WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

випадків розмір ОКФ міняється від розділу до абзацу, тобто в межах понадфразової єдності (ПФЄ)
Кінцевікомунікативні фрейми (ЗКФ) виявляються у вигляді післямови, висновків і є стислим формулюванням найзагальнішкх результатів дослідження. Іноді даються вказівки щодо подальших напрямів дослідження в цій галузі.
Особливе місце в наукових текстах займає структурний фрейм наукового апарату роботи. Під цим поняттям маємо на увазі систему посилань на цитати, вказівки на джерела використаного матеріалу, формулювання чи уточнення існуючих формулювань тих понять, якими оперує автор, опис методики дослідження і опис матеріалу, перелік використаної літератури, список джерел досліджуваного матеріалу, предметний індекс, який дає можливість читачеві швидко знайти необхідний для нього матеріал. Функції цих засобів досить різноманітні. Достовірність, а отже, цінність будь-якої наукової праці передусім визначається можливістю відтворення здобутих у роботі результатів і науковий апарат зумовлює цю можливість. Інша функція забезпечення зручності користування працею, оскільки висока якісь науково-технічної праці - це не лише результат певного дослідження, але й інструмент додальших наукових пошуків.
Щодо синтаксичного стилю наукових текстів, то тут відзначається орієнтація переважно на норми літературної мови. Специфічною рисою такого стилю англійського науково-технічного тексту широке використання дієприкметникових зворотів, герундіальних та прикметникових комплексів, означальних інфінітивів і пасивних форм слова,
У плані демаркації лексичних характеристик стилю наукових текстів зазначимо, що їм притаманне використання загальнонаукової лексики, відсутність семасіологічних та стилістичних засобів, широке використання термінології, яку можна диференціювати на загальнонаукову та спеціальну.
Основними характеристиками фреймової структури науково-технічного тексту є наявність спеціальних термінів, оскільки такі тексти (розраховані на вузьке коло фахівців, добре обізнаних у певній проблематиці, для яких терміни є звичними мовними одиницями, що не потребують додаткових пояснень.
Враховуючи різноманітні погляди стосовно визначення поняття термін та беручи за основу результати власного дослідження, запропонуємо таке визначення цього поняття: термін - це слово чи словосполучення, що позначає поняття певної гадузі наукової чи фахової діяльності людини і характеризується вмотивованістю, номінативністю, однозначністю, точністю, дефінітивністю, системністю, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю, моносемічністю у межах свого термінологічного поля.
3.3.2. Особлива роль терміносполучень у фреймовій структурі наукового тексту
Саме терміносполучення виконують ті прагматичні функції, які ведуть до поєднання високої інформативності, з одного боку, та лаконічності , точності висловлювань - з іншого. Адже завдяки можливості використання атрибутивних ланцюжків - структурних елементів термінологічних словосполучень, можна говорити про тенденцію економії мовних засобів англомовного науково-технічного тексту.
Терміносполучення є синтаксичною конструкцією, що утворюється об'єднанням двох і більше слів на основі підрядного граматичною зв'язку - узгодження, керування або прилягання. Граматично та семантичне головне слово є ядром (стрижнем) терміносполучення. Залежно від того, якою частиною мови виражений стрижневий компонент, терміносполучення поділяють на субстантивні (absolute reason). ад'єктивні (valid to all intents), дієслівні (to execute exclusive legislation) та прислівникові (generally accepted).
Термінологічні словосполучення будуються відповідно до певних граматичних зразків, які формуються у мові на основі категоріальних властивостей слів. Здатність слова сполучатись з іншими словами і форми прояву цієї здатності залежать не лише від граматичних властивостей слова, але й від його лексичного значення. Терміносполучення служить засобом номінації, позначаючи предмет, явище, процес, якість. Його назва формується стрижневим елементом і уточнюється, конкретизується залежним компонентом, наприклад: bill of exchange, barter transaction, right to housing.
Відповідно до структурної будови пропонуємо розрізняти прості, складні і комбіновані терміносполучення. Прості терміносполучення можуть бути двокомпонентними (standard act); трикомпонентним (salary bonus system); чотирикомпонентними (second-hand goods commission sale).
Серед двокомпонентних термінологічних сполучень виділяються дві моделі "прикметник + іменник" (A+N): absolute necessity, grave crime; та "іменник + іменник" (N+N): acceptance credit, insurance case. Вихідним словом для їх творення є іменник: crime - economic crime, crime of omission. Компоненти термінологічних словосполучень мають різний ступінь термінологінності, можуть і взагалі не бути термінами, порівн: ability to work, leaving in danger, тощо.
Трикомпонентні конструкції термінів мають відповідно структури: "прикметник + прикметник + іменник" (A+A+N): compulsory medical treatment, complete material responsibility та ін., "прикметник + іменник + іменник" (A+N+N): personal property rights, corrective labour code; "іменник + прикметник + іменник" (N+A+N): commission expert examination; "іменник + іменник + іменник" (N+N+N): notary service board. Основним елементом для творення подібних структур може бути і словосполучення, і окреме слово. Так, на основі моделі "прикметник + іменник" твориться трикомпонентний термін моделі A+A+N: advisory commission - medical advisory commission. На основі моделі "іменник + іменник" твориться модель A+(N+N): parcel trade - direct parcel trade. Вихідним словом для моделей N+A+N, N+N+N є іменник, тобто однослівна структура:. Як бачимо, зі збільшенням кількості компонентів збільшується і можливість різноманітних їх комбінацій, тому кількість моделей збільшується і у трикомпонентних структурах дорівнює вже чотирьом. .
Чотирикомпонентні терміни також творяться на основі нижчої структури, у даному випадку - трикомпонентної.
Багаточленні ТС мають різну кількість компонентів: п'ять - bill of exchange payable in foreign currency; шість - actions disrupting the work of corrective labour institutions; сім - state grant for taking care of the child till its one year's age. Вони також творяться на основі іменників або словосполучень нижчого порядку.
Отже, термінологічна система відображає в структурі компонентів, що входять до її складу, певні зв'язки і відношення, які об'єктивно існують у колі названих понять та явищ.
Що ж до граматичного зв'язку, на основі якого створюються терміносполучення, то двокомпонентні створюються на основі одного граматичного зв'язку. Три- та чотирикомпонентні - на основі подвійного та потрійного міцного граматичного зв'язку. Складні терміносполуки створюються різними типами зв'язку стосовно стрижневого слова, наприклад:: узгодженням і приляганням (temporary tenure of office), керуванням і приляганням (examination of case in

 
 

Цікаве

Загрузка...