WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

форми, не має відповідності у значенні); 4) мало поширений тип - абсолютну вмотивованість (повний збіг семантичних ознак внутрішньої форми і лексичного значення).
Абсолютна вмотивованість внутрішньої форми - надзвичайно рідкісне явище в мові, що також свідчить про його саморегуляційні здібності, оскільки неможливим було б спілкування за допомогою слів- "монстрів внутрішня форма яких завжди збігалася б з лексичним значенням.Одна з особливостей мови полягає саме в гомоморфному вживанні знаків як реалій, які синтезують, "вбирають" цілі семантичиі "згустки" і концептуально вживаються усіма носіями мови. Що ж до повної вмотивованості внутрішньої форми, то підкреслимо, що ця форма цілком узгоджена із значенням і сприяє більшому взаєморозумінню, ніж форма, яка містять "зайві" або нерелевантні для значення характеристики.
Викладене поняття вмотивованості було б неповним, якби ми не згадали ще одну її особливість: змістова вмотивованість по-різному може виявляти себе залежно від мовного узусу. Передусім це стосується розмежування мови на загальновживану лексику і науково-технічну термінологію. У цьому випадку до мовних одиниць пред'являється різні вимоги стосовно їхньої вмотивованості, що пов'язано з особливостями функціонування слів у цих шарах лексики. Не менш суттєвими є також відмінності змістової вмотивованості у плані мікролінгвістики, тобто на рівні індивідуального вживання або сприйняття лексичних одиниць. Цілком справедливо В.Акуленко стверджує, що "вмотивованість багатьох термінів і частини фразеологізмів по-різному сприймається середнім носієм мови, освіченою людиною і кваліфікованим спеціалістом.
Питання, пов'язані з викладеними та іншими особливостями проявів змістової вмотивованості, є дуже важливими і ще чекають на своє вирішення. Зрозуміло, що розглянутим нами поняттям мотивації і мотивованості, можна дати деяке інше трактування або термінологічно визначити по-іншому. Проте безсумнівним є те, що виділені об'єкти мають суттєве місце в таксономії мови і їх дослідження лінгвістично релевантне.
Зауважимо, що подібний концептуальний підхід до характеристики мотивованості уможливлює встановлення її об'єктивних характеристик, параметрів, точності, повноти та ступеня вмотивованості шляхом зіставлення бінарних семантичних дерев внутрішньої форми та значення. Дані характеристики всебічно оцінюють якісний рівень побудови лексичних одиниць, їх функціонування в тексті та сприяють вирішенню багатьох практичних задач. Найефективніше такі підходи реалізовуються в науково-технічних та навчальних текстах.
3.4.4. Важливість врахування вмотивованості при конструюванні навчальних текстів
Багато дослідників підкреслюють, що в тексті зі спеці альності має бути значний відсоток таких синтаксичних структур, які студент "знає", хоча б лише на рівні впізнавання. Ці знайомі формальномовні елементи дають можливість виконувати частину роботи над текстом відносно автоматизовано і концентрувати головну увагу на схоплюванні змісту тексту.
Відтак ми підійшли до необхідності тлумачення цієї проблеми дещо інакше: сприйняття нової лексики є найбільш повним у випадку усвідомлення учнями змістової вмотивованості нових одиниць, опанування ними внутрішньою формою і значенням цих одиниць. Адже мотивація сприяє організації зберігання системи знаків у пам'яті, оскільки так чи інакше їх впорядковує. 3 іншого боку, прагнучи досягти кращого засвоєння лексики (отже, і глибшого розуміння тексту), слід подбати про вмотивованість якомога більшої кількості елементів лексичних одиниць у словниковому запасі учнв (студентів). Зауважимо, у цьому випадку ми не торкаємось питання мотивації з погляду психології.
Розглянемо явище аналогічного процесу оволодіння рідною мовою в дитячому віці. М. Шахнарович наголошує, що "необхідним етапом розвитку мови є вмотивованість позначення. Таке позначення визначає появу в дитячій мові вмотивованих мовних знаків на різних рівнях: слів, морфем, речень. Своєрідність процесів опанування знаками мови різного рівня визначає вмотивованість". Незважаючи на суттєві відмінності психологічного характеру, вважаємо, що явище вмотивованості мовних утворень слід, безумовно, враховувати в методиці навчання іноземних мов і передусім у процесі введення нової лексики в навчальні тексти.
Засвоюючи нову текстову інформацію, буває часто важливо визначити, чи підказує форма незнайомих слів їх значення, чи містить та чи інша мова велику кількість зв'язаних внутрішньою формою асоціативних рядів, або ж ця мова репрезентує собою в даній сфері невмотивовану систему. Залежно від цих факторів (поряд з іншими) треба підбирати фактичний матеріал для вивчення незнайомої мови.
Отже, проблема мовної здогадки пов'язана передусім з проблемою словотворення - адже воно, маючи багато вже відомих учням компонентів, здатне скеровувати читача на свідоме оволодіння новою лексикою, асоційованою з умотивованими утвореннями. Е.І.Піскунова також висловлює впевненість у тому, що методична типологія словотвірних моделей похідних іменників допоможе більш раціонально проводити і навчання словотворення, розробляти диференційовані способи ознайомлення студентів з різними типами словотвірних моделей і відповідно створити серії вправ, що сприятиме швидшому розвитку у студентів вичок і вмінь розкриття значення незнайомих слів у процесі читання оригінальної літератури. Зауважимо, що необхідність засвоєння словотвірних особливостей, врахування характеру і мотивованості моделей в процесі збагачення словникового запасу - вимога до вивчення будь-якої іноземної мови.
Зрозуміло, що багато положень можуть видатись суперечливими. Ми також вважаємо, що об'єктивна методика визначення вмотивованості, яка застосовується до побудови навчальних текстів, потребує удосконалення. Проте вже на цьому етапі вона демонструє можливі шляхи об'єктивації процесу конструювання текстів і виявляє деякі методично можливі принципи введення і засвоєння нової лексики. Запропонований підхід в його остаточно опрацьованому вигляді і апробований на більш широкому експериментальному масиві може знайти застосування в актуальному науковому дослідженні з проблем дискурсу іноземномовних методик.
Висновки до ІІІ розділу
З поширенням міжнародних зв'язків вивчення іноземної мови як мови спеціальної набуває також фахового термінологічного спрямування, однією з ознак якого є термінологічна двомовність. Терміни різних галузей знань, утворюють в українській та іноземній мовах свої системи з внутрішньою впорядкованістю компонентів. Знати оптимальну відповідність цих систем - важливе завдання сучасної філологічної науки, орієнтованої на якісне викладання іноземних мов.
Предметом дослідження даної праці була юридична термінологія, що являє собою прошарок лексики, яка обслуговує правознавство і пов'язана з юриспруденцією як наукою, як фахом, як сферою професійної діяльності. Діапазон функціонування правничої термінології передбачає інтерпретацію та уточнення таких понять, як термінологічне

 
 

Цікаве

Загрузка...