rule of action or procedure, e.g. in a game, form of art, etc. + - - +
D1 - The Concise Oxford Dictionary
D2- Collins English Dictionary
D3 - New Webster's Dictionary of the English Language
D4 - Oxford Advanced Learner's Dictionary
1.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТАСША
У країнах

 
 

Цікаве

Загрузка...