WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

ареальних і нормативних відмінностей від "еталонних" термінів.
Своєрідністьлексико-семантичного статусу терміна в сфері усного спілкування фахівців у порівнянні з рівнем статей і доповідей обумовлена не тільки "демократичними" тенденціями розмовного стилю. Розхитування і розширення семантичних можливостей терміна поряд з використанням професіоналізмів і жаргонізмів є "живильним середовищем" для подальшого розвитку термінологічних систем. Усне спілкування - не тільки найбільш зручний і оперативний спосіб комунікації, бесіди фахівців володіють значним творчим потенціалом. Не випадково американські й англійські фірми широко використовують практику "мозкових штурмів" при рішенні складних задач. "Штурми" проходять у формі вільних від будь-яких стандартів обговорень, хід яких записується на магнітофон. Усні комунікації можна розглядати як своєрідні "чернетки" майбутніх статей і доповідей. Зміну лексико-семантичного статусу терміна на цьому рівні можна віднести за рахунок виконання спеціальною лексичною одиницею ще однієї специфічної функції - створення потенційного фонду для подальшого розвитку самої терміносистеми.
Наступною сферою вживання терміна є галузь науково-популярної літератури і реклами. Науково-популярні тексти, так само як і всі інші сфери функціонування терміна, не є однорідними за своїми цілями і засобами їх досягнення. У цій сфері спостерігається ще більше "розхитування" галузевої парадигматики терміна, як у плані змісту, так і в плані вираження (ще більше наростання синонімічних і антонімічних рядів, неможливе не тільки на рівні галузевої термінології, але й у сфері усного спілкування фахівців, поява нехарактерних для терміносистеми афіксів, сполучуваності і т.д.) (paralawyer, cf. paramedic). Для цього типу текстів необхідна елементарна пояснювальна інформація, зайва в перших трьох випадках функціонування терміна.
Досить часто науково-популярний текст може мати рекламний характер, відрізняючись від реклами комунікативною спрямованістю й обсягом. Реклама, у свою чергу, відбиваючи зростаючі запити вимогливого споживача, усе частіше містить у собі терміни чи терминоподібні лексичні одиниці. Наукова чи квазінаукова обґрунтованість високої якості товару (виражена в рекламі за допомогою спеціальних лексичних одиниць) гарантує особливу довіру покупців.
У лексичній системі мови закладені великі ресурси функціональної компенсації - необов'язковість наукової суворості на третьому рівні функціонування дозволяє значно розширювати дистрибутивні можливості терміна. Для створення "рекламного" ефекту термін найчастіше міститься в неможливому оточенні ( legal eagle).
При вживанні в сфері науково-популярної літератури і реклами термін виконує свою третю специфічну функцію - розповсюджувача наукової інформації, тому що, незважаючи на значні зміни свого структурно-семантичного статусу, терміни в цій сфері комунікації зберігають свій зв'язок з галузевою системою понять.
Остання сфера функціонування терміна поширюється на художні твори, включаючи радіо-, теле- і кінокомунікації. Кількісний і якісний склад споживачів у цій області зростає практично до всіх носіїв національної мови. Розширення аудиторії супроводжується значним зниженням частотності терміна на тлі загальновживаних слів. Визначені зрушення відбуваються й у семантичному плані. Опрацьованість понятійних зв'язків для терміна в цій сфері функціонування обривається практично на верхній межі понятійної області. У зв'язку з цим ведучою семою для терміна стає сема його тематичної приналежності, що виражається в політехнічних словниках позначками "юр.", "геол.", "біол." і т.д.
У тих досить рідких випадках, коли термінологічне значення грає важливу для художнього оповідання роль, письменник використовує прийоми внутрішньотекстового пояснення. Along with Walter White of the NAACP and T. Arnold Hill of the National Urban League, he implored FDR to do away with Jim Crow segregation in the Armed Forces… (Land of Promise. The History of the United States from 1865, p.496). Іноді понятійні координати терміна визначаються з великим наближенням чи навіть помилково, однак подібна невідповідність відчувається тільки фахівцями і практично не впливає на художню вартість твору. Більш того, з метою створення комічного ефекту письменник може вдатися до навмисного відриву терміна від його понятійної співвіднесеності. У цьому випадку спостерігається максимально можливе наростання характеристик, невластивих чи навіть "протипоказаних" терміну в сфері вихідної галузевої термінології. Це випадок, коли термін стає "анти-терміном", тому що зникає його основна лексична функція номінації спеціального поняття.
Ведуча роль семи тематичної приналежності при вживанні терміна в сфері художньої літератури свідчить, що на цьому рівні він виконує функції тематичного маркера, що максимально узагальнює співвідношення оповідання з певною галуззю спеціальних понять.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє виявити п'ять специфічних функцій терміна:
1) лексико-семантичного еталона;
2) інструменту теоретичного дослідження;
3) фонду подальшого розвитку терміносистеми;
4) розповсюджувача наукової інформації;
5) тематичного маркера.
Слід зазначити, що виділення на кожному з п'яти умовних рівнів якоїсь однієї специфічної функції терміна зовсім не означає, що всі інші функції в цій сфері взагалі не проявляються. На кожнім рівні практично діють одночасно в наростаючому порядку від ядра до периферії всі п'ять специфічних функцій. У кожній сфері одна з них стає ведучою - її значення визначається особливою роллю, що термін одержує в даному процесі комунікації. Так, наприклад, функція термін тематичного маркера не вимагає свого мовного вираження в сфері галузевої термінології. Тут вона зрозуміла сама собою. На практиці це виявляється у відсутності спеціальних позначок співвіднесення з понятійною областю в термінологічних словниках. Роль цієї позначки виконує сама назва словника (юридичний, фізичний, хімічний і т.д.).
Проведене дослідження зайвий раз підтверджує універсальність польової структури для ефективного дослідження різних мовних явищ. Загальний принцип можна сформулювати наступним чином: концентрація характерних ознак у незначного по обсязі ядра з їх поступовим ослабленням у все зростаючої за обсягом периферії.
Зі зменшенням імовірності появи терміна (напрямок від ядра до периферії) збільшується обсяг сфери його вживання і відбувається поетапне нагромадження "нетермінологічних" рис спеціальною лексичною одиницею. Ядро є ідеальною сферою існування терміна. Крім того, це єдина сфера, де можливо цілеспрямований вплив людини на мовні процеси. Однак для ефективності такого впливу необхідно детальне пізнання як реальних історичних процесів розвитку загальнонаціональної мови і мови науки (дослідження в глибину), так і чітке уявлення про сучасний стан терміносистеми, її взаємодію з загальновживаною мовою.
Не можна не відзначити ріст творчого

 
 

Цікаве

Загрузка...